หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

ธรรมนูญด้านพระธรรม
กล่าวถึงพระศาสนจักร
“ Lumen  Gentium ”
เล่มที่  1

ประวัติย่อ ของพระสังคายนาวาติกัน  ครั้ง 2
หมายเหตุที่น่ารู้ สถานที่ทำการประชุมพระสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2

บทที่ 1 :  อคาธัตถ์เรื่องพระศาสนจักร

อารัมภบท…
โครงการของพระบิดาผู้ทรงประสงค์ให้มนุษย์ทั้งหลายได้รอด…
ภารกิจของพระบุตรเจ้า…
พระจิตเจ้าทรงบันดาลความศักดิ์สิทธิ์แก่พระศาสนจักร…
ราชัยของพระเป็นเจ้า…
ภาพจำลองของพระศาสนจักร…
พระศาสนจักร  คือ อคาธกายของพระคริสตเจ้า…
พระศาสนจักรเป็นสิ่งที่เห็นได้  ทั้งที่เป็นจิตในเวลาเดียวกัน…

บทที่ 2  : ประชากรของพระเป็นเจ้า
พันธสัญญาใหม่และประชากรใหม่…
สังฆภาพทั่วไป…
การปฏิบัติกิจกรรมของสังฆภาพทั่วไป  โดยทางการรับศักดิ์สิทธิการต่าง ๆ …
ทิศทางแห่งความเชื่อและพิเศษพรแห่งประชากรคริสตัง…
สากลภาพ หรือ “ความเป็นคาทอลิก” แห่งประชากรแต่ประชากรเดียวของพระเป็นเจ้า…
สัตบุรุษคาทอลิก…
สัมพันธภาพของพระศาสนจักรกับคริสตชนที่ไม่ใช่คาทอลิก…
บรรดาผู้มิใช่คริสตชน…
เอกลักษณ์ความเป็นธรรมทูตของพระศาสนจักร…

บทที่ 3 : พระฐานานุกรมแห่งพระศาสนจักรและตำแหน่งพระสังฆราชโดยเฉพาะ
อารัมภบท…
การแต่งตั้งอัครสาวก 12 ท่าน…
พระสังฆราช คือ  ผู้สืบทอดตำแหน่งอัครสาวก…
ภาวะพระสังฆราชาเป็นศักดิ์สิทธิ์การ…
คณะของพระสังฆราชกับองค์พระประมุขของคณะ…
การติดต่อระหว่างกันและกันภายในของคณะ (สังฆราช)…
ภาระหน้าที่ของพระสังฆราช…
การทำหน้าที่ด้านการสั่งสอนของพระสังฆราช…
หน้าที่ของพระสังฆราชด้านการบันดาลความศักดิ์สิทธิ์…
หน้าที่ของพระสังฆราชด้านการปกครอง…
พระสงฆ์ในหน้าที่เกี่ยวกับพระคริสตเจ้า, เกี่ยวกับพระสังฆราช, เกี่ยวกับสภาสงฆ์
และเกี่ยวกับประชากรคริสตัง…

สังฆานุกร