ภาพถ่าย :  สื่อมวลชนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ภาพบางส่วนจาก สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย และ ห้องเอกสารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

 

พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์
 เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

 

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์
วีระ อาภรณ์รัตน์

 

พระสังฆราชยอแซฟ
พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

 

พระสังฆราช ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์

บาทหลวงอันเดร ลออ  สังขรัตน์

บาทหลวงยอห์น บัปติสต์ ชัชวาล แสงแก้ว

บาทหลวงเปโตร ศวง ศุระศรางค์

พระสังฆราช ยอแซฟ
สังวาลย์ ศุระศรางค์

 

บาทหลวงอันเดร
ลออ สังขรัตน์

 

บาทหลวงยอห์น บัปติสต์
ชัชวาล แสงแก้ว

 

บาทหลวงเปโตร ศวง ศุระศรางค์

 

บาทหลวงยอห์นมารีย์ เวียนเน ทัศไนย์ คมกฤส

บาทหลวงร็อค วิศิษฎ์ หริพงศ์

บาทหลวงยอแซฟ จำเนียร  กิจเจริญ

บาทหลวงยอห์น ชุมภา คูรัตน์

บาทหลวงยอห์นมารีย์ เวียนเน
ทัศไนย์ คมกฤส

 

บาทหลวงร็อค วิศิษฎ์ หริพงศ

 

บาทหลวงยอแซฟ จำเนียร กิจเจริญ

 

บาทหลวงยอห์น ชุมภา คูรัตน

 

บาทหลวงยอแซฟ สมศักดิ์ ธิราศักดิ์

บาทหลวงเปโตร บัญชา ศรีประมงค์

บาทหลวงซิลวีโน สนัด วิจิตรวงศ์

บาทหลวงมีคาแอล อดุลย์ คูรัตน์

บาทหลวงยอแซฟ สมศักดิ์ ธิราศักดิ์
 

บาทหลวงเปโตร บัญชา ศรีประมงค์
 

บาทหลวงซิลวีโน สนัด วิจิตรวงศ์
 

บาทหลวงมีคาแอล อดุลย์ คูรัตน์
 

บาทหลวงยอแซฟ ประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย

บาทหลวงชาร์ลส์ ปิยะ โรจนะมารีวงศ์

บาทหลวงยอแซฟ วิจิตร ลิขิตธรรม

บาทหลวงยอแซฟ อติญาณ พงศ์หว่าน

บาทหลวงยอแซฟ ประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย
 

บาทหลวงชาร์ลส์ ปิยะ โรจนะมารีวงศ์
 

บาทหลวงยอแซฟ วิจิตร ลิขิตธรรม
 

บาทหลวงยอแซฟ อติญาณ พงศ์หว่าน
 

บาทหลวงเปโตร ชวลิต กิจเจริญ

บาทหลวงยอแซฟ วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช

บาทหลวงเปโตร สานิจ สถะวีระวงส์

บาทหลวงยอแซฟ อนันต์ เอี่ยมมโน

บาทหลวงเปโตร ชวลิต กิจเจริญ
 

บาทหลวงยอแซฟ วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช
 

บาทหลวงเปโตร สานิจ สถะวีระวงส
 

บาทหลวงยอแซฟ อนันต์ เอี่ยมมโน
 

บาทหลวงยอห์น สุเทพ พงษ์วิรัชไชย

บาทหลวงยอแซฟ ประสาร คูรัตนสุวรรณ

บาทหลวงยอห์น ไพฑูรย์ หอมจินดา

บาทหลวงยอห์น บัปติสต์ สำรวย กิจสำเร็จ

บาทหลวงยอห์น สุเทพ พงษ์วิรัชไชย

 

บาทหลวงยอแซฟ
ประสาร คูรัตนสุวรรณ

 

บาทหลวงยอห์น ไพฑูรย์ หอมจินดา

 

บาทหลวงยอห์น บัปติสต์
สำรวย กิจสำเร็จ

 

