หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

ธรรมนูญด้านพระธรรม กล่าวถึงพระศาสนจักร
“Lumen Gentium” เล่มที่ 1

บทที่ 1 - บทที่ 3
บทที่ 4 - บทที่ 8

พระธรรมนูญเรื่องการเผยของพระเป็นเจ้าและพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์  เล่มที่ 2
พระธรรมนูญเรื่องการเผยของพระเป็นเจ้า

พระสมณกฤษฎีกา แห่งสภาสังคายนา ว่าด้วยการแพร่ธรรมของฆราวาส  เล่มที่ 3
การแพร่ธรรมของฆราวาส

พระธรรมนูญ พระสมณกฤษฎีกาและคำแถลงแห่งสภาสังคายนา เล่มที่ 4
พระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยการปฏิบัติงานและชีวิตพระสงฆ
พระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยการอบรมพระสงฆ์
พระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยการปรับปรุงและฟื้นฟูชีวิตนักบวช
พระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยหน้าที่ของพระสังฆราชในการอภิบาลสัตบุรุษในพระศาสนจักร
คำแถลงเรื่องการอบรมตามหลักพระคริสตธรรม
พระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยสื่อมวลชน
พระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยสากลสัมพันธภาพ
พระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยบรรดาคริสตจักรคาทอลิกตะวันออก

พระธรรมนูญ พระสมณกฤษฎีกาและคำแถลงแห่งสภาสังคายนา เล่มที่ 5
พระธรรมนูญว่าด้วยหระศาสนจักรในโลกสมัยนี้
พระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยงานธรรมทูตแห่งพระศาสนจักร
คำแถลงของสภาสังคายนาเรื่องความสัมพันธ์แห่งพระศาสนจักรกับบรรดาศาสนาที่มิใช่คริสตศาสนา
คำแถลงของสภาสังคายนาว่าด้วยเสรีภาพในการถือศาสนา สิทธิของบุคคลและของคณะบุคคลที่จะมีเสรีภาพทางสังคมและบ้านเมืองในเรื่องศาสนา