สถาปนาเป็นอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

วันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ.1965  ( พ.ศ. 2508 )

พื้นที่

18,831 ตารางกิโลเมตร

ประกอบด้วย

11 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ

 

ฉะเชิงเทรา ( บางส่วน )

 

นครนายก  ( เฉพาะอำเภอ บ้านนา )

 

นครปฐม   นนทบุรี ปทุมธานี

 

สุพรรณบุรี   สมุทรปราการ สมุทรสาคร

 

พระนครศรีอยุธยา  อ่างทอง

จำนวนประชากร

12,860,320 คน

จำนวนคาทอลิก

110,694 คน

ประมุข

พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

พระสงฆ์สังฆมณฑล

139 องค์

พระสงฆ์  นักบวช

87องค์

ภราดา

45 คน

ภคินี

506 คน

 

สถิติประจำปี 2552  / 2009
จากหนังสือปฏิทินคาทอลิก

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2010