บาทหลวงยอแซฟ ทวีศักดิ์ กิจเจริญ

บาทหลวงยอแซฟ สมโภชน์ พูลโภคผล

บาทหลวงยอห์นไพริน เกิดสมุทร

บาทหลวงยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม

บาทหลวงยอแซฟ ทวีศักดิ์ กิจเจริญ
 

บาทหลวงยอแซฟ สมโภชน์ พูลโภคผล
 

บาทหลวงยอห์น ไพริน เกิดสมุทร
 

บาทหลวงยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม
 

บาทหลวงอเล็กซิส สุรชัย กิจสวัสดิ์

บาทหลวงยอแซฟ บรรจบ โสภณ

บาทหลวงยอแซฟ กิตติศักดิ์ กาญจนธานินทร์

บาทหลวงยอห์น ชัยยะ กิจสวัสดิ์

บาทหลวงอเล็กซิส สุรชัย กิจสวัสดิ์

 

บาทหลวงยอแซฟ บรรจบ โสภณ

 

บาทหลวงยอแซฟ
 กิตติศักดิ์ กาญจนธานินทร์

 

บาทหลวงยอห์น ชัยยะ กิจสวัสดิ์

 

บาทหลวงวินเซนต์ เอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน

บาทหลวงยอห์น บัปติสต์ ประจวบโชค ตรีโสภา

บาทหลวงแอนโทนี วรยุทธ กิจบำรุง

บาทหลวงหลุยส์ ธนันชัย กิจสมัคร

บาทหลวงวินเซนต์ เอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน

 

บาทหลวงยอห์น บัปติสต์
ประจวบโชค ตรีโสภา

 

บาทหลวงแอนโทนี วรยุทธ กิจบำรุง

 

บาทหลวงหลุยส์ ธนันชัย กิจสมัคร

 

บาทหลวงยอแซฟ ไชโย กิจสกุล

บาทหลวงแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ

บาทหลวงเปโตร สุรสิทธิ์ ชุมศรีพันธุ์

บาทหลวงเปาโล สุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

บาทหลวงยอแซฟ ไชโย กิจสกุล
 

บาทหลวงแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ
 

บาทหลวงเปโตร สุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์
 

บาทหลวงเปาโล สุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์
 

บาทหลวงเปโตร วิทยา แก้วแหวน

บาทหลวงยอแซฟ วิชา หิรัญญการ

บาทหลวงฟรังซิสเซเวียร์ สุทศ ประมวลพร้อม

บาทหลวงยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล

บาทหลวงเปโตร วิทยา แก้วแหวน

 

บาทหลวงยอแซฟ วิชา หิรัญญการ

 

บาทหลวงฟรังซิสเซเวียร์
สุทศ ประมวลพร้อม

 

บาทหลวงยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล

 

บาทหลวงยอห์น บัปติสต์ วิวัฒน์ แพร่สิริ

บาทหลวงยอแซฟ พงษ์เกษม สังวาลเพ็ชร

บาทหลวงยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

บาทหลวงเปาโล สมพร เส็งเจริญ

บาทหลวงยอห์น บัปติสต์ วิวัฒน์ แพร่สิร

 

บาทหลวงยอแซฟ
พงษ์เกษม สังวาลเพ็ชร

 

บาทหลวงยอห์น บอสโก
วิทยา คู่วิรัตน์

 

บาทหลวงเปาโล สมพร เส็งเจริญ

 

บาทหลวงเรนาตุส ธีรวัฒน์ เสนางค์นารถ

บาทหลวงเปาโล คมสันท์ ยันต์เจริญ

บาทหลวงยอห์น บอสโก สุขุม กิจสงวน

บาทหลวงนิโคลาส ศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย

บาทหลวงเรนาตุส
ธีรวัฒน์ เสนางค์นารถ

 

บาทหลวงเปาโล คมสันท์ ยันต์เจริญ

 

บาทหลวงยอห์น บอสโก
สุขุม กิจสงวน

 

บาทหลวงนิโคลาส ศักดิ์ชัย
ทรัพย์อัประไมย

 

บาทหลวงอันดูร ศรีปราชญ์ ผิวเกลี้ยง

บาทหลวงยอห์น บัปติสต์ เอกพร นิตตะโย

บาทหลวงฟรังซิสเซเวียร์ เดชา อาภรณ์รัตน์

บาทหลวงยอห์น บอสโก วิจิตต์  แสงหาญ

บาทหลวงอันดรูว์ ศรีปราชญ์ ผิวเกลี้ยง

 

บาทหลวงยอห์น บัปติสต์
เอกพร นิตตะโย

 

บาทหลวงฟรังซิสเซเวียร์
เดชา อาภรณ์รัตน์

 

บาทหลวงยอห์น บอสโก
วิจิตต์  แสงหาญ

 

บาทหลวงเปาโล พจนรถ นิรมลทินวงศ์

บาทหลวงเปโตร สุรพันธ์ ดาวพิเศษ

บาทหลวงเปโตร ชัชวาล ศุภลักษณ์

บาทหลวงเปโตรประเสริฐ ตรรกเวศม์

บาทหลวงเปาโล พจนารถ นิรมลทินวงศ์
 

บาทหลวงเปโตร สุรพันธ์ ดาวพิเศษ
 

บาทหลวงเปโตร ชัชวาล ศุภลักษณ์
 

บาทหลวงเปโตร ประเสริฐ ตรรกเวศม์
 

บาทหลวงยอห์น บัปติสต์ บุญเสริม เนื่องพลี

บาทหลวงแอนโทนี บัณฑิตย์ ประจงกิจ

บาทหลวงยอห์น บัปติสต์ ชาญชัย ทิวไผ่งาม

บาทหลวงยอห์น บัปติสต์ ปรีชา รุจิพงษ์

บาทหลวงยอห์น บัปติสต์
บุญเสริม เนื่องพลี

 

บาทหลวงแอนโทนี
บัณฑิตย์ ประจงกิจ

 

บาทหลวงยอห์น บัปติสต์
ชาญชัย ทิวไผ่งาม

 

บาทหลวงยอห์น บัปติสต์
ปรีชา รุจิพงษ

 

บาทหลวงโทมัส ศิริพจน์ สกุลทอง

บาทหลวงอิกญาซีโอ อดิศักดิ์ สมแสงสรวง

บาทหลวงโยแซฟศุภศิลป์ สุขสุศิลป์

มงซินญอร์อันดูร์ วิษณุ ธัญญอนันต์

บาทหลวงโทมัส
ศิริพจน์ สกุลทอง

 

บาทหลวงอิกญาซีโอ
อดิศักดิ์ สมแสงสรวง

 

บาทหลวงโยเซฟ
ศุภศิลป์ สุขสุศิลป์

 

มงซินญอร์อันดรูว์
วิษณุ ธัญญอนันต์

 

บาทหลวงยอแซฟ ประทีป กีรติพงศ์

บาทหลวงโทมัส ประทีป สุทธินาวิน

บาทหลวงยอห์น วิชชุกรณ์ เกตุภาพ

บาทหลวงเปโตร สุทธิ ปุคะละนันท์

บาทหลวงยอแซฟ ประทีป กีรติพงศ
 

บาทหลวงโทมัส ประทีป สุทธินาวิน
 

บาทหลวงยอห์น วิชชุกรณ์ เกตุภาพ
 

บาทหลวงเปโตร สุทธิ ปุคะละนันท์
 

บาทหลวงยอแซฟสุวนารถ กวยมงคล

บาทหลวงยอแซฟศุภกิจ เลิศจิตรเลขา

บาทหลวงเปโตร สุพจน์ ฤกษ์สุจริต

บาทหลวงฟรังซิสเซเวียร์ อนุรัตน์ ณ สงขลา

บาทหลวงยอแซฟ สุวนารถ กวยมงคล

 

