Share |

วัด

 คุณพ่อเจ้าวัด

 เบอร์ติดต่อ

อาสนวิหารอัสสัมชัญ

คุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์

0-2234-8556, 0-2234-4592 Fax : 0-2234-3414

วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์)

คุณพ่อไพฑูรย์ หอมจินดา

0-2266-4849, 0-2236-2727 Fax : 0-2266-4276

วัดเซนต์หลุยส์

คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย

0-2211-0220, 0-2213-0199 Fax : 0-2211-8649

วัดนักบุญยอแซฟ (ตรอกจันทน์)

คุณพ่อ วิวัฒน์ แพร่สิริ

0-2212-5439, 0-2212-8098 Fax : 0-2674-8130

วัดอัครเทวดาราฟาแอล (ปากน้ำ)

คุณพ่อ วิทยา ลัดลอย

0-2701-7047, 0-2395-4688 Fax : 0-2701-7048

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมลแห่งเหรียญอัศจรรย์

คุณพ่อจินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล

0-2249-9587-8  Fax : 0-2249-4900

วัดราชินีแห่งสันติสุข (101)

คุณพ่อพจนารถ นิรมลทินวงศ์

0-2741-8520, 0-2311-0201 Fax : 0-2332-3042

วัดพระกุมารเยซู (กิโล 8)

คุณพ่อวิชา หิรัญญการ

0-2316-4910-12, 0-2316-6719 Fax : 0-2751-7989

วัดพระมหาไถ่

คุณพ่อศิริชัย เล้ากอบกุล

 0-2256-6578, 0-2256-6305 Fax : 0-2256-6411

วัดคอนเซ็ปชัญ

คุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล

0-2243-2617, 0-2243-0064 Fax : 0-2668-7775

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ (วัดสามเสน)

คุณพ่อสุเทพ พงษ์วิรัชไชย

0-2243-0060-2 Fax :0-2669-7441

วัดแม่พระฟาติมา

 คุณพ่อสุรชัย กิจสวัสดิ์

0-2245-1039, 0-2642-9906 Fax : 0-2246-6174

วัดอัครเทวดามีคาแอล (วัดสะพานใหม่)

คุณพ่อทศพร นารินรักษ์

0-2521-1408, 0-2972-4989 ถึง 90 Fax: 0-2972-4991

วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า (วัดรังสิต)

คุณพ่อสมชาย อัญชลีพรสรรค์

0-2992-1363-4 Fax : 0-2992-1365

วัดแม่พระมหาการุณย์ (วัดเมืองนนท์)

คุณพ่อราฟาแอล มาแนนติ

0-2583-7163 Fax : 0-2961-5878

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ (วัดคลองจั่น)

คณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

0-2375-8296, 0-2375-8294 Fax : 0-2375-8295

วัดเซนต์จอห์น

คุณพ่อวิจิตร แสงหาญ

0-2938-7783, 0-2513-9845 Fax : 0-2938-7784

วัดนักบุญมาร์โก (วัดปทุม)

 คุณพ่อเอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน

0- 2975- 8198 -9 Fax. 0-2975-8208 โทรด่วน. 0-1811- 5575

วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ (ลาดพร้าว)

คุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์

02-5394211 และ 02-5394263  Fax : 02-5140503

วัดซางตาครู้ส (วัดกุฎีจีน)

คุณพ่อวิทยา คู่วิรัตน์

0-2466-0347, 0-2472-0153-4 Fax : 0-2465-0930

วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ (วัดปากลัด)

คุณพ่อสุขุม กิจสงวน

0-2463-1541, 0-2463-1585 Fax : 0-2463-3553

วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด (วัดบางสะแก)

คุณพ่อพรชัย บรัศวกุล

0-2468-1641, 0-2875-3987 Fax : 0-2476-4913

วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร (วัดบางเชือกหนัง)

คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ

 0-2865-2371-5 Fax : 0-2865-2372

วัดแม่พระสกลสงเคราะห์ (วัดบางบัวทอง)

คุณพ่อบุญเสริม เนื่องพลี

0-2920-1015-6 Fax : 0-2571-1717

วัดศีลมหาสนิท (วัดตลิ่งชัน)

คุณพ่อสุรพันธ์ ดาวพิเศษ

0-2433-4529, 0-2882-0283-4 Fax :0-2882-0284

วัดนักบุญหลุยส์มารีฯ (วัดบางแค)

