ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
จุดเริ่มต้นของพระศาสนจักรในเมืองไทย
เหตุการณ์สำคัญ ๆ ของการแพร่ธรรมในกรุงศรีอยุธยา
การแพร่ธรรมในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
การก่อตั้งพระฐานานุกรมพระศาสนาจักรไทย
มิสซังสยามในอดีต
ปกครองมิสซังสยาม
รายชื่อพระสังฆราชประมุขมิสซัง
มิสซังสยามได้รับยกขึ้นเป็นสังฆมณฑล
ความแตกต่างระหว่าง” มิสซัง” กับ สังฆมณฑล
ตารางเปรียบเทียบสมัยการปกครองมิสซํงสยาม- กรุงเทพฯ

พระอัครสังฆราช ยอแซฟ ยวง นิตโย
 ประวัติพระอัครสังฆราช ยอแซฟ ยวงนิตโย

พระอัครสังฆราช พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

 ประวัติพระอัครสังฆราช พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
 
ตราประจำตำแหน่ง
 สมโภชการเข้ารับพระสมณศักดิ์ พระคาร์ดินัล ครบ 25 ป
 
สัมภาษณ์ 36 ปี ผู้นำแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

ประวัติพระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
ตราประจำตำแหน่ง

 

 

สถานภาพ
ศูนย์กลาง
สำนักงานต่าง ๆ


 วัดในเขตการปกครองที่ 1
 วัดในเขตการปกครองที่ 2
 วัดในเขตการปกครองที่ 3
 วัดในเขตการปกครองที่ 4
 วัดในเขตการปกครองที่ 5
 วัดในเขตการปกครองที่ 6

 ร.ร.ของอัครสังฆมณฑล
 ร.ร.ของคณะนักบวช
 คณะนักบวช ชาย-หญิง
 สามเณราลัย และสถานฝึกอบรมนักบวช

 

 

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2010