หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

รายชื่อพระสมณสาส์น

ที่มา

 

พระสมณสาสน์  "พระเจ้าคือความรัก"  DEUS CARITAS EST  

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16

 

สมณสาส์นว่าด้วยการทำงาน

พระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2

 

สมณสาส์นว่าด้วยการนับถือพระนางมารีย์

พระสันตะปาปาเปาโลที่ 6

 

สมณสาส์นนักบุญยอแซฟ

พระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2

 

พระศาสนจักรในเอเชีย

พระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2