คุณพ่อคมสันท์  ยันต์เจริญ

0-2444-2188, 0-2421-2760 Fax : 0-2806-9779

วัดพระวิสุทธิวงส์ (วัดลำไทร)

คุณพ่อศุภกิจ เลิศจิตรเลขา

0-2563-1013, 0-2563-1412 Fax : 0-2563-1013

วัดนักบุญเทเรซา (วัดหนองจอก)

คุณพ่อบัณฑิตย์ ประจงกิจ

0-2988-9754 Fax :0-2988-9755

วัดแม่พระเมืองลูร์ด (วัดหัวตะเข้)

คุณพ่อศุภศิลป์ สุขสุศิลป์

0-2738-0969 Fax : 0-2327-0709

วัดเซนต์แอนโทนี (วัดแปดริ้ว)

คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร

0-3851-2015, 0-3851-3534 Fax : 0-3851-2015

วัดเซนต์ร็อค (วัดท่าไข่)

คุณพ่อวรวุฒิ กิจสกุล

0-3884-7480-1 Fax : 0-3884-7482

วัดแม่พระฟาติมา (วัดบางวัว)

คุณพ่อมาโนช  สมสุข

0-3883-0109 Fax : 0-3883-0109

วัดนักบุญเปาโล ( วัดบ้านนา )

คุณพ่อประยุทธ  ชลหาญ

0-3738-1019 ,0-3732-3942 Fax : 0-3738-1019

วัดนักบุญยอแซฟ (วัดหนองรี)

คุณพ่อสุทศ ประมวลพร้อม

0-3730-6523-4 Fax : 0-3730-6111

วัดนักบุญเปโตร (วัดนครชัยศรี)

คุณพ่อ สำรวย กิจสำเร็จ

0-3429-2140-3 Fax : 0-3438-5900

   สักการสถานบุญราศี คุณพ่อบุญเกิด

   คุณพ่อ เอกชัย โสรัจจกิจ

   0-3429-2148 Fax : 0-3429-2149

วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์

คุณพ่อ ชัชวาล ศุภลักษณ์

0-2429-0117-8 Fax :0-2429-0864

วัดพระตรีเอกภาพ (วัดหนองหิน)

คุณพ่อไพริน เกิดสมุทร

0-3438-7060 Fax : 0-3437-8339

วัดพระคริสตกษัตริย์ (วัดนครปฐม)

คุณพ่อประสาร คูรัตนสุวรรณ

0-3425-8507, 0-3425-9113 Fax : 0-3425-8507

วัดนักบุญอันนา (วัดท่าจีน)

คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล

0-3481-9216-17 Fax : 0-3481-9218

วัดนักบุญอันเดร (วัดบางภาษี)

คุณพ่อกิตติศักดิ์ กาญจนธานินทร์

0-3423-6491, 0-3439-1525,  0-1857-0522

วัดนักบุญมัทธิว (วัดทุ่งลูกนก)

คุณพ่อกิตติศักดิ์ กาญจนธานินทร์

0-3423-6491, 0-3439-1525,  0-1857-0522

วัดมารีย์สมภพ (วัดบ้านแพน)

คุณพ่อวิทยา แก้วแหวน

0-3521-6544 Fax : 0-3520-3202

วัดนักบุญเทเรซา (วัดหน้าโคก)

คุณพ่ออนุรัตน์ ณ สงขลา

0-3539-2012 Fax : 0-3539-1010

วัดนักบุญยวง บัปติสตา (วัดเจ้าเจ็ด)

คุณพ่อถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ

0-3520-1175, 0-3520-1971 Fax : 0-3520-1971

วัดนักบุญยอแซฟ (วัดอยุธยา)

คุณพ่อธีระ กิจบำรุง

08-5903-7289, 0-3532-1447, 0-3570-1526
Fax : 0-3532-1449

วัดพระคริสตประจักษ์ (วัดเกาะใหญ่)

คุณพ่อสุรพงษ์ ไม้มงคล

035-741-137  Fax : 0-3574-1051

วัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล
(วัดสองพี่น้อง)

คุณพ่อปรีชา รุจิพงศ์

0-3554-2608 Fax : 0-3554-2609

วัดนักบุญลูกา (วัดอู่ทอง)

คุณพ่อสุรนันท์ กวยมงคล

0-3555-1407, 0-1844-5379 Fax : 0-3556-4289

วัดนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก (วัดดอนตาล)

คุณพ่อ ธนันต์ธง สุขสุทิพย์

0-3555-0409-10, 0-1616-3973