สังฆมณฑลนครราชสีมา

ประวัติอาสนวิหารแม่พระประจักษ์

แผนที่การเดินทาง

เส้นทางคมนาคม

กฏหมายพระศาสนจักรว่าด้วยเรื่องพระสังฆราชคาทอลิก

ตำแหน่ง            

 • ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
 • อธิการโรงเรียนสาธุประดิษฐ์พณิชยการและโรงเรียนวรมงคล

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สถานที่ทำงาน    

วิทยาลัยแสงธรรม 20 หมู่ 6 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทร. 0-2429-0100-3 โทรสาร.0-2429-0819  
E- mail : college@saengtham.ac.th
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
การศึกษา              

ปริญญาตรี 

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม
 • ศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม
 • ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาโท

 • M.Th.in Theology .Maryknoll School of Theology , NewYork
 • M.A. in Theology , Santo Tomas, Philippines
 • STL. In Sacred Theology ,  Santo Tomas,Philippines
 • Mini Master of Education., Srinakarintarawirot Prasarnmit  University

ประสบการณ์การทำงาน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ทำงานด้านวัด

 • เจ้าอาวาสวัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง  (พ.ศ.2531)
 • เจ้าอาวาสวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก ( พ.ศ.2534-2538)
 • เจ้าอาวาสวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก  กาญจนบุรี (พ.ศ.2540)
 • รองเลขาธิการสังฆมณฑลราชบุรี(พ.ศ.2541-2543)
   

ทำงานโรงเรียน 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 • ครูใหญ่โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี (พ.ศ. 2527 - 2529)
 • ครูใหญ่และผู้จัดการโรงเรียนดรุณาราชบุรี  จ.ราชบุรี (พ.ศ.2530)
 • อธิการและผู้จัดการโรงเรียนวีรศิลป์ จ.กาญจนบุรี (พ.ศ.2531)
 • อธิการ/ผู้จัดการ/ครูใหญ่โรงเรียนธีรศาสตร์ จ.ราชบุรี (พ.ศ.2534 - 2538)
 • ประธานกลุ่มโรงเรียนเอกชน อ.บ้านโป่ง (พ.ศ.2534 - 2538)
 • อธิการ/ผู้จัดการ/ครูใหญ่โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี   จ.กาญจนบุรี (พ.ศ.2539-2540)
 • ประธานกลุ่มโรงเรียนเอกชน จ.กาญจนบุรี (พ.ศ.2540)
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ด้านอื่นๆ               

 • เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิก เพื่อการเสวนาระหว่าง ศาสนาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ของสภาพระสังฆราช คาทอลิกแห่งประเทศไทย(พ.ศ.2538)
 • เลขาธิการ คณะกรรมการคาทอลิก เพื่อการเสวนาระหว่าง ศาสนาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ของสภาพระสังฆราช คาทอลิกแห่งประเทศไทย(พ.ศ.2541-2543)
 • ประธานอนุกรรมการการนำวัฒนธรรมสู่พิธีกรรมของสภา พระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
  (พ.ศ.2541 - 2543)

ปัจจุบัน                

 • อาจารย์สอนที่วิทยาลัยแสงธรรม
 • ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
 • อธิการโรงเรียนสาธุประดิษฐ์พณิชยการและโรงเรียน วรมงคล
 • ผู้ประสานงานของศาสนาคริสต์กับศูนย์ส่งเสริมและ พัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
 • กรรมการบริหารวิทยาลัย
 • กรรมการสภาวิทยาลัยแสงธรรม
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -