หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พระธรรมนูญ พระสมณกฤษฎีกาและ
คำแถลงแห่งสภาสังคายนา  เล่มที่ 5

บทที่  3 : คริสตจักรต่าง ๆ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยงานธรรมฑูตแห่งพระศาสนจักร

ความก้าวหน้าของคริสตจักรที่เกิดใหม่

๑๙.  เมื่อกลุ่มสัตบุรุษหยั่งรากลงไปในชีวิตสังคมและพิมพ์แบบลงบนวัฒนธรรมท้องถิ่นจนถึงขั้นหนึ่งแล้ว กับมีเสถียรภาพและความมั่นคงพอสมควร ก็ถือว่างานปลูกฝังพระศาสนจักรลงในกลุ่มชนนั้นบรรลุถึงที่สุดแล้วขั้นหนึ่ง  หมายความว่า  กลุ่มคริสตชนนั้นบัดนี้กำลังของตนเองแม้ว่ายังไม่พอกำลังนั้นได้แก่พระสงฆ์ท้องที่  นักบวชและฆราวาสกลุ่มคริสตชนนั้นมีงานปฏิบัติทางศาสนาและสถาบันต่าง ๆ พร้อม  ซึ่งจำเป็นสำหรับดำเนินและพัฒนาชีวิตของประชากรของพระเป็นเจ้าภายใต้การนำของพระสังฆราชของตนเอง.

ในคริสตจักรที่ตั้งขึ้นใหม่เหล่านี้ ชีวิตของประชากรของพระเป็นเจ้าจะต้องบรรลุถึงความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้านของชีวิตคริสตชน  ซึ่งต้องฟื้นฟูขึ้นตามบทบัญญัติแห่งสภาสังคายนานี้; กลุ่มสัตบุรุษยิ่งวันยิ่งรู้สำนึกตนว่าเป็นประชาคมแห่งความเชื่อแห่งคารวกิจ และความรัก;  โดยปฏิบัติงานทางบ้านเมืองและทำการแพร่ธรรม ฆราวาสพยายามก่อตั้งระเบียบแห่งความรักและความยุติธรรมขึ้นในบ้านเมือง;  เขาใช้สื่อมวลชนอย่างฉลาดและเหมาะสม: โดยการดำรงชีวิตแบบคริสตชนแท้  ครอบครัวต่าง ๆ ได้เป็นที่เพาะการแพร่ธรรมของฆราวาสกับที่เพาะกระแสเรียกเป็นพระสงฆ์และนักบวช. ที่สุดมีการสอนเรื่องความเชื่อโดยการอธิบายอย่างถูกวิธี  มีการเฉลิมฉลองความเชื่อด้วยจารีตพิธีที่ตรงกับแนวปัญญาความคิดของชาติ และโดยการตราบทบัญญัติที่เหมาะสมและตรงกับกฎของพระศาสนจักร ความเชื่อนั้นแทรกเข้าไปในการดำเนินชีวิตอันดีงาม  และในขนบธรรมเนียมของท้องที่.

ฝ่ายพระสังฆราชแต่ละองค์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ของตนยิ่งวันยิ่งต้องดื่มด่ำไปด้วยความรู้สึกนึกคิดแบบของพระศาสนจักรต้องรู้สึกและดำรงชีวิตร่วมกับพระศาสนจักรสากล.  คริสตจักรใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นต้องร่วมสนิทอย่างใกล้ชิดกับพระศาสนจักรสากลต้องนำส่วนประกอบทางประเพณีนิยมของพระศาสนจักรมารวมเข้ากับวัฒนธรรมของตน  เพื่อเพิ่มพูนชีวิตของพระกายทิพย์ด้วยการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน.  ฉะนั้นควรต้องบำรุงความรู้ที่เกี่ยวกับเทวศาสตร์  จิตวิทยาและมนุษย์ซึ่งสามารถจะช่วยส่งเสริมความสำนึกถึงเรื่องร่วมสนิทกับพระศาสนจักรสากลนี้.

คริสตจักรต่าง ๆ เหล่านี้ซึ่งบ่อยทีเดียวมักตั้งอยู่ในดินแดนยากจนของโลก  โดยมากยังลำบากเพราะขาดแคลนพระสงฆ์อย่างสาหัสกับขาดการช่วยเหลือทางวัตถุ.  ฉะนั้นคริสตจักรเหล่านี้จึงต้องการอย่างเหลือเกิน ให้งามธรรมทูตที่พระศาสนจักรทั่วไปทำเรื่อยมามิได้ขาดนั้นให้ความช่วยเหลือ  ซึ่งก่อนอื่นจะช่วยพัฒนาวัดท้องที่ให้เจริญและกระตุ้นชีวิตคริสตชนให้เจริญสมบูรณ์. งานธรรมทูตที่กล่าวนี้ยังต้องช่วยเหลือคริสตจักรต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นแต่นานแล้ว  แต่บัดนี้กำลังอยู่ในฐานะเสื่อมโทรมและหมดกำลังลง.