บาทหลวงยอแซฟศุภกิจ เลิศจิตรเลขา

 

บาทหลวงเปโตร สุพจน์ ฤกษ์สุจริต

 

บาทหลวงฟรังซิสเซเวียร์
อนุรัตน์ ณ สงขลา

 

บาทหลวงยอห์น บัปติสต์ พงศ์เทพ ประมวลพร้อม

บาทหลวงเปโตร ปิยะชาติ มะกรครรภ์

บาทหลวงยอแซฟ พรชัย บรัศวกุล

บาทหลวงยอแซฟ สุรนันท์ กวยมงคล

บาทหลวงยอห์น บัปติสต์
พงศ์เทพ ประมวลพร้อม

 

บาทหลวงเปโตร ปิยะชาติ มะกรครรภ์

 

บาทหลวงยอแซฟ พรชัย บรัศวกุล

 

บาทหลวงยอแซฟ สุรนันท์ กวยมงคล

 

บาทหลวงเปาโล อนุรักษ์ ประจงกิจ

บาทหลวงฟรังซิสเซเวียร์ สุนัย สุขชัย

บาทหลวงฟรังซิสเซเวียร์ สมชาย อัญชลีพรสันต์

บาทหลวงยอแซฟ วิทยา ลัดลอย

บาทหลวงเปาโล อนุรักษ์ ประจงกิจ

 

บาทหลวงฟรังซิสเซเวียร์ สุนัย สุขชัย

 

บาทหลวงฟรังซิสเซเวียร์
สมชาย อัญชลีพรสันต์

 

บาทหลวงยอแซฟ วิทยา ลัดลอย

 

บาทหลวงเปโตร ประชาชาติ ปรีชาวุฒิ

บาทหลวงยอแซฟ ธีระ กิจบำรุง

บาทหลวงเปโตร สมเกียรติ บุญอนันตบุตร

บาทหลวงยอห์น บัปติสต์ วีรชัย ศรีประมงค์

บาทหลวงเปโตร ประชาชาติ ปรีชาวุฒิ

 

บาทหลวงยอแซฟ ธีระ กิจบำรุง

 

บาทหลวงเปโตร
สมเกียรติ บุญอนันตบุตร

 

บาทหลวงยอห์น บัปติสต์
วีรชัย ศรีประมงค์

 

บาทหลวงยอแซฟ จินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล

บาทหลวงเปโตร เชษฐา ไชยเดช

บาทหลวงเปโตร ธีรพล กอบวิทยากุล

บาทหลวงเบเนดิก ถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ

บาทหลวงยอแซฟ จินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล

 

บาทหลวงเปโตร เชษฐา ไชยเดช

 

บาทหลวงเปโตร ธีรพล กอบวิทยากุล

 

บาทหลวงเบเนดิก
ถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ

 

บาทหลวงเปโตร ประยุทธ ศรีเจริญ

บาทหลวงยอห์น บัปติสต์ สมเกียรติ ตรีนิกร

บาทหลวงยอห์น บัปติสต์ ไพโรจน์ เกตุรัตน์

บาทหลวงโทมัสโมร์ ถิรลักษณ์ วิจิตรวงศ์

บาทหลวงเปโตร ประยุทธ ศรีเจริญ

 

บาทหลวงยอห์น บัปติสต์
สมเกียรติ ตรีนิกร
 

บาทหลวงยอห์น บัปติสต์
ไพโรจน์ เกตุรัตน์

 

บาทหลวงโทมัสโมร์
ถิรลักษณ์ วิจิตรวงศ์

 

