คติพจน์ “Verbum Crucis Dei Virtus Est”

“คำสอนเรื่องกางเขน เป็นอานุภาพของพระเจ้า” (1คร 1:18) มาจากคำสอนของนักบุญเปาโลที่เตือนคริสตชนเมืองโครินธ์ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพราะสำหรับคริสตชน กางเขนคือกุญแจสู่ความเป็นหนึ่งเดียวและเป็นวิธีถ่ายทอดวัฒนธรรมแห่งความรักสู่สังคม เมื่อความทุกข์ในชีวิตที่เราน้อมรับถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นความรักต่อพระเจ้าในพี่น้องเพื่อนมนุษย์ จะทำให้ชีวิตเรากลับกลายเป็นความรักชนิดที่โลกแสวงหาเหลือเกิน แต่ไม่เคยพบ และทำให้ทุกคนที่สัมผัสความรักของพระองค์จากชีวิตของเราเชื่อในพระเจ้าองค์ความรัก

กางเขนรูปดาว หมายถึง พระเยซูเจ้าผู้ถูกตรึงกางเขนและถูกทอดทิ้ง องค์ความรักของพระเจ้า

ดวงอาทิตย์ หมายถึง พระเยซูเจ้ากลับคืนพระชนม์ชีพผู้ประทับท่ามกลางเรา

พื้นสีฟ้า หมายถึง พระแม่มารีย์ สิ่งสร้าง ผู้เป็นฉากหลังรองรับองค์พระวจนาตถ์ ผู้ตรัสพระวาจาบนความว่างเปล่าของพระนาง

รัศมี หมายถึง อานุภาพแห่งความรักของพระเจ้า

ปัลลีอุมกางเขนสองชั้นและพู่สี่ชั้น หมายถึง ตำแหน่งอัครสังฆราช ประจำอัครสังฆมณฑล

ดาวใหญ่หกดวง หมายถึง สังฆมณฑลต่างๆ ในแขวงการปกครองของสังฆมณฑลนครแห่งกรุงเทพฯ

ดาวเล็กสิบเอ็ดดวง หมายถึง สิบเอ็ดจังหวัดในเขตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้แก่ 1.กรุงเทพมหานคร 2.ฉะเชิงเทรา (บางส่วน) 3.นครนายก (เฉพาะอำเภอบ้านนา) 4. นครปฐม 5.นนทบุรี 6. ปทุมธานี 7. สุพรรณบุรี 8. สมุทรปราการ 9. สมุทรสาคร 10. พระนครศรีอยุธยา 11. อ่างทอง

ที่มา : ห้องเอกสารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2010