อย่างไรก็ดีคริสตจักรเหล่านี้ควรแสดงความอุตส่าห์ในด้านอภิบาลสัตบุรุษ  ช่วยกันดำเนินงานอันเหมาะสมสำหรับเพิ่มจำนวนกระแสเรียกไปเข้าคณะสงฆ์ประจำสังฆมณฑลและคณะนักบวชต่าง ๆ ให้มากขึ้น จะได้เฝ้าสังเกตดูกระแสเรียกเหล่านั้นด้วยความแน่ใจและบำรุงส่งเสริมอย่างด้ผลดียิ่งขึ้น.  แล้วดังนี้ทีละเล็กละน้อยคริสตจักรเหล่านี้จะมีนักบวชพอความต้องการและช่วยเหลือครสิตจักรอื่น ๆ ได้.

งานธรรมทูตของคริสตจักรต่าง ๆ ในกรณีพิเศษ

๒๐.  โดยที่คริสตจักรในกรณีพิเศษมีหน้าที่ต้องเป็นตัวแทนพระศาสนจักรสากลอย่งดีที่สุดเท่าที่จะดีได้  ดังนั้นคริสตจักรเหล่านี้ต้องรู้โดยตระหนักดีว่า ตนถูกส่งไปหาคนที่ไม่เชื่อถึงพระคริสตเจ้า แต่อยู่กับคนในผืนแผ่นดินเดียวกัน เพื่อเป็นเครื่องหมายชี้พระคริสตเจ้าให้เขา  โดยสัตบุรษแต่ละคนหรือทั้งหมู่คณะเจริญชีวิตเป็นองค์พยานประกาศพระองค์.

นอกจากนั้นการประกาศเทศนาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับให้ข่าวดีแพร่ไปถึงทุกคน  ฉะนั้นก่อนอื่นพระสังฆราชต้องเป็นผู้ประกาศความเชื่อซึ่งจะนำศิษย์ใหม่มาหาพระคริสตเจ้า. เพื่อปฏิบัติหน้าที่อันประเสริฐนี้โดยดีเท่าที่ควร พระสังฆราชต้องรู้ว่าหมู่สัตบุรุษของตนมีสภาพอย่างไร และคนชาติเดียวกันมีความคิดเห็นภายในใจเกี่ยวกับพระเป็นเจ้าอย่างไร และต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพราะการจัดชนบทให้กลายเป็นเมือง การอพยพเข้าออก และความเย็นเฉยในเรื่องพระศาสนา.

ในคริสตจักรที่ตั้งใหม่ พระสงฆ์พื้นเมืองต้องมีใจเร่าร้อนดำเนินงานประกาศข่าวดีโดยปฏิบัติงานร่วมกับธรรมทูตชาวต่างประเทศและประกาศข่าวดีโดยปฎิบัติงานร่วมกับธรรมทูตชาวต่างประเทศและประกอบกันเป็นคณะสงฆ์คณะเดียว ซึ่งร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแท้จริงอยู่ใต้อำนาจของพระสังฆราชมิใช่เพื่ออภิบาลสัตบุรุษและประกอบคารวกิจเคารพพระเป็นเจ้าเท่านั้น แต่เพื่อประกาศข่าวดีแกคนต่างศาสนาด้วย. พระสงฆ์พื้นเมืองต้องสรรพพร้อม  และถ้ามีโอกาสต้องเสนอตัวด้วยใจเร่าร้อนต่อพระสังฆราช ขอสมัครไปทำงานธรรมทูตในภูมิภาคห่างไกลหรือที่ถูกทอดทิ้งของสังฆมณฑลตนเองหรือในสังฆมณฑลอื่น.

นักบวชชายหญิงตลอดจนฆราวาสต้องมีใจเร่าร้อนแบบเดียวกันต่อเพื่อนร่วมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเพื่อนร่วมชาติที่ยากจน.

สภาสังฆราชต้องเอาใจใส่จัดให้มีการสอนทบทวนพระคัมภีร์  เทวศาสตร์ เรื่องฝ่ายวิญญาณและการอภิบาลสัตบุรุษตามเวลาที่กำหนด ทั้งนี้โดยมีเจตนาจะให้คณะสงฆ์มีความรู้วิชาเทวศาสตร์และวิธีอภิบาลสัตบุรษดียิ่งขึ้น  ในขณะที่เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงและผันผวน.

