พระเจ้าทรงเลือกสรรชาวอิสราเอล

พระเจ้าทรงรักษาพันธสัญญา:: พระแมสซิยาห์

มารีย์ ยอมรับเป็นมารดาของพระเยซูเจ้า

ยอแซฟ และมารีย์ เดินทางไปเมืองเบทเลแฮม

พระเยซูเจ้าทรงบังเกิด

โหราจารย์จากทิศตะวันออก

พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

พระเยซูเจ้าทรงเรียกอัครสาวก

คำสั่งสอนของพระเยซูเจ้า

เครื่องหมายของพระเยซูเจ้า

อาหารค่ำมื้อสุดท้าย

พระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงกางเขน

พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ

พระเยซูเจ้าทรงปรากฏองค์แก่มารีย์ ชาวมักดาลา และสานุศิษย์

มัทธีอาส

พระจิตเจ้าเสด็จลงมา

อัครสาวกประกาศการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า

สภาซันเฮดริน

เปโตรและยอห์นถูกจับขังไว้ในคุก

การปกครองในพระศาสนจักรสมัยแรก

เรื่องราวของ "อเล็กซานเดอร์" ที่เราจินตนาการขึ้น

อเล็กซานเดอร์

สเทเฟน สังฆานุกรและมรณสักขีองค์แรก

ฟิลิป และขันทีชาวเอธิโอเปีย

ภาพนิมิตของเปโตร : การรับคนต่างศาสนา

ชีวิตคริสตชนสมัยแรก

ศาสนาในจักรวรรดิโรมัน

เซาโล แห่งทาร์ซัส

การกลับใจของเซาโล

การแพร่ธรรมของเปาโล และบาร์นาบัส