ภาพถ่าย :  สื่อมวลชนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ภาพบางส่วนจาก สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย และ ห้องเอกสารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู