หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

โดยฯพณฯ เปโตร โรสสาโน
สำนักงานศาสนิกสัมพันธ์ Secretarius Pro non Christianis
ที่มา : แผกนคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

คำนำ

บทที่ 1  :   ประวัติพระคริสตศาสนา

   พระเยซูคริสตเจ้า      

สานุศิษย์ของพระเยซูเจ้า    

ประวัติความรอดก่อนพระเยซูเจ้าเสด็จมา  

ประวัติความรอดเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมาแล้ว      

    

บทที่ 2 :  ความปรีชาสุขุมแบบคริสตชน

เอกสารแสดงความปรีชาสุขุมของคริสตชน

ธรรมล้ำลึกเรื่องพระเป็นเจ้า    

ธรรมล้ำลึกเรื่องการสร้างสรรค์      

ความยิ่งใหญ่และความน่าสมเพชของมนุษย์

ธรรมล้ำลึกเรื่องความรอดในพระคริสตเจ้า  

พระจิตกับความรอดของแต่ละคน

ธรรมล้ำลึกเรื่องพระศาสนจักร

ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความรอด

ผู้ที่มิใช่คริสตชน

ชีวิตนิรันดร

 

บทที่ 3  การเจริญชีวิตแบบคริสตชน  

คริสตชนคือใคร

สภาพจิตใจที่สำคัญของคริสตชน    

หลักเกณฑ์ของเหตุผลและมโนธรรม

แบบดำเนินชีวิตของคริสตชน

บ่อเกิดแห่งชีวิตของคริสตชน

คริสตชนสนทนากับพระเป็นเจ้า

ความประพฤติของคริสตชน

บทผนวก

เอกสารสังคายนาวาติกันที่ 2