หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

ปี

บทอ่านจากบทเทศน์ ของ ปิตาจารย์ทั้งหลาย

ที่มา

4 มีค.09

ความหมายของความยำเกรงพระเจ้า

หนังสือทำวัตรเล่ม 2 เทศกาลมหาพรต

4 มีค.09

พระคริสตเจ้าและโมเสส

หนังสือทำวัตรเล่ม 2 เทศกาลมหาพรต

26 กพ..09

มิตรภาพกับพระเจ้า

หนังสือทำวัตรเล่ม 2 เทศกาลมหาพรต

26 กพ..09

การภาวนานำความสว่างสู่จิตใจ

 หนังสือทำวัตรเล่ม 2 เทศกาลมหาพรต

26 กพ..09

การชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ และการจำศีลให้ทาน

 หนังสือทำวัตรเล่ม 2 เทศกาลมหาพรต

26 กพ..09

 การกลับใจใช้โทษบาป

หนังสือทำวัตรเล่ม 2 เทศกาลมหาพรต

2 กพ.09

คุณค่าสูงส่งของความรัก

 หนังสือทำวัตรเล่ม 3 เทศกาลธรรมดา

2 กพ.09

เราจงเข้าใจผลแห่งพระหรรษทานของพระเป็นเจ้า

 หนังสือทำวัตรเล่ม 3 เทศกาลธรรมดา

7 มค.09

จงเชื่อในพระคริสตเจ้าและรักพระองค์

 หนังสือทำวัตรเล่ม 3 เทศกาลธรรมดา

7 มค.09

อาศัยความเชื่อ พระเป็นเจ้าทรงทำให้มนุษย์เป็นผู้ชอบธรรมตั้งแต่ปฐมกาล

 หนังสือทำวัตรเล่ม 3   เทศกาลธรรมดา

12 ธค. 08

ความสุภาพและสันติ

 หนังสือทำวัตรเล่ม 1 สัปดาห์ที่ 3
เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

12 ธค. 08

พระเป็นเจ้าทรงรักเราก่อน

 หนังสือทำวัตรเล่ม 1 สัปดาห์ที่ 3
เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

4 พย. 2008

เราอย่าขัดขวางการเสด็จมาครั้งแรกของพระองค์ เพื่อเราจะได้ไม่ต้องกลัวการเสด็จมาครั้งที่สอง

หนังสือทำวัตรเล่ม 4 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 33

22 ตค. 2008

เราไม่ควรหันหลังและหนีน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้า  

หนังสือทำวัตรเล่ม 4 เทศกาลธรรมดา วันจันทร์  สัปดาห์ที่ 30

22 ตค. 2008

พระเจ้าได้ประทานความเป็นระเบียบและความกลมกลืนแก่โลก

หนังสือทำวัตรเล่ม 4 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์  สัปดาห์ที่ 30

