ชื่อ

พระสังฆราชฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

สัตบุรุษ

อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

ชื่อบิดา

นายยอแซฟ ปิติ  โกวิทวาณิช

ชื่อมารดา

นางเทเรซา พัชรินทร์  โกวิทวาณิช

เกิด

27 พฤษภาคม ค.ศ. 1949

พี่น้อง

เป็นบุตรคนที่ 2ในจำนวนพี่น้อง 4 คน

รับศีลล้างบาป

14 สิงหาคม ค.ศ. 1949

 

ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก โดย คุณพ่อปอล สวัสดิ์ กฤษเจริญ

พ่อทูนหัว

คุณยอแซฟ แสวง เตียวไพบูลย์

รับศีลกำลัง

9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1958

 

ณ  อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก โดย พระสังฆราชหลุยส์ โชแรง

การศึกษา

 

ชั้นอนุบาล

โรงเรียนปวโรฬาร กรุงเทพฯ

ระดับมัธยมต้น

โรงเรียน อัสสัมชัญศึกษา

 

โรงเรียน อัสสัมชัญ บางรัก

ค.ศ. 1966

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน

 

สอบเทียบความรู้กระทรวงศึกษาธิการ ได้วุฒิ พ.กศ.

 

สอบเทียบความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้วุฒิมัธยมปีที่ 8

ค.ศ. 1970

วิทยาลัยโปรปากันดา ฟีเด, กรุงโรม อิตาลี สาขาปรัชญาและเทววิทยา

ค.ศ. 1980

มหาวิทยาลัยเกรโกเรียน ,กรุงโรม อิตาลี  สาขาชีวิตฝ่ายจิต

การบวช

 

ค.ศ. 1966

สมัครเข้าบ้านเณร

บวชสังฆานุกร

30 พฤษภาคม ค.ศ. 1976

รับศีลบวชพระสงฆ์

11 กรกฎาคม ค.ศ. 1976 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก 

 

โดยพระอัครสังฆราชไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

รับศีลบวชพระสังฆราช

ได้รับการอภิเษกพระสังฆราช สังฆมณฑลนครสวรรค์

 

วันที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 2007

 

โดยพระอัครสังฆราชไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

การปฏิบัติงาน

 

ค.ศ.1976-1979

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมารีย์สมภพ บ้านแพน และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระคริสต-ประจักษ์ เกาะใหญ่ อยุธยา 

1 พค.  1979-1981

ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน จ.นครปฐม

ปลายปี ค.ศ. 1981 ( 3 เดือน )

รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก อยุธยา

ค.ศ.1981 - 8 เมษายน 1983

ศึกษาต่อกรุงโรม

8 เม.ย 1983 - 1 พค.1989

อธิการบ้านเณรกลาง พระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา

1 พค.  1989-1991

รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชฯ

ค.ศ. 1991-1992

ศึกษาต่อด้านการอบรมที่กรุงโรม

27 พค.1992-14 พค.2000

อธิการสามเณราลัยแสงธรรม สามพราน จ.นครปฐม

14 พค. 2000 - พค. 2003

เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้

พค. 2003 - มี.ค 2007

เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ

7 มีนาคม 2007

พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงประกาศแต่งตั้งคุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์

2 มิถุนายน 2007

อภิเษกเป็นพระสังฆราช โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
ร่วมกับ พระอัครสังฆราชซัลวาตอเร เปนนักคีโอ สมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย
และพระสังฆราชยอแซฟ บรรจง อารีพรรค อดีตประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์  ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดนครสวรรค์

14 พฤษภาคม .2009

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงแต่งตั้งเป็นพระอัครัสงฆราช
ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สืบต่อจาก พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

16 สิงหาคม 2009

พิธีเข้ารับตำแหน่ง ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2010