บาทหลวงเปาโล มาโนช สมสุข

บาทหลวงฟิโลมิโน สุรพงษ์ ไม้มงคล

บาทหลวงยอแซฟ อนุชา ไชยเดช

บาทหลวงมาร์ติน อนุศักดิ์ กิจบำรุง

บาทหลวงเปาโล มาโนช สมสุข
 

บาทหลวงฟิโลมิโน สุรพงษ์ ไม้มงคล
 

บาทหลวงยอแซฟ อนุชา ไชยเดช
 

บาทหลวงมาร์ติน อนุศักดิ์ กิจบำรุง
 

บาทหลวงยอแซฟ อนุชา ชาวแพรกน้อย

บาทหลวงเปโตร ฉลองรัฐ สังขรัตน์

บาทหลวงอันแซล์ม อดิศักดิ์ กิจบุญชู

บาทหลวงยอแซฟ ทนุ เจษฎาพงศ์ภักดี

บาทหลวงยอแซฟ อนุชา ชาวแพรกน้อย
 

บาทหลวงเปโตร ฉลองรัฐ สังขรัตน์
 

บาทหลวงอันแซล์ม อดิศักดิ์ กิจบุญชู
 

บาทหลวงยอแซฟ ทนุ เจษฎาพงศ์ภักดี
 

บาทหลวงฟิลิป ชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร

บาทหลวงฟรังซิสเซเวียร์ อภิเดช สุภาจักร

บาทหลวงเปโตร ธนากร เลาหบุตร

บาทหลวงยอห์น บอสโก สุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา

บาทหลวงฟิลิป ชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร

 

บาทหลวงฟรังซิสเซเวียร์
อภิเดช สุภาจักร

 

บาทหลวงเปโตร ธนากร เลาหบุตร

 

บาทหลวงยอห์น บอสโก
สุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา

 

บาทหลวงยอแซฟ กุลบุตร ตรีมรรคา

บาทหลวงเกรโกรี เทิดศักดิ์ กิจสวัสดิ์

บาทหลวงอันตน นิพนธ์ สิริวราวุธ

บาทหลวงชาร์ลส์ โบโรเมโอ สุรศักดิ์ อัมพาภรณ์

บาทหลวงยอแซฟ กุลบุตร ตรีมรรคา

 

บาทหลวงเกรโกรี เทิดศักดิ์ กิจสวัสดิ์

 

บาทหลวงอันตน นิพนธ์ สิริวราวุธ

 

บาทหลวงชาร์ลส์ โบโรเมโอ
สุรศักดิ์ อัมพาภรณ์

 

บาทหลวงเปาโล อนุสรณ์ แก้วขจร

บาทหลวงยอห์น บัปติสต์ บัญชา วงษ์วุฒิพงษ์

บาทหลวงเปาโล พรศักดิ์ ชื่นจิตอภิรมย์

บาทหลวงเอมมานูแอล สหพล ตั้งถาวร

บาทหลวงเปาโล อนุสรณ์ แก้วขจร

 

บาทหลวงยอห์น บัปติสต์
บัญชา วงษ์วุฒิพงษ์

 

บาทหลวงเปาโล
พรศักดิ์ ชื่นจิตอภิรมย

 

บาทหลวงเอมมานูแอล สหพล ตั้งถาวร

 

บาทหลวงเปาโล ยอดชาย เล็กประเสริฐ

บาทหลวงเปาโล เอกรัตน์ หอมประทุม

บาทหลวงเปโตรวิบูรณ์ ลิขิตธรรม

บาทหลวงเปโตร ธนันต์ธง สุขสุทิพย์

บาทหลวงเปาโล ยอดชาย เล็กประเสริฐ
 

บาทหลวงเปาโล เอกรัตน์ หอมประทุม
 

บาทหลวงเปโตร วิบูรณ์ ลิขิตธรรม
 

บาทหลวงเปโตร ธนันต์ธง สุขสุทิพย
 

บาทหลวงฟรังซิสเซเวียร์ สมหมาย มธุรสสุวรรณ

บาทหลวงอันตน เอกชัย โสรัจจกิจ

บาทหลวงยอห์น บัปติสต์ เกรียงชัย ตรีมรรคา

บาทหลวงเอากุสติน ทัศนุ หัตถการกุล

บาทหลวงฟรังซิสเซเวียร์
สมหมาย มธุรสสุวรรณ

 

