หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พระธรรมนูญ พระสมณกฤษฎีกาและ
คำแถลงแห่งสภาสังคายนา  เล่มที่ 5

บทที่  3 : ชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคม

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พระธรรมนูญว่าด้วยพระศาสนจักรในโลกสมัยนี้
ภาคที่สอง  : ว่าด้วยปัญหาบางข้อที่รีบด่วน

๖๓.  บางแง่ของชีวิตด้านเศรษฐกิจ

๑. ในชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคมก็เช่นเดียวกัน  ต้องยกย่องและส่งเสริมศักดิ์ศรีและกระแสเรียกของมนุษย์ตลอดจนประโยชน์ของสังคมทั่วไป เพราะมนุษย์เป็นผู้ให้กำเนิด  เป็นศูนย์และจุดหมายของชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งหมด.

๒. เช่นเดียวกับเรื่องอื่น ๆ ในชีวิตสังคม  เศรษฐกิจสมัยนี้มีลักษณะแสดงว่ามนุษย์มีอำนาจบังคับธรรมชาติได้มากขึ้น ความสัมพันธ์และความเกี่ยวพันกันระหว่างบุคคล  กลุ่มชนและชาติมีมากขึ้นและเข้มข้นขึ้น และอำนาจทางการเมืองทำการแทรกแซงบ่อยขึ้น ในขณะเดียวกัน  ความก้าวหน้าในวิธีผลิตและในการแลกเปลี่ยนสินค้าและการช่วยเหลือ ทำให้เศรษฐกิจกลายเป็นเครื่องมือที่เหมาะยิ่งขึ้นสำหรับสนองความต้องการอันเพิ่มขึ้นของมนุษยชาติ

๓. แต่เหตุที่จะวิตกกังวลก็มีอยู่ไม่น้อย.  มนุษย์เป็นอันมาก  เป็นต้นในภาคที่เจริญทางเศรษฐกิจแล้ว ดูคล้ายกับถูกเศรษฐกิจครอบงำ  ในชีวิตด้านส่วนตัวและทางสังคมของเขาเกือบทั้งชีวิตหมกมุ่นอยู่แต่ในเรื่องเศรษฐกิจ และเป็นเช่นนี้ ไม่ว่าในประเทศที่สนับสนุนการเศรษฐกิจแบบร่วมกัน หรือในประเทศอื่น ๆ . เราอยู่ในสมัยเวลาที่การพัฒนาเศรษฐกิจน่าจะปัดเป่าความเหลื่อมล้ำต่ำสูงในสังคมให้เบาบางลงได้ ถ้ามีคนทำและจัดให้ทำการพัฒนานั้นอย่างมีเหตุผลและมีมนุษยธรรม  แต่บ่อย ๆ ทีเดียวการพัฒนานั้นกลับทำให้ความเหลื่อมล้ำต่ำสูงยิ่งเลวร้ายและในบางแห่งกลับทำให้สภาพทางสังคมของคนอ่อนแอยิ่งตกต่ำลงและทำให้ดูถูกคนจนเสียอีก.  ในขณะที่คนหมู่ใหญ่ยังขาดสิ่งที่จำเป็นทีเดียว  คนบางคนแม้ในถิ่นที่เจริญน้อยกว่า ก็มีชีวิตอยู่อย่างสมบูรณ์พูนสุขหรือใช้สอยอย่างทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ ความหรูหราฟุ่มเฟือยกับความยากจนค่นแค้นดำรงอยู่พร้อมกัน. ในขณะเดียวที่คนไม่กี่คนมีอำนาจอย่างกว้างขวางที่จะตัดสินใจทำอะไรก็ได้ คนเป็นจำนวนมากเกือบไม่มีความสามารถเลยที่จะทำการรับผิดชอบและริเริ่มทำการส่วนตัว และบ่อย ๆ อยู่ในสภาพต้องดำรงชีพและทำงานซึ่งไม่สมกับความเป็นมนุษย์เลย.

๔. ความเหลื่อมล้ำต่ำสูงทางเศรษฐกิจและสังคมเช่นนี้มีอยู่ในเขตกสิกรรม เขตอุตสาหกรรม  เขตการทำงานรับใช้ และในภาคต่าง ๆ ของประเทศเดียวกัน การขัดแย้งต่อสู้ระหว่างชาติที่เจริญกว่าทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่น ๆ ยิ่งวันยิ่งรุนแรงขึ้นและอาจจะเป็นอันตรายแม้ต่อสันติภาพของโลก.

๕. คนในสมัยของเรายิ่งวันยิ่งสำนึกถึงความเหลื่อมล้ำต่ำสูงเหล่านี้มากขึ้น เขาเชื่อตระหนักว่า สมรรถภาพทางวิชาการและเศรษฐกิจที่เจริญขึ้นและโลกมีอยู่ในเวลานี้ต้องแก้และสามารถจะแก้ภาวการณ์เลวร้ายนี้ได้ แต่เพื่อการนี้ต้องทำการปฏิรูปหลายอย่างในชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคม และทุก ๆ คนต้องเปลี่ยนความคิดจิตใจและทัศนคติด้วย ในศตวรรษที่ล่วงแล้วมา อาศัยความสว่างของพระวรสาร  พระศาสนจักรได้นำหลักของความยุติธรรมและเที่ยงธรรมซึ่งถูกต้องตามเหตุผล  มาตีแผ่ทั้งสำหรับชีวิตของบุคคลและของสังคม ทั้งสำหรับชีวิตระหว่างชาติ และได้ประกาศหลักเหล่านี้  เฉพาะอย่างยิ่งในเวลาตอนหลัง ๆ นี้.  เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน พระศาสนจักรใคร่จะยืนยันหลักการเหล่านี้และให้คำแนะนำบางประการ โดยคำนึงถึงว่าความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเรียกร้องให้ทำอะไรบ้าง  เป็นต้น.