สังคายนาครั้งแรกที่กรุงเยรูซาเล็ม

การเดินทางธรรมทูตครั้งที่สองของเปาโล

การเดินทางธรรมทูตครั้งที่สามของเปาโล

เปาโลที่เมืองโครินธ์ และจดหมายถึงชาวโรม

เปาโลถูกจับและถูกส่งมาที่กรุงเยรูซาเล็ม

ชีวิตของเปโตร

มรณสักขีเปโตร และเปาโล

พระวิหารถูกทำลาย

อัครสาวกโธมัส และอันดรูว์

มาระโก

ยอห์น อัครสาวก

หนังสือวิวรณ์

การเบียดเบียนพระศาสนจักร

สาเหตุการเบียดเบียนคริสตชน

จดหมายของเคลเมนต์ เรื่องพระสังฆราช

อิกญาซีโอ แห่งอันติโอก

การเป็นมรณสักขีของอิกญาซีโอ แห่งอันติโอก

ความรักกันฉันพี่น้องของคริสตชนสมัยแรก

การติดต่อส่งข่าวสารในระหว่างกลุุ่มคริสตชน

โปลีการ์ป

คริสตชนที่เมืองลีออง

อัตตาลูสและอเล็กซานเดอร์ : คริสตชนที่เมืองลีออง

คนต่างศาสนาโจมตีคำสอนคริสต์ศาสนา

จัสติน

แนวความคิดผิดๆ ในสมัยแรกเริ่ม

อีเรเนอุส

สารบบพระคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาใหม่

มิชชันนารี

ลำดับเหตุการณ์สำคัญในศตวรรษที่ 1-2