ประวัติบุคคลสำคัญ

 

 

 

พระกรุณาธิคุณต่อพระศาสนจักรคาทอลิก

 

ประวัติสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16

 

ประวัติสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2

 

ประวัติพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

 

คุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง

 

ประวัติพระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

 

ประวัติคุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา

 

ประวัติพระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา

 

ประวัติพระอัครสังฆราช ยวง นิตโย

 

ประวัติพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

 

 

 

ประวัติพระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

 

 

 

ประวัติพระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

พระสมณสาส์น

 

 

 

 พระสมณสาส์น

 

การประกาศพระเยซูเจ้าให้ชาวเอเชีย

 

สาร

 

บุคคลลิกของนักบุญยอแซฟ ( Redemptoris Custos )

 

พระศาสนจักรในเอเชีย  ( Ecclesia in Asia )

 

สมณสาสน์ พระศาสนจักร แห่ง ศีลมหาสนิท ( Ecclesia de Eucharistia )

 

การทำงาน   ( Laborem Excrcens )

 

ศาสนสัมพันธ์แห่งพระศาสนจักร ( Nostra aetate )  

 

การประกาศพระวรสารในโลกปัจจุบัน(Evangelii Nuntiandi )

 

งานธรรมทูต ( AD GENTES )

 

การนับถือพระนางมารีย์ (Marialis Cultus )