นอกจากนั้นให้ถืออย่างเคร่งครัดตามที่สภาสังคายนานี้ได้วินิจฉัยสั่ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยหน้าที่และชีวิตของพระสงฆ์

เพื่อทำงานธรรมทูตของคริสตจักรแต่ละแห่งให้สำเร็จลุล่วงไป  จำต้องมีข้าเทวการที่สามารถและต้องเตรียมข้าเทวการไว้ให้ทันการด้วยวิธีที่เหมาะแก่สภาพของแต่ละคริสตจักร. เนื่องจากปัจจุบันนี้มนุษย์ยิ่งวันยิ่งชอบรวมกันเป็นกลุ่ม ๆ จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่บรรดาสังฆราชจะร่วมปรึกษาหารือกันในเรื่องจะพบปะเจรจากับกลุ่มคนเหล่านี้.  ถ้าในบางภาคพบมีกลุ่มชนบางพวกที่ไม่อาจเข้าถือศาสนาคาทอลิก  เพราะไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับแบบโดยเฉพาะที่พระศาสนจักรถืออยู่ สภาสังคายนาปรารถนาให้มีการคิดแก้ไขสภาพการณ์เช่นนี้เป็นพิเศษจนกว่าคริสตชนทุกคนจะสามารถมารวมเป็นประชาคมเดียว. ถ้าพระสันตะสำนักมีธรรมทูตที่พร้อมจะปฏิบัติการเรื่องนี้ พระสังฆราชต้องเชื้อเชิญเรียกให้มาในสังฆมณฑลของตนหรือยินดีต้อนรับและสนับสนุนงานริเริ่มของเขาอย่างจริงจัง.

เพื่อให้ใจร้อนรนต่องานธรรมทูตนี้เจริญงอกงามในหมู่คนบ้านเมืองเดียวกัน เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่คริสตจักรใหม่ ๆ จะมีส่วนในภาระหน้าที่ทั่วไปของพระศาสนจักรโดยเร็วที่สุดโดยส่งธรรมทูตไปประกาศข่าวดีทั่วโลกด้วย แม้ว่าตนเองยังต้องลำบากเพราะขาดแคลนพระสงฆ์อยู่. การร่วมสนิทเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระศาสนจักรสากลก็ดูคล้ายจะเป็นอันสำเร็จไป เมื่อคริสตจักรเหล่านี้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในงานธรรมทูตที่ทำอยู่ในชนชาติอื่น.

ส่งเสริมงานแพร่ธรรมของฆราวาส

๒๑.  ถ้ายังไม่มีคณะฆราวาสที่เป็นฆราวาสจริง ๆ ทำงานร่วมกับพระฐานานุกรม  ก็ถือว่า        พระศาสนจักรยังไม่ได้ตั้งขึ้นอย่างแท้จริง ยังไม่มีชีวิตอย่างเต็มที่และยังไม่เป็นเครื่องหมายอันสมบูรณ์ชี้บอกพระคริสตเจ้าในหมู่มนุษย์. ข่าวดีเรื่องพระคริสตเจ้าจะหยั่งรากลึกลงไปในจิตใจ ชีวิต  และงานของชาติใดชาติหนึ่งไม่ได้  ถ้าไม่มีฆราวาสทำงานอย่างขยันขันแข็ง. เพราะฉะนั้นในการตั้งคริสตจักรหนึ่งขึ้น จะต้องพยายามอย่างที่สุดที่จะให้มีฆราวาสคริสตชนหมู่หนึ่งที่รู้เข้าใจศาสนาอย่างถ่องแท้.

ฆราวาสที่เป็นสัตบุรุษนั้นเป็นทั้งคนในประชากรของพระเป็นเจ้าและเป็นทั้งคนในสังคมของบ้านเมืองอย่างสมบูรณ์ เขาเป็นคนในชาติที่เขาได้เกิดมา; เขาเริ่มมีส่วนในขุมสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติด้วยการศึกษาอบรม  เขามีพันธะทางสังคมหลายรูปหลายแบบผูกพันอยู่กับชีวิตของชาติ  เขามีส่วนร่วมในความเจริญของชาติก็คือปัญหาของตนเองและเขาก็พยายามที่จะแก้. เขาเป็นคนของพระคริสตเจ้าด้วยเพราะได้เกิดใหม่ในพระศาสนจักรด้วยความเชื่อและศีลล้างบาปเพื่อเป็นของพระคริสตเจ้า (เทียบ ๑ คร. ๑๕:๒๓) ด้วยชีวิตและกิจการใหม่ และเพื่อให้ทุกสิ่งนอบน้อมต่อพระเป็นเจ้าในพระคริสตเจ้า และที่สุดเพื่อให้พระเป็นเจ้าเป็นทุกสิ่งในทุกคน (เทียบ ๑ คร. ๑๕:๒๘).

