คำกล่าวขอบคุณของพระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

งานเลี้ยงรับรอง แสดงความยินดี  โอกาสที่พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศั กดิ์ โกวิทวาณิช เข้ารับตำแหน่งพระอัครสังฆราช แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

แถลงข่าวแนะนำพระอัครสังฆราชใหม่ต่อสื่อมวลชน

พิธีเข้ารับตำแหน่งพระอัครสังฆราช ประุมุขปกครอง อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ถ่ายทอดสดพิธีเข้ารับตำแหน่งพระอัครส้ังฆราช อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ประมวลภาพพิธีเข้ารับตำแหน่งประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

ประกาศแต่งตั้งพระอัครสังฆราช อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ประวัติพระอัครสังฆราช ฟรังซิสซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

 ความหมายของตราประจำตำแหน่ง

ดาวน์โหลดรูปพระอัครสังฆราช 1 | 2 | 3  

ดาวน์โหลด ตราประจำตำแหน่ง  

ดาวน์โหลดเพลงเพื่อพ่อ

ดาวน์โหลดนตรีเพลงเพื่อพ่อ

ดาวน์โหลดโน้ตเพลงเพื่อพ่อ

ชมย้อนหลังพิธีอภิเษกพระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

กระแสเรียกและ  ประวัติพระคุณเจ้า ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ตอนที่ 1 (เริ่มต้นนาทีที่ 8:45 ) ตอนที่2  (เริ่มต้นนาทีที่ 8:39 )

ชมประมวลภาพพิธีอภิเษกพระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

ประมวลภาพพระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช รับปัลลีอุม จากสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่16

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2010