สำนักมิสซัง ฯ
51 ซ.โอเรียนเต็ล ถ.เจริญกรุง 40
เขตบางรัก  กรุงเทพฯมหานคร 105000
พระสงฆ์  0-2237-1031 ถึง 2
0-2233-8712,0-2233-7441,0-2233-8420,0-2234-1774
โทรสาร 0-2237-1033
E-mail : arcdibkk@catholic.or.th

พระอัครสังฆราช
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
อุปสังฆราช
คุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์
เลขานุการพระคาร์ดินัล
คุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ
เหรัญญิกของสังฆมณฑล
คุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง

คณะที่ปรึกษา
คุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์
คุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง
คุณพ่อประทีป กีรติพงศ์
คุณพ่อทวีศักดิ์ กิจเจริญ
คุณพ่อไชโย กิจสกุล
คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์
คุณพ่อประเสริฐ ตรรกเวศม์
คุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ

สภาสงฆ์
ประธาน
พระอัครสังฆราช
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
รองประธาน
คุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์
เลขาธิการ
คุณพ่อวิทยา คู่วิรัตน์

สมาชิกอื่น ๆ
คุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ
คุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง
คุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์
คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์
คุณพ่อบุญเสริม เนื่องพลี
คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร
คุณพ่อสำรวจ กิจสำเร็จ
คุณพ่อวิทยา แก้วแหวน
คุณพ่อเคลาดิโอ แบร์ตุ๊ชโซ
คุณพ่อไชโย กิจสกุล
คุณพ่อประทีป กีรติพงศ์
คุณพ่อสุเทพ พงษ์วิรัชไชย
คุณพ่อทวีศักดิ์ กิจเจริญ
คุณพ่อวิทยา คู่วิรัตน์
คุณพ่อวิจิตต์ แสงหาญ
คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ
คุณพ่อประเสริฐ ตรรกเวศม์
คุณพ่อสมชาย อัญชลีพรสันต์
คุณพ่อธีระ กิจบำรุง
คุณพ่อถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ
คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์
คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร
คุณพ่อสหพล ตั้งถาวร

สภาภิบาล
ประธาน
พระอัครสังฆราช
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 
พระอัครสังฆราช
รองประธาน คุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์
อุปสังฆราช

 

สมาชิกอื่น ๆ
คุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ

เลขาธิการสังฆมณฑล

คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราช ฝ่ายงานอภิบาล

คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมฑูต

คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์

ผู้ช่วยพระสังฆราช ฝ่ายการศีึกษาในโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

คุณพ่อทนุ เจษฎาพงศ์ภักดี

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายสังคม

คุณพ่อประเสริฐ ตรรกเวศม์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานบุคลาภิบาล

คุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

คุณพ่อสุรทิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์

หัวหน้าเขตปกครองวัด เขต 1

คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หัวหน้าเขตปกครองวัด เขต 2

คุณพ่อบุญเสริม เนื่องพลี

หัวหน้าเขตปกครองวัด เขต 3

คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร

หัวหน้าเขตปกครองวัด เขต  4

คุณพ่อสำรวย กิจสำเร็จ

หัวหน้าเขตปกครองวัด เขต 5

คุณพ่อวิทยา แก้วแหวน

หัวหน้าเขตปกครองวัด เขต 6

คุณพ่อวิทยา คู่วิรัตน์

เลขาธิการสภาสงฆ์ ฯ

คุณพ่อยัง มารี ดังโตแนล

ผู้แทนคณะสงฆ์มิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส

คุณพ่อเคลาดิโอ เบร์ตุชอ

ผู้แทนคณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล

คุณพ่อราฟาแอล มาแนนตี

ผู้แทนคณะสงฆ์ต่างประเทศแห่งมิลาน

คุณพ่อสมพงษ์ เตียวตระกูล

ผู้แทนคณะสงฆ์พระมหาไถ่

คุณพ่อพอล เอ็ดเวิร์ด พอลล็อค

ผู้แทนคณะสงฆ์ เยