ประวัติบุคคลสำคัญ

 

 

 

พระกรุณาธิคุณต่อพระศาสนจักรคาทอลิก

 

ประวัติสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16

 

ประวัติสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2

 

ประวัติพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

 

คุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง

 

ประวัติพระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

 

ประวัติคุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา

 

ประวัติพระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา

 

ประวัติพระอัครสังฆราช ยวง นิตโย

 

ประวัติพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

 

 

 

ประวัติพระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

 

 

 

ประวัติพระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

พระสมณสาส์น

 

 

 

 พระสมณสาส์น

 

การประกาศพระเยซูเจ้าให้ชาวเอเชีย

 

สาร

 

บุคคลลิกของนักบุญยอแซฟ ( Redemptoris Custos )

 

พระศาสนจักรในเอเชีย  ( Ecclesia in Asia )

 

สมณสาสน์ พระศาสนจักร แห่ง ศีลมหาสนิท ( Ecclesia de Eucharistia )

 

การทำงาน   ( Laborem Excrcens )

 

ศาสนสัมพันธ์แห่งพระศาสนจักร ( Nostra aetate )  

 

การประกาศพระวรสารในโลกปัจจุบัน(Evangelii Nuntiandi )

 

งานธรรมทูต ( AD GENTES )

 

การนับถือพระนางมารีย์ (Marialis Cultus )

 

คำสอนด้านสังคม “การปราบคอร์รัปชั่น”

หนังสือ

 

 

 

พระวรสารทั้งสี่

 

นักบุญ...นักโทษวีรกรรม จิตตารมณ์ และชีวิตศักดิ์สิทธิ์ของบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุงพระสงฆ์และมรณสักขี

 

หลักความเชื่อคาทอลิก

 

งานศึกษากรณีคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุงเป็นบุญราศี

 

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักร

 

เอกสารแห่งสภาสังคายนา วาติกันที่ 2

 

หนังสือทำวัตร

 

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนในประเทศไทย

 

ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร

 

 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

 

 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

คณะนักบวช ชาย-หญิง  

 

วัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทั้ง 6 เขต

 

สามเณราลัย และสถานที่อบรม

 

สมัชาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

 โรงเรียนของอัครสังฆมณฑล

 

สมัชชาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ค.ศ. 2005เรื่องการฟื้่นฟูชีวิตและพันธกิจอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

โรงเรียนของคณะนักบวช

ทั่วไป

 

 

 

คู่มือคริสตชนปี “ปีติมหาการุญ 2000”

 

วันละนาทีกับนักบุญออกัสติน

 

หนังสือนิทานเปรียบเทียบ (  LIVING PARABLES )

 

 350 ปี คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส ( MEP )  

 

 

 

 

 

ข่าวพระศาสนจักรสากล ( Vatican )

 

บทมิสซาและบทอ่านวันธรรมดา

 

ข่าวพระศาสนจักรประเทศไทย ( สภาพระสังฆราช )

 

บทอ่านสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

 

ข่าวในพระศาสนจักรท้องถิ่น อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

บทเทศน์

 

 

 

เกร็ดเล็ก...เกร็ดน้อย

 

 

 

บทความคาทอลิก

 

 

 

ประวัตินักบุญตลอดปี

 

 

 

บทภาวนาในชีวิตประจำวัน

 

กระดานสนทนาคาทอลิก

 

ถามมา... ตอบไป

 

ไฟฉายยามฉุกเฉิน

 

เพลงคาทอลิก

 

ศาลาธรรม

 

สายด่วนพระสงฆ์

 

แวดวงคาทอลิก

 

ปฏิทินกิจกรรม

 

ประชาสัมพันธ์

 

Catholic Mutimedia

 

มุมต่างมอง

 

ตารางมิสซา

 

ขอคำภาวนา

 

มุมเด็ก

 

คำสอน และ กฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก น่ารู้

 

ห้องภาพ

 

เรียนคำสอนกับคุณพ่อวิทยา แก้วแหวน

 

แนะนำสุสาน

 

Screensaver

 

กว่าจะมาเป็นเวบไซด์คาทอลิก

 

 สิงค์คาทอลิก

 

สารบัญเวบไซด์

 

ตารางอบรมคู่แต่งงาน

 

ติดต่อเรา

 

Wallpaper