บาทหลวงอันตน เอกชัย โสรัจจกิจ

 

บาทหลวงยอห์น บัปติสต์
เกรียงชัย ตรีมรรคา

 

บาทหลวงเอากุสติน ทัศนุ หัตถการกุล

 

บาทหลวงอิทธิพล ศรีรัตนะ

บาทหลวงเบเนดิกต์ พรชัย แก้วแหวน

บาทหลวงอันตน ประจักษ์ บุญเผ่า

บาทหลวงไมเกิ้ล โชคชัย คูรัตนสุวรรณ

บาทหลวงอิทธิพล ศรีรัตนะ
 

บาทหลวงเบเนดิกต์ พรชัย แก้วแหวน
 

บาทหลวงอันตน ประจักษ์ บุญเผ่า
 

บาทหลวงไมเกิ้ล โชคชัย คูรัตนสุวรรณ
 

บาทหลวงเปโตร คมทวน สุขสุทิพย์

บาทหลวงยอแซฟ พรชัย วิลาลัย

บาทหลวง เทพประสิทธิ์ ทอแสงธรรม

บาทหลวงอันตนสราวุธ อมรดิษฐ์

บาทหลวงเปโตร คมทวน สุขสุทิพย

 

บาทหลวงยอแซฟ พรชัย วิลาลัย

 

บาทหลวงโทมัส
เทพประสิทธิ์ ทอแสงธรรม

 

บาทหลวงอันตน สราวุธ อมรดิษฐ์

 

บาทหลวง วรพจน์ วิสิฐนนทชัย

บาทหลวง วุฒิไกร ชินทร์นลัย

บาทหลวงยอแซฟ วรพจน์ วิสิฐนนทชัย

 

บาทหลวงสเตเฟน วุฒิไกร ชินทร์นลัย

 

บาทหลวงยอห์น บอสโก
ณรงค์ รวมอร่าม

 

บาทหลวงยอแซฟ วินัย ฤทธิบุญไชย
 

บาทหลวงเปาโล ศวง วิจิตรวงศ์

 

บาทหลวงยอแซฟ สุพัฒน์ หลิวสิริ

 

บาทหลวงยอแซฟ
เชษฐ์ดนัย ไชยเผือก

 

บาทหลวงเปโตร บุญชรัสมิ์ สุขสว่าง

 

บาทหลวงมีคาแอล นัฎฐวี กังก๋ง

 

บาทหลวงยอแซฟ ทัศมะ กิจประยูร

 

บาทหลวงยอห์น บัปติสต์
สักรินทร์ ศิรบรรเทิง

 

บาทหลวงเปโตร
สมภพ เรืองวุฒิชนะพืช

 

 

 

บาทหลวงยออากิม ธนายุทธ ผลาผล

 

บาทหลวงอันตน วิทยา เลิศทนงศักดิ์

 

 

 

ประกาศแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่ ณ วันที่ 11 เมษายน ค.ศ.2013

 

 

 

 

ประกาศแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่ ณ วันที่ 20 เมษายน ค.ศ.2012

ประกาศแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่ ณ วันที่ 8 เมษายน ค.ศ.2011

       ประกาศคณะกรรมการบริหาร และพระสงฆ์ร่วมงานของฝ่ายต่างๆ ปี 2010   |   ประกาศแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์ วันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ.2010

   ประกาศแต่งตั้งโยกย้ายปี 2010ประกาศแต่งตั้งโยกย้ายปี 2009ประกาศแต่งตั้งโยกย้าย ปี 2008

 ประกาศแต่งตั้งโยกย้ายปี 2007ประกาศแต่งตั้งโยกย้ายปี 2006ประกาศแต่งตั้งโยกย้ายปี 2005

25 ปี พระสงฆ์รุ่นพระสันตะปาปา บวช | ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาภิบาล แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี ค.ศ. 2010

ประกาศ เรื่อง การยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการเกษียณของพระสงฆ

 

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ.2013

 

หน้าหลักหน้ารวมอ่านทั้งหมด