ติดตามข่าวสารจากสภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย

ผู้แทนองค์สมเด็จพระสันตะปาปาประจำประเทศไทย
สถานเอกอัครสมณทูตวาติกัน
217/1 ถนนสาทรใต้ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร.0-2212-5853 ถึง 4 โทรสาร 0-2212-0932
E-mail : nuntiusth@csloxinfo.com

พระสังฆราชและเขตการปกครองทั้ง 10 สังฆมณฑลในประเทศไทย


พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์
เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 • กรุงเทพมหานคร
 • นครปฐม
 • ฉะเชิงเทรา ( บางส่วน )
 • นครนายก( เฉพาะ อ.บ้านนา )
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • สุพรรณบุรี
 • สมุทรปราการ
 • สมุทรสาคร
 • อยุธยา
 • อ่างทอง


พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง

อัครสังฆมณฑล
ท่าแร่ - หนองแสง

 • สกลนคร
 • นครพนม
 • กาฬสินธุ์
 • มุกดาหาร


พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลจันทบุรี

 • จันทบุรี
 • ตราด
 • ฉะเชิงเทรา ( บางส่วน )
 • นครนายก( เว้น อ.บ้านนา )
 • ชลบุรี
 • ปราจีนบุรี
 • ระยอง
 • สระแก้ว


พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

 • อุดรธานี
 • ขอนแก่น
 • เลย
 • หนองคาย
 • หนองบัวลำภู