11 ตค.08

ให้เราออกกำลังขอสิ่งที่เราต้องการ

หนังสือทำวัตรเล่ม 4 เทศกาลธรรมดา สัปดาห์ที่ 29

7 ตค. 08

เราคืออัลฟาและโอเมก้า เบื้องต้นและเบื้องปลาย ปฐมและอวสาน

หนังสือทำวัตรเล่ม 4 เทศกาลธรรมดา สัปดาห์ที่ 28

30 กย.08

ดิฉันจะเป็นความรักในหัวใจของพระศาสนจักร  

หนังสือทำวัตรเล่ม 4 เทศกาลธรรมดา สัปดาห์ที่ 18-34 

24 กย.08

จงอธิฐานภาวนาเป็นพิเศษ เพื่อร่างกายทั้งครบของพระศาสนจักร

หนังสือทำวัตรเล่ม  4   เทศกาลธรรมดา สัปดาห์ที่ 27

24 กย.08

ผู้แนะนำฝ่ายวิญญาณควรนิ่งเมื่อต้องนิ่ง และควรพูดเมื่อมีประโยชน์

หนังสือทำวัตรเล่ม  4   เทศกาลธรรมดา สัปดาห์ที่ 27

17 กย. 08

เราจงสวมเสื้อเกราะแห่งความชอบธรรม

หนังสือทำวัตรเล่ม  4   เทศกาลธรรมดา สัปดาห์ที่ 26

17 กย. 08

ท่านได้รับความรอดโดยทางพระหรรษทาน

หนังสือทำวัตรเล่ม  4   เทศกาลธรรมดา สัปดาห์ที่ 26

17 กย. 08

คำว่า  "เทวดา" บ่งบอกถึงหน้าที่มากกกว่าลักษณะเฉพาะ  

หนังสือทำวัตรเล่ม  4   บทเฉพาะของนักบุญ

5 กย.08

ข้าพเจ้ายืนอยู่บนหอตรวจการ เพื่อเฝ้าระวัง

จากหนังสือทำวัตรเล่ม 4

5 กย.08

ผู้ที่รักพระบัญญัติของพระองค์จะมีสันติสุขอย่างสมบูรณ์

จากหนังสือทำวัตรเล่ม 4

5 กย.08

ปรีชาญาณของคริสตชน

จากหนังสือทำวัตรเล่ม 4

7 มี.ค 08

พระคริสตเจ้าถูกประจญ ในพระองค์เราได้ชนะมาร

จากหนังสือทำวัตรเล่ม 2 เทศกาลมหาพรต และเทศกาลปัสกา

7 มี.ค 08

คุณธรรมความรัก

จากหนังสือทำวัตรเล่ม 2 เทศกาลมหาพรต และเทศกาลปัสกา

29 กพ.08

พระทรมานของพระเยซูเจ้า

จากหนังสือทำวัตรเล่ม 2 เทศกาลมหาพรต และเทศกาลปัสกา

15 กพ.08

กางเขนของพระคริสตเจ้า

จากหนังสือทำวัตรเล่ม 2 เทศกาลมหาพรต และเทศกาลปัสกา

15 กพ.08

จงถือศีลอดอาหาร

จากหนังสือทำวัตรเล่ม 2 เทศกาลมหาพรต และเทศกาลปัสกา

15 กพ.08

จงกลับใจใช้โทษบาป

จากหนังสือทำวัตรเล่ม 2 เทศกาลมหาพรต และเทศกาลปัสกา

2007

พระเมตตาของพระเจ้าต่อคนบาปที่กลับใจ

จากหนังสือทำวัตรเล่ม 2 เทศกาลมหาพรต และเทศกาลปัสกา

2007

เพ่งพิศพระทรมานของพระคริสตเจ้า

จากหนังสือทำวัตรเล่ม 2 เทศกาลมหาพรต และเทศกาลปัสกา

2007

การภาวนาเป็นการถวายบูชาฝ่ายจิตใจ

จากหนังสือทำวัตรเล่ม 2 เทศกาลมหาพรต และเทศกาลปัสกา

2007

คำภาวนาเคาะประตุ การถือศีลอดอาหารนำผลมาหใ้ เมตตาะรรมทำให้ได้รับ

จากหนังสือทำวัตรเล่ม 2 เทศกาลมหาพรต และเทศกาลปัสกา

2007

การชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ โดยการจำศีล และให้ทาน

จากหนังสือทำวัตรเล่ม 2 เทศกาลมหาพรต และเทศกาลปัสกา

2007

การภาวนาเป็นแสงสว่างสำหรับจิตใจ

จากหนังสือทำวัตรเล่ม 2 เทศกาลมหาพรต และเทศกาลปัสกา

2007

พระทรมานแห่งพระวรกายพระคริสเตจ้าทั้งครบ

จากหนังสือทำวัตรเล่ม 2 เทศกาลมหาพรต และเทศกาลปัสกา

2007

จงยึดมั่นในพระเป็นเจ้า พระเจ้าแท้แต่องค์เดียว

จากหนังสือทำวัตรเล่ม 2 เทศกาลมหาพรต และเทศกาลปัสกา