ติดตามข่าวสารจากสภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย

ผู้แทนองค์สมเด็จพระสันตะปาปาประจำประเทศไทย
สถานเอกอัครสมณทูตวาติกัน
217/1 ถนนสาทรใต้ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร.0-2212-5853 ถึง 4 โทรสาร 0-2212-0932
E-mail : nuntiusth@csloxinfo.com

พระสังฆราชและเขตการปกครองทั้ง 10 สังฆมณฑลในประเทศไทย


พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์
เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

  • กรุงเทพมหานคร
  • นครปฐม
  • ฉะเชิงเทรา ( บางส่วน )
  • นครนายก( เฉพาะ อ.บ้านนา )
  • นนทบุรี
  • ปทุมธานี
  • สุพรรณบุรี
  • สมุทรปราการ
  • สมุทรสาคร
  • อยุธยา
  • อ่างทอง


พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง

อัครสังฆมณฑล
ท่าแร่ - หนองแสง

  • สกลนคร
  • นครพนม
  • กาฬสินธุ์
  • มุกดาหาร


พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลจันทบุรี

  • จันทบุรี
  • ตราด
  • ฉะเชิงเทรา ( บางส่วน )
  • นครนายก( เว้น อ.บ้านนา )
  • ชลบุรี
  • ปราจีนบุรี
  • ระยอง
  • สระแก้ว


พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

  • อุดรธานี
  • ขอนแก่น
  • เลย
  • หนองคาย
  • หนองบัวลำภู


 พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่

ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่

  • เชียงใหม่
  • น่าน
  • พะเยา
  • เชียงราย
  • แพร่
  • ลำปาง
  • ลำพูน
  • แม่ฮ่องสอน


พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล
ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี

สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี

  • สุราษฎ์ธานี
  • กระบี่
  • ชุมพร
  • ตรัง
  • ปัตตานี
  • ประจวบคีรีขันธ์
  • นครศรีธรรมราช
  • ฟังงา
  • นราธิวาส
  • ภูเก็ต
  • พัทลุง
  • ระนอง
  • ยะลา
  • สงขลา
  • สตูล


พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลราชบุรี

  • ราชบุรี
  • กาญจนบุรี
  • เพชรบุรี
  • สมุทรสงคราม


พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา
ประมุขสังฆมมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมมณฑลอุบลราชธานี

  • อุบลราชธานี
  • อำนาจเจริญ
  • มหาสารคาม
  • ยโสธร
  • ร้อยเอ็ด
  • ศรีสะเกษ


พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลนครราชสีมา

  • นครราชสีมา
  • ชัยภูมิ
  • บุรีรัมย์


พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย
ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลนครสวรรค์

  • นครสวรรค์
  • กำแพงเพชร
  • ชัยนาท
  • ตาก
  • พิจิตร
  • เพชรบูรณ์
  • ลพบุรี
  • สิงห์บุรี
  • สระบุรี
  • สุโขทัย
  • อุทัยธานี
  • อุตรดิตถ์

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
สำนักงานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
อาคารเลขที่  122/ 11 ชั้น 2 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1201 ,1202 โทรสาร 0-*2681-5369 ถึง 70
E-mail : thaicbct@cbct.net, cbct_th@hotmail.com

คณะกรรมการดำเนินงานของสภาพระสังฆราชฯ

พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

ประธานสภาพระสังฆราช ฯ

พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร ์เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

รองประธานสภาพระสังฆราชฯ

พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

เหรัญญิกสภาพระสังฆราชฯ

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ

เลขาธิการสภาพระสังฆราชฯ

คณะกรรมการสำนักงานสภาพระสังฆราชฯ

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ

เลขาธิการสภาพระสังฆราชฯ

คุณพ่อพิพัฒน์ รุ่งเรืองกนกกุล

รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชฯ

ซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พันธ์

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาฯ ฝ่ายสำนักเลขาธิการฯ

ภราดาทินรัตน์ คมกฤส

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาฯ ฝ่ายสำนักนโยบาย

คุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาฯ ฝ่ายงบประมาณ

คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาฯ ฝ่ายอภิบาลและคริสตชน

เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาฯ ฝ่ายการธรรมทูต และการศึกษาคาทอลิก

คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาฯ ฝ่ายสังคม

คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาฯ ฝ่ายสื่อสารสังคม

  • สมณองค์กรสนับสุนงานแพร่ธรรม (PMS)
    คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
    ผู้อำนวยการ
  • อาคารเลขที่  122/11  ชั้น 1 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
    โทร. 0-2681-3900 ต่อ 0,1104
    โทรสาร. 0-2681-5369 ถึง 70
    E-mail : pmsthail@loxinfo.co.th

  • คณะกรรมการที่ปรึกษาเทววิทยา
    พระอัครสังฆราช เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธาน
    คุณพ่อฟรังซิส ไก้ส์ เลชาธิการฯ บ้านซาเลเซียน
  • 91 ม.6 ซ.วัดเทียนดัด ถ.เพชรเกษม ต.ท่่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
    โทร. 0-2429-0220 ,0-2812-5834 ถึง 5
    โทรสาร 0-2429-021

  • คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพระศาสนจักร
    พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
    ประธาน
    คุณพ่อทวีศักดิ์ กิจเจริญ
    เลขาธิการ
  • สำนักมิสซังกรุงเทพฯ
    51 ซ.โอเรียนเต็ล ถ.เจริญกรุง 40 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
    โทร 0-2233-8712
    โทรสาร 0-2237-1033

  • คณะกรรมการที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และกฎหมายบ้านเมือง
    พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย  ประธานฯ
     
  •  

  • คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม
    พระอัครสังฆราช เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานฯ
    คุณพ่ออันโตนีโอ วาลแซ็กกี  เลขาธิการฯ
    - แผนกพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์
    - แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์
    - แผนกศิลปะและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
  • อาคารเลขที่  122/11  ชั้น 4 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
    โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1407,1413
    โทรสาร. 0-2681-5369 ถึง 70
    E-mail : cli@cbct.net

  • คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
     
  • 57 ซ.โอเรียนเต็ล ถ.เจริญกรุง 40 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
    โทร. 0-2237-5276,0-2233-0338
    โทรสาร 0-2233-8159
    E-mail : ARETHAI@catholic.or.th

    - แผนกพระคัมภีร์
     

    อาคารเลขที่  122/11  ชั้น 1 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
    โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1315
    โทรสาร.  0-2681-3900
    E-mail : thaicatholicbible@yahoo.com

    - แผนกคริสตศาสนธรรม
    คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ

    57 ซ.โอเรียนเต็ล ถ.เจริญกรุง 40 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
    โทร. 0-2237-5276,0-2233-0338
    โทรสาร 0-2233-8159

  • คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์และผู้ถวายตัว
    พระอัครสังฆราช เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธาน ฯ
    คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง เลขานุการ
  • อาคารเลขที่  122/11  ชั้น 1 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
    โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1913
    โทรสาร.  0-2681-3900
    E-mail : thaipriest@cbct.net

    - แผนกพระสงฆ์
    คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง  ผู้อำนวยการ

    อาคารเลขที่  122/11  ชั้น 1 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
    โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1913
    โทรสาร.  0-2681-3900
    E-mail : thaipriest@cbct.net

    - แผนกผู้ถวายตัว
    ภารดาศิริชัย ฟอนซีกา ผู้อำนวยการ

    สำนักงานกลาง
    230/2 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
    โทร0-3253-2625 โทรสาร 0-3253-2737
    E-mail : ccat@cbct.net

    - แผนกสามเณราลัยและกระแสเรียก
    คุณพ่ออดิศักดิ์ พรงาม ผู้อำนวยการ

    วิทยาลัยแสงธรรม
    20 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
    โทร 0-242-0100 ถึง 3 โทรสาร 0-2429-0819

  • คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส
    พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประธาน ฯ
    คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ เลขาธิการฯ
    โทร . 0-2681-3900 ต่อ 1304
  •  

    - แผนกฆราวาส
    คุณประจวบ ตรีนิกร ผู้อำนวยการฯ

    อาคารเลขที่  122/11  ชั้น 3 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
    โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1301,1308
    โทรสาร.  0-2681-5369 ถึง 70
    E-mail : cla@cbct.net

    - แผนกครอบครัว
    คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล  ผู้อำนวยการ

    อาคารเลขที่  122/11  ชั้น 3 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
    โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1306
    โทรสาร. 0-2681-3900

    - แผนกเยาวชน
    คุณพ่ออายุวัฒน์ โสนน้อย ผู้อำนวยการ

    อาคารเลขที่  122/11  ชั้น 5 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
    โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1504,1505
    โทรสาร.  0-2681-5369 ถึง 70
    E-mail : cyo@cbct.net

  • คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต
    พระสังฆราช ปัญญา กฤษเจริญ ประธานฯ
    คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ เลขาธิการฯ
     
  • อาคารเลขที่  122/11  ชั้น 5 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
    โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1508
    โทรสาร 0-2681-3900

  • กรรมาธิการฝ่ายธรรฑูตและการศึกษาคาทอลิก
    พระสังฆราชชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานฝ่ายฯ
    เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย ผุ้ช่วยสภาฝ่าย
  • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
    ( สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย )
    592 ถ.รามคำแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
    โทร  0-2300-4543 ถึง 51 ต่อ 1133,1161
    โทรสาร 0-2719-1938
    E-mail : ced@cbct.net

    - สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
    ภราดาประทีป .โกมลมาศ นายกสมาคม ฯ

    มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
    ( สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย )
    592 ถ.รามคำแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
    โทร  0-2300-4543 ถึง 51 ต่อ 1133,1161
    โทรสาร 0-2719-1938

    - สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์
    คุณพ่อลือชัย จันทร์โป๊ นายกสมาคม

    ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี
    21/3 ม.1 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
    โทร 0-3831-2708,0-3832-1883,0-3832-2404
    โทรสาร 0-3832-3577

    - สมาคมครู -โรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย
    ว่าที่ รต.รังสิมันต์ เจริญสุข  นายกสมาคมฯ

    มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
    ( สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย )
    592 ถ.รามคำแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
    โทร  0-2300-4543 ถึง 51 ต่อ 1133,1161
    โทรสาร 0-2719-1938

  • คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อมรดกและวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
    พระสังฆราชชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานฯ
    คุณพ่อธีรพล กอบวิทยกุล เลขาธิการฯ
  • วัดนักบุญอันนา ท่าจีน
    79 ม.4 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
    โทร 0-3481-9216 ถึง 17 โทรสาร 0-3481-9218
    E-mail : cch@cbct.net

  • คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม
    พระสังฆราชบรรจง ไชยรา ประธาน ฯ
    คุณพ่อ สุวัฒน์ เหลืองสอาด เลขาธิการฯ
  • 130-132 ซ.แสนสุข ถ.ประชาสงเคราะห์
    แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทมหานคร 10400
    โทร 0-2277-5052 ถึง 3 ,0-2277-0226
    โทรสาร 0-2276-1546
    E-mail : cctd@ksc5.th.com

    - แผนกความยุติธรรมและสันติ
    คุณอัจฉรา สมแสงสรวง ผู้อำนวยการ

    2492 ซ.แสนสุข ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10400
    โทร 0-2277-4625,0-2275-7783
    โทรสาร 0-2692-4150
    E-mail : ccjp@cbct.net

    - แผนกสุขภาพอนามัย
    คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ

    อาคารเลขที่  122/11  ชั้น 1 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
    โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1302,1309
    โทรสาร.  0-2681-5857
    E-mail : chc@cbct.net
    website: www.aidscatholic.com

