คริสตศาสนิกชน ร่วมใจในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พระสังฆราชคาทอลิกในทุกสังฆมณฑล ร่วมกับ คณะนักบวช ชาย - หญิง คริสตศาสนิกชน พร้อมใจกัน ร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณถวายเป็นพระกุศลฯ ในนามพระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เวลา 17.00 น. ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ           อ่านต่อ...

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย จึงขอประกาศให้พี่น้องคริสตศาสนิกชนคาทอลิกไทยทุกคน ได้น้อมจิตน้อมใจรำลึกถึงพระเมตตากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน วอนขอพระพรจากพระเจ้า ถวายเป็นพระกุศลแด่ดวงพระวิญญาณของ “สมเด็จพระพี่นาง” โดยร่วมกันปฏิบัติดังนี้

•ประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณถวายเป็นพระกุศลฯ ในนามพระศาสนจักรคาทอลิก
ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เวลา 17.00 น. ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ

•ทุกวัดคาทอลิกทั่วประเทศ ประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณถวายเป็นพระกุศลพร้อมกัน ระหว่างวันที่ 14 - 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

•ขอให้โรงเรียนคาทอลิกทั่วประเทศได้ร่วมกันจัดพิธีกรรมร่วมส่งดวงพระวิญญาณถวายเป็นพระกุศล ในวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2551 และลดธงครึ่งเสา ระหว่างวันที่14-16 พฤศจิกายน 2551 โดยพร้อมเพรียงกัน

•ขอให้ร่วมไว้ทุกข์โดยทั่วกันเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2551
 

พระประวัติ  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

+ พระประวัติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

พระกรุุณาธิคุณต่อพระศาสนจักรคาทอลิก

+ พระกรุุณาธิคุณต่อพระศาสนจักรคาทอลิก

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ   สิ้นพระชนม์       คาทอลิกไทยร่วมใจถวายอาลัย

+ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ  สิ้นพระชนม์  คาทอลิกไทยร่วมใจถวายอาลัย

ประกาศสภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย

+ ประกาศสภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย เรื่อง น้อมจิตน้อมใจรำลึกถึง
   พระเมตตากรุณาธิคุณถวายเป็นพระกุศลแด่ดวงพระวิญญาณของ “สมเด็จพระพี่นาง”

 

+ ดาวน์โหลดบทพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ

 

+ ดาวน์โหลดวจนพิธีกรรม ( แบบที่ 1 )

 

+ ดาวน์โหลดวจนพิธีกรรม ( แบบที่ 2 )

พระราชสาส์นแสดงความเสียใจ

+ พระราชสาส์นแสดงความเสียใจ

พระคาร์ดินัลถวายพวงมาลาถวายสักการะสวดภาวนาแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

+ พระคาร์ดินัลถวายพวงมาลาถวายสักการะสวดภาวนาแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

ผู้แทน สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 จากนครรัฐวาติกัน เดินทางไปลงนามถวายสักการะพระฉายาลักษณ์

+ ผู้แทน สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 จากนครรัฐวาติกัน
   เดินทางไปลงนามถวายสักการะพระฉายาลักษณ์

ขอขอบคุณข้อมูล / รูปภาพ จาก...สื่อมวลชนคาทอลิก ประเทศไทย

หน้าหลัก