พระสังฆราข ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัยตราประจำตำแหน่ง
ประวัติพระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์  วิสิฐนนทชัย

ชีวประวัติ ชื่อยอแซฟ พิบูลย์ (เซ้งหลี) วิสิฐนนทชัย 
REV. JOSEPH  PIBUL VISITNONDACHAI
 
วัน เดือน ปี เกิด 1 มิถุนายน ค.ศ. 1946
 
เชื้อชาติ  :  จีน
 สัญชาติ : ไทย
 
ภูมิลำเนา  : ต. โสนลอย อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี
ในครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมด : 9 เป็นชาย 7 คน เป็นหญิง 2 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 4
 
ชื่อบิดา : อันเดร ซ่วน วิสิฐนนทชัย (แซ่ตั้ง)
นับถือศาสนา :  คาทอลิก
 ชื่อมารดา  อันนา ชุนบ๊วย วิสิฐนนทชัย (แซ่โง้ว)
 
วัน เดือน ปี เกิด : 7 พฤษภาคม ค.ศ. 1913
นับถือศาสนา: คาทอลิก
 
ศีลล้างบาป ณ วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง
ศีลกำลัง ณ วัด พระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง

การศึกษา
 
ปี ค.ศ. 1952-1957
เรียนที่โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง ตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม ถึงชั้นประถมปีที่ 4
 
ปี ค.ศ. 1957-1960
 เรียนที่โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมปีที่ 3
 
ปี ค.ศ. 1961-1963
 เรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมปีที่ 6
 
ปี ค.ศ. 1963-1968
เป็นครูเณร
 
ปี ค.ศ. 1968-1974
 เรียนที่บ้านเณรใหญ่ ปีนัง (General College) จบปริญญาตรี สาขาปรัชญา และเทวศาสตร์
 
การบวช
สมัครเข้าบ้านเณร
 ปี ค.ศ. 1957
 
ผู้ส่งเข้าบ้านเณร
 คุณพ่อกิมฮั้ง แซ่เล้า   : ในนามของวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง
 
ได้รับศีลบวชขั้นศีลโกน : ที่วัดน้อยประจำบ้านเณร
 
ได้รับศีลบวชขั้นผู้เฝ้าประตู และผู้อ่านพระคัมภีร์
วันที่ 18 เมษายน ค.ศ. 1971 ที่ วัดบนเกาะปีนัง ( College General ) สังฆมณฑลปีนัง
โดย พระสังฆราชเกรโกรรี ยอง ประมุขสังฆมณฑลปีนัง
 
ได้รับศีลบวชขั้นผู้ขับไล่ปีศาจ และผู้ถือเทียน
 ที่ ประเทศมาเลเซีย
 
ได้รับศีลบวชขั้นอุปานุสงฆ์ และขั้นอนุสงฆ์ ( บวชสังฆานุกร )
 วันที่ 11 กุมภาพันธ์  1973 ที่ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน
โดย  ฯพณฯ พระอัครสังฆราช ยวง นิตโย
 
ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 วันที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 1974 ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย พระอัครสังฆราช ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
 
การปฏิบัติงาน
หน้าที่ประจำ
 1 ธ.ค. 1973 - 1 พ.ค. 1979
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ
 
1 พ.ค. 1979 - 8 เม.ย. 1983
 เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก
 
29 ม.ค. 1982
 ผู้แทนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในคณะอนุกรรมการโครงการย่อยเกี่ยวกับเกษตรกรรมฯ
 
1 ก.พ. 1982
 ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนา
 
8 เม.ย. 1983 - 15 พ.ค. 1992
 อธิการสามเณราลัย นักบุญยอแซฟ สามพราน และที่ปรึกษาพระสังฆราช
 
 5 พ.ค. 1987
 เป็นที่ปรึกษาพระสังฆราช
 
 5 พ.ค. 1987
 สมาชิกสภาสงฆ์
 
5 พ.ค. 1987 - 15 พ.ค. 1992
 ผู้อำนวยการฝ่ายการสงเคราะห์และพัฒนา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
15 พ.ค. 1992 -1996
 ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯปฏิบัติงานเต็มเวลา พักที่วัดเซนต์หลุยส์
 
1994-1996
 เลขาธิการสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทย เพื่อการพัฒนา
 
1997 - 2009
 ประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาชุมชน
 
28 ก.ย. 1998 - 2009
 ผู้อำนวยการสำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์ COERR)
 
5 พ.ค. 1996 - 28 ก.ย. 1998
 จิตตาธิการอารามพระหฤทัยคลองเตยคอนแวนต์ คลองเตย
 
28 ก.ย. 1998 - 6 พ.ค. 2001
 ผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์ COERR)
 
 6 พ.ค. 2001 - 10 พ.ค. 2004
 จิตตาธิการอารามพระหฤทัย ฯ คลองเตย และผู้ช่วยเลขาธิการในสภาพระสังฆราชฯ
 
1 เมษายน 2004 - 2009
 ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมาธิการฝ่ายสังคมสภาพระสังฆราชฯ และพักประจำที่วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์
 
1 มกราคม 2005 - 2009
 ผู้อำนวยการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ถูกคุมขัง (NCCM)
 
ด้านงานอภิบาล
 คุณพ่อพิบูลย์ ซื่อสัตย์ต่องานในด้านศาสนบริการของพระศาสนจักรมิได้ขาด เวลาที่มีพิธีกรรมในวัดที่ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบ คุณพ่อจะละจากงานสำนักงานไปทำหน้าที่ของคุณพ่อทันทีและไม่ขาดตกบกพร่องเลย

คุณพ่อพิบูลย์ ให้ความสำคัญกับงานด้านสังคมเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะงานด้านการพัฒนา “คน” เน้นที่การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะในระดับชุมชน คุณพ่อได้ร่วมกับผู้ทำงานด้านสังคมของสังฆมณฑลต่างๆ พัฒนาโครงการและแผนงานมากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานด้านสังคมของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย

คุณพ่อพิบูลย์ปฏิบัติคำสอน “รักและรับใช้” จากพระวรสารอย่างดี และยังได้ยึดถือเอาพระสมณสาร “พระเจ้าคือความรัก” หรือ Deus Caritas Est ของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 เป็นแนวทางหลักในการทำงานอย่างเหนียวแน่น นอกจากนั้น ท่านยังศึกษาแนวทางคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร ตลอดจนพระสมณสารอีกหลายฉบับของพระสันตะปาปาหลายๆ พระองค์ อาทิ พระสันตะปาปาเลโอที่ 13 และ พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 เป็นต้น
 
ขอบคุณข้อมูล ห้องเอกสารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และ ข้อมูลบางส่วนจาก หน่วยงานศูนย์สงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย
(โคเออร์ COERR)