    - แผนกกลุ่มชาติพันธุ์
    คุณพ่อประสิทธิ์ รุจิรัตน์ ผู้อำนวยการ

    อาคารเลขที่  122/11  ชั้น 1 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
    โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1702,1712
    โทรสาร.  0-2681-5369 ถึง 70
    E-mail : ceg@cbct.net

    - แผนกสตรี
    ดร.เสาวนิจ นิจอนันต์ชัย ผู้อำนวยการ

    อาคารเลขที่  122/11  ชั้น 1 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
    โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1704,1705
    โทรสาร.  0-2681-5369 ถึง 70
    E-mail : ccw@cbct.net

  • คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอภิบาลสังคม
    พระสังฆราช พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ประทานฯ
     
  • อาคารเลขที่  122/11  ชั้น 1 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
    โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1601,1616
    โทรสาร.  0-2681-5369 ถึง 70

    - แผนกผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ถูกคุมคัง
     

    อาคารเลขที่  122/11  ชั้น 1 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
    โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1701
    โทรสาร.  0-2681-5369 ถึง 70
    E-mail : cmp@cbct.net

    - แผนกผู้ท่องเที่ยวและผู้เดินทะเล
     

    อาคารเลขที่  122/11  ชั้น 1 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
    โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1701
    โทรสาร.  0-2681-5369 ถึง 70

    - แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย
     

    อาคารเลขที่  122/11  ชั้น 1 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
    โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1601,1616
    โทรสาร.  0-2681-3300
    Website:coerr.org
    E-mail : coerrbangkok@coerr.org   coerr@cbct.net

    - แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
    คุณพ่อศรีปราชญ์ ผิวเกลี้ยง ผู้อำนวยการ

    อาคารเลขที่  122/11  ชั้น 1 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
    โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1604
    โทรสาร.  0-2681-3300
    E-mail : coerrbangkok@coerr.org   coerr@cbct.net

  • คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสื่อมวลชน
    พระสังฆราชยอด พิมพิสาร ประธานฯ
    คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง เลขาธิการฯ
  • อาคารเลขที่  122/11  ชั้น 1 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
    โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801
    โทรสาร.  0-2681-3900  ต่อ 1802 ,0-2681-5409
    E-mail : cmm@cbct.net
    website : www.udomsarn.com

    - แผนกการพิมพ์
    คุณพ่ออนุชา ไชยเดช ผู้อำนวยการ

    อาคารเลขที่  122/11  ชั้น 1 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
    โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801
    โทรสาร.  0-2681-3900  ต่อ 1802 ,0-2681-5409
    E-mail : cmm@cbct.net
               : info@udomsarn.com
               : thcatcom@loxinfo.co.th
    website : www.udomsarn.com

    - แผนกวิทยุและโทรทัศน์
    คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง ผู้อำนวยการ 

    อาคารเลขที่  122/11  ชั้น 1 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
    โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801
    โทรสาร.  0-2681-3900  ต่อ 1802 ,0-2681-5409
    E-mail : thcatcom@loxinfo.co.th
    website : www.udomsarn.com

    - แผนกการแปลและบัญญัติศัพท์
    คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง ผู้อำนวยการ

    สำนักมิสซังกรุงเทพฯ
    51 ซ.โอเรียนเต็ล ถ.เจริญกรุง 40 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
    โทร 0-2233-8712 ,-2234-1774
    โทรสาร 0-2237-1033

  • คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
    พระสังฆราช ประธาน ศรีดารุณศีล  ประธานฯ
    คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง เลขาธิการ
  • อาคารเลขที่  122/11  ชั้น 1 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
    โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801
    โทรสาร.  0-2681-3900  ต่อ 1802 ,0-2681-5409
    E-mail : cit@cbct.net

    ขอขอบคุณ รูปภาพ จาก
    สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

    เนื้อหาจาก ปฏิทินคาทอลิก

    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2011