หน้าที่สำคัญของฆราวาสทั้งหญิงและชาย ก็คือ การเป็นองค์พยานประกาศพระคริสตเจ้า ซึ่งเขาต้องทำด้วยการดำรงชีวิตและคำพูดในครอบครัว ในกลุ่มสังคม และในวงงานอาชีพ เพราะว่าในตัวเขาเหล่านั้นจะต้องปรากฏตัวมนุษย์คนใหม่ซึ่งสร้างขึ้นด้วยความเที่ยงธรรมและความศักดิ์สิทธิ์อันแท้จริงตามแบบพระเป็นเจ้า (เทียบ อฟ. ๔:๒๔). เขาต้องสำแดงให้เห็นชีวิตใหม่ในวงสังคมและวัฒนธรรมของบ้านเมืองตามประเพณีนิยมของชาติ.  เขาต้องรู้จักวัฒนธรรมที่กล่าวนี้ ต้องชำระให้บริสุทธิ์บำรุงรักษาให้งอกงามตามสถานการณ์ใหม่  ทำให้สมบูรณ์ดีพร้อมในพระคริสตเจ้า.  แล้วดังนี้ความเชื่อถึงพระคริสตเจ้ากับชีวิตของพระศาสนจักรก็จะไม่ใช่สิ่งที่สังคมซึ่งเขามีชีวิตอยู่ไม่รู้จักอิ่มต่อไป  แต่จะซึมซาบเข้าไปในสังคมและทำให้สังคมนั้นเปลี่ยนแปลงไป.

ฆราวาสต้องร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับเพื่อนร่วมชาติด้วยความรักอย่างจริงใจ เพื่อให้พันธะใหม่ที่ต้องร่วมใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั่วไปตามที่รหัสธรรมเรื่องพระคริสตเจ้าสอนนั้นปรากฎในความประพฤติของเขา. ฆราวาสยังต้องถ่ายเทความเชื่อถึงพระคริสตเจ้าในหมู่ผู้ที่ตนผูกพันอยู่ด้วยชีวิตและอาชีพ: พันธะอันนี้ผูกมัดมากยิ่งขึ้นตามส่วนที่มนุษย์เป็นจำนวนมากมายเหลือหลายไม่มีทางจะได้ยินข่าวดีหรือรู้จัก พระคริสตเจ้า นอกจากอาศัยฆราวาสที่อยู่ใกล้ชิดเขา.  ยิ่งกว่านั้นในที่ที่สามารถทำได้  ฆราวาสต้องร่วมมืออย่างใกล้ชิดกว่ากับพระฐานานุกรมสรรพพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจพิเศษ  ที่จะประกาศข่าวดีและเผยแพร่คำสอนคริสตชน เพื่อทำให้คริสตจักรที่เริ่มเกิดนั้นเข้มแข็งขึ้น.

ข้าเทวการแห่งพระศาสนจักรต้องยกย่องถือการแพร่ธรรมอันยากลำบากของฆราวาสเป็นสิ่งมีค่าสูง ต้องอบรมฆราวาสให้สำนึกถึงความรับผิดชอบของเขาต่อมนุษย์ทุกคนในฐานะเป็นอวัยวะของพระคริสตเจ้า ต้องสอนให้เขารู้ซึ้งในรหัสธรรมเรื่องพระคริสตเจ้า  แนะให้เขาใช้วิธีปฏิบัติและอยู่ร่วมกับเขาโดยความยากลำบากตามแนวคิดของพระสังฆธรรมนูญว่าด้วยพระศาสนจักร  และพระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยการแพร่ธรรมของฆราวาส.

เมื่อผู้อภิบาลสัตบุรุษและฆราวาสต่างถือหน้าที่และความรับผิดชอบของตนดีแล้ว คริสตจักรใหม่ทั้งมวลต้องเป็นองค์พยานประกาศพระคริสตเจ้าอย่างขันแข็งมั่นคงเพื่อจะได้เป็นเครื่องหมายอันเด่นชัดแห่งความรอดซึ่งมาถึงเราในพระคริสตเจ้า.

ความแตกต่างกันในเอกภาพ

๒๒.  เมล็ดพืชซึ่งได้แก่พระวาจาของพระเป็นเจ้า เมื่องอกขึ้นในเนื้อดินดีที่ได้รับน้ำค้างของพระเป็นเจ้า ก็ดูดเอาน้ำเลี้ยงมาเปลี่ยนแปลงเป็นตัวของตนเพื่อในที่สุดจะได้ออกผลมากมาย.  เช่นเดียวกับในเรื่องพระบุตรมารับเอากายเกิดเป็นมนุษย์ คริสตจักรใหม่ ๆ ที่หยั่งรากลงในพระคริสตเจ้าและตั้งบนรากฐานของบรรดาอัครธรรมทูต  ก็รับเอาคุณสมบัติทุกอย่างของนานาชาติซึ่งพระเป็นเจ้าทรงมอบให้เป็นมรดกแก่ พระคริสตเจ้านั้น (เทียบ สดด. ๒:๘) มาแลกเปลี่ยนกันอย่างน่าพิศวง.  ธรรมเนียมและประเพณีนิยม ความปรีชาฉลาด  ความรู้ ศิลปและระเบียบวินัยของชาติต่าง ๆ มีสิ่งไรที่สามารถจะมีส่วนช่วยเทิดพระเกียรติของพระผู้สร้าง ประกาศกิติคุณของพระคริสตเจ้าและกำหนดชีวิตคริสตชนให้เป็นระเบียบ  คริสตจักรใหม่ ๆ ก็เอามาใช้ทั้งสิ้น.

เพื่อบรรลุถึงผลดังกล่าวนี้ จำเป็นต้องส่งเสริมให้มีการพิจารณาทางเทวศาสตร์ในดินแดนที่เรียกกันว่าดินแดนสังคมวัฒนธรรมใหญ่ ๆ ทุกแห่ง.  โดยวิธีนี้อาศัยประเพณีนิยมของพระศาสนจักรสากลเป็นหลัก  พฤติการณ์และวาจาต่าง ๆ ที่พระเป็นเจ้าทรงเปิดเผย ที่มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ที่พระปิตาจารย์อธิบายและพระศาสนจักรสั่งสอน ต้องได้รับการพิจารณาใหม่.  ดังนี้  เราจะเห็นได้ชัดยิ่งขึ้นว่า  ความเชื่อจะหาความเข้าใจในปรัชญาและความปรีชาฉลาดของชาติต่าง ๆ ได้ทางใด  และขนบธรรมเนียม ความหมายของชีวิต และระเบียบสังคมจะเข้ากับความประพฤติที่สอนโดยการเปิดเผยของพระเป็นเจ้าโดยวิธีใด. ต่อจากนั้นจะมีหนทางไปสู่การดัดแปลงแก้ไขอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นในขอบเขตของชีวิตคริสตชนทั้งหมด. โดยวิธีนี้ที่เราเห็นภายนอกเขาเอาคำสอนที่ต่างกันมารวมกันเข้าหรืออยากรักษาลักษณะพิเศษของท้องถิ่นหนึ่งไว้อย่างไม่ถูกต้องก็จะหมดไป; ชีวิตคริสตชนจะกลมกลืนเข้ากับอุปนิสัยและลักษณะของแต่ละวัฒนธรรม; ประเพณีนิยมพิเศษกับคุณสมบัติโดยเฉพาะของชาติต่าง ๆ แต่ละเผ่าพันธ์จะได้รับแสงสว่างจากข่าวดีเรื่องพระคริสตเจ้าและรับเข้าในเอาภาพทั่วสากล. ที่สุดคริสตจักรใหม่แต่ละแห่งซึ่งเพียบพร้อมด้วยประเพณีนิยมของตน จะได้เข้าอยู่ในสหพันธ์ของพระศาสนจักรโดยไม่กระทบกระเทือนถึงความเป็นเอกแห่งพระศาสนจักรโดยไม่กระทบกระเทือนถึงความเป็นเอกแห่งพระธรรมาสน์ของนักบุญเปโตร ซึ่งเป็นประธานของที่ชุมนุมทั้งหมดแห่งความรัก.

ฉะนั้นจึงเป็นที่พึงปรารถนาและยิ่งกว่านั้น  เป็นการสมควรทีเดียวที่บรรดาพระสังฆราชในขอบเขตของทุกแดนดินสังคม-วัฒนธรรมใหญ่ ๆ จะรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจนสามารถตกลงพร้อมใจกันปฏิบัติตามโครงการปรับปรุงที่กล่าวนี้.