ภาพลักษณ์ของพระศาสนจักร

สุสานใต้ดิน : สุสานคริสตชน

ศิลปะคริสต์และสัญลักษณ์ต่างๆ

การขยายตัวของคริสต์ศาสนาไปทางภาคตะวันออก

การขยายตัวไปทางภาคตะวันตก

จักรพรรดิดิโอเคลเตียน

จักรพรรดิคอนสแตนติน

กฤษฎีกาแห่งเมืองมิลาน

แลคแทนทิอุส

อารีอุส

อาทานาซิอุส

ลัทธินิยมอารีอุส

พระสังฆราชโฮซิอุส แห่งคอร์โดวา

ยูเซบิอุส

การเติบโตขึ้นของพระศาสนจักร

การต่อต้านคนต่างศาสนา

การแทรกแซงของจักรพรรดิ

จักรพรรดิจูเลียน

พระสันตะปาปาลิเบริอุส

นักบุญมาร์ติน แห่งเมืองตูร

กำเนิดชีวิตนักพรต