หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

เกิด

วันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 1955

เป็นสัีตบุรุษ

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

บิดา

ยอห์น บัปติสต์ หวล อาภรณ์รัตน์ ( เสียชีวิตแล้ว )

มารดา

เซซีลีอา แน่งน้อย อาภรณ์รัตน์ ( เสียชีวิตแล้ว )

มีพี่น้องทั้งหมด

12 คน  ชาย 7 คน หญิง 5 คน  เป็นบุตรชายคนโต

 

มีน้องชายเป็นพระสงฆ์ 1 องค์ คือ คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์

การศึกษา

 

ปี ค.ศ. 1959 - 1961

โรงเรียนพันธะศึกษา สามเสน จบชั้นอนุบาล

ปี ค.ศ. 1961 - 1963

ี่โรงเรียนมหาำไถ่ศึกษา ซ.ร่วมฤดี ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ปี ค.ศ. 1963 - 1965

โรงเรียนโยนออฟอาร์ค สามเสนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ปี ค.ศ. 1965 - 1973

โรงเรียน ยอแซฟ อุปถัมภ์ สามพราน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ปี ค.ศ. 1973 - 1975

เป็นครูเณรที่สามเณราลัย นักบุญยอแซฟ  สามพราน เป็นเวลา 2

ปี ค.ศ. 1975- 1981

วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา และศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาเทววิทยา

ปี ค.ศ. 1982- 1984

ี่วิทยาลัยครูนครปฐม จบปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต

ปี ค.ศ. 1985 - 1988

ี่มหาวิทยาลัยซาเลเซียน กรุงโรม ประเทศอิตาลี จบปริญญาโท สาขาเทววิทยาด้านอภิบาลเยาวชน และคำสอน

การบวช

 

พฤษภาคม ค.ศ. 1965

สมัครเข้าบ้านเณร

7 มิถุนายน ค.ศ. 1981

ได้บวชเป็นพระสงฆ์ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดยพระอัครสังฆราช ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

การปฏิบัติงาน

 

หน้าที่ประจำ

 

1981 - 10 พ.ค. 1981

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน

10 พ.ค. 1981 -   1 พ.ค. 1985

ผู้ช่วยอธิการสามเณรลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

1 พ.ค. 1985  - 1 พ.ค. 1988

ศึกษาต่อปริญญาโท ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี วิชาด้านการอภิบาลเยาวชน และคำสอน

1 พ.ค. 1988 - 1 พ.ค. 1989

หัวหน้าแผนกคำสอน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

1 พ.ค. 1989

ผู้รับผิดชอบศูนย์คำสอนอัครสังฆมณฑล ฯ

1 พ.ค. 1989- - 8 พ.ค. 1990

พักประจำที่วัดฟาติมา ดินแดง

8 พ.ค. 1990

พักประจำที่สำนักมิสซัง ฯ

8 พ.ค. 1990 - 10 พ.ค. 1998

จิตตาธิการ วัดประจำโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์

หน้าที่พิเศษ

 

1 พ.ค. 1989  - 8 พ.ค. 1990

ช่วยงานอภิบาลวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

8 พ.ค. 1990  - 10 ม.ค. 1998

 จิตตาธิการ วัดประจำโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์

6 พ.ค. 2001

อาจารย์ประจำวิทยาลัียแสงธรรม สามพราน

ปัจจุบัน

อาจารย์วิทยาลัย แสงธรรม สามพราน หัวหน้าแผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

ที่มา : ห้องเอกสารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ตำแหน่ง :

เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอบรมคริสตศาสนธรรม (ประเทศไทย)

ประวัติการศึกษา

 

2522

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา) วิทยาลัยแสงธรรม

2524

ศิลปศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม

2527

ครุศาสตรบัณฑิต (การบริหารโรงเรียน) วิทยาลัยครูนครปฐม

2531

ปริญญาโท (เทววิทยา) ด้านคำสอน  มหาวิทยาลัยซาเลเซียน  กรุงโรม

2536

วุฒิบัตร (การประกาศพระวรสาร)   ลูเซนา  ฟิลิปปินส์  (6 เดือน)

ประวัติการทำงาน

 

2524-2528

ผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน

2531-ปัจจุบัน

เป็นผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรม กรุงเทพฯ

 

อาจารย์พิเศษที่วิทยาลัยแสงธรรมและศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม สามพราน

2531-ปัจจุบัน

กรรมการคาทอลิกเพื่อการอบรมคริสตศาสนธรรม (ประเทศไทย)

2533-2541

จิตตาธิการวัดประจำโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพฯ

2535

เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอบรมคริสตศาสนธรรม (ประเทศไทย)

2540

เป็นกรรมการ ( Steering Committee) ของ International Forum on Adult Religious Education กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ

2543

หัวหน้าภาควิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม

2545

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม

2546

คณบดีคณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม
ที่ปรึกษาฝ่ายอภิบาล สภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย)

2548-ปัจจุบัน

หัวหน้าภาควิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม

2549-2551

ผู้ให้การอบรมและวิญญารักษ์ที่สามเณราลัยแสงธรรม

ผลงานที่พึงกล่าวถึง

 

 

เขียนบทความด้านคริสตศาสนธรรมในวารสารแสงธรรมปริทัศน์  วิทยาลัยแสงธรรม

 

เขียนบทความคอลัมน์   “คำสอน 5 นาที”  ในหนังสือพิมพ์อุดมสาร (หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ของชาวคริสต์คาทอลิก)   ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1989 / พ.ศ. 2532 และ บทความเกร็ดคำสอน  ในสารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ตั้งแต่ ค.ศ. 2003 / พ.ศ. 2546

 

ผู้ประสานงานการแปลเอกสารและพิมพ์หนังสือของพระศาสนจักรคาทอลิก

 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและนิเทศก์  มหาวิทยาลัยศิลปกร ทับแก้ว  นครปฐม  พ.ศ. 2545

 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ระดับปริญญาโท สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พ.ศ. 2545

 

กรรมการที่ปรึกษาด้านคริสตศาสนธรรม  ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

 

กรรมการจัดทำหนังสือ  “สู่ความสำเร็จ” ของศาสนาคริสต์สำหรับนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2545

 

อาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2548
รางวัลเกียรติยศ 

ปี 2543 (ค.ศ. 2000) 

พระสงฆ์แบบอย่างด้านการสอนคำสอน   จากคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์

คติพจน์ในชีวิตสงฆ์

“เกิดมาครั้ง หวังทำดี ให้ที่สุด
เพื่อมนุษย์  ทั้งผอง ครองหรรษา
ได้รู้จัก รักรับใช้  เจ้าชีวา
อีกพร้อมหน้า สร้างสรรค์ ณ แผ่นดิน

คติพจน์ในชีวิตพระสังฆราช

“ข้าพเจ้าทำทุกอย่าง เพราะเห็นแก่ข่าวดี”  ( 1 คร.9 : 23 )

 

ที่มา : แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