อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม
57 ซ.โอเรียนเต็ล ถ.เจริญกรุง 40 บางรัก กรุงเทพฯมหานคร 10500
เป็นที่ตั้งของสำนักงานดังนี้

ฝ่ายงานอภิบาล

ฝ่ายงานธรรมฑูต

1. สำนักงานอำนวยการ
โทร. 0-2237-7315
E-mail : pastoral@catholic.or.th
โทรสารของทุกแผนกในฝ่ายงาน ฯ
0-2233-8159

1. สำนักงานอำนวยการ
โทร. 0-2237-7316
โทรสารของทุกแผนกในฝ่ายงานธรรมฑูตฯ
0-2233-8159

2. แผนกคริสตชนกลุ่มย่อย
โทร.0-2237-7315

2. แผนกประสานสัมพันธ์
โทร. 0-2266-9286

3.แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
โทร.0-2237-5277
E-mail:  webmaster@catholic.or.th
http://www.catholic.or.th

3. แผนกสนับสนุนงานธรรมฑูต
โทร. 0-22377316
E-mail : evangelization@catholic.or.th
 

4.แผนกสื่อมวลชนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
โทร.0-2233-9-2976 ถึง 7
โทรสาร 0-2237-7317
E-mail:  mediabkk@catholic.or.th

4. แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส
โทร. 0-2266-3876
E-mail : layapostle@catholic.or.th

5.คริสตชนฆาราวาส
โทร.0-2237-7315

5. แผนกหน่วยเคลื่อนที่ (Mobile teams)
โทร. 0-2237-7316

6.แผนกคริสตศาสนธรรม
โทร.0-2237-5276}0-2233-0338
E-mail:  ccbkk@catholic.or.th

6. แผนกศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์
โทร. 0-2266-9286
E-mail : ird_ecum@catholic.or.th

7.แผนกเยาวชน
โทร.0-2237-7314
E-mail:  youthbkk@catholic.or.th

7. แผนกคำสอนผู้ประสงค์จะเรียนรู้ศาสนา
โทร. 0-2237-7316

8.ชมรมนักธุรกิจคาทอลิก ( นธค. )
โทร.0-2234-1730,0-2630-7711
โทรสาร 0-2234-1730
E-mail:  ebegadmin@gmail.com
http://www.thaicatholicbiz.com

ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
แผนกบริการ
โทร.0-2630-6820 ถึง 4 ,0-2233-3728,0-2233-2975
โทรสาร 0-2630-6825
E-mail:  cmbbkk@hotmail.com

โรงพิมพ์อัสสัมชัญ
51 ซ.โอเรียนเต็ล ถ.เจริญกรุง 40 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร.0-2233-0523,0-2235-1045,0-2268-1646 ถึง 8
โทรสาร.0-2235-1045

อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
ฝ่ายการศึกษาในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เลขที่ 122/8-9 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
โทร.0-2681-3840 ถึง 4 0-2681-3850 ถึง 4
โทรสาร.0-2681-3845,0-2681-3838

อาคารเซนต์โธมัส
เลขที่่ 122/10 ชั้น 5 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี 
แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
 เป็นที่ตั้งของสำนักงานดังนี้

ฝ่ายสังคม

 

1. แผนกศูนย์สังคมพัฒนา และเครดิตยูเนี่ยน
โทร.0-2681-3846 ถึง 8
โทรสาร 0-2681-3849
E-mail :disacbkk@loxinfo.co.th

2. แผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัว อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
โทร.0-2681-3846 ถึง 8,0-2681-3837 ( สายตรง)
โทรสาร 0-2681-3849

3. แผนกองค์กรสตรีคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
โทร.0-2681-3846 ถึง 8,0-2681-3837 ( สายตรง)
โทรสาร 0-2681-3849

 

แผนกงานอภิบาลผู้เดินทางทะเล - ท่องเที่ยว
ติดต่อ คุณพ่อสมโภชน์ พูลโภคผล

3-5 ซ.วัดคลองเตยนอก ถ.เกษมราษฎร์
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2249-7121,0-2249-7475,0-2671-9099
โทรสาร 0-2249-5779

บ้านสวนยอแซฟ
ติดต่อ คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์

1/2 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทร. 0-2429-0105 ถึง 6 ( สายตรง )
โทรสาร 0-2429-0104

ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน
ติดต่อ คุณพ่อประเสริฐ ตรรกเวศม์ ผู้อำนวยการ

2/4 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทร. 0-2429-0124 ถึง 33
โทรสาร 0-2429-0120
E-mail : phuwaan@yahoo.com

บ้านมารีอา
ครูมาลี เรือนงาม

96 ม.3 ต.กระแจะ
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22170
โทร. 0-3939-8187, 08-4752-0322
โทรสาร 0-3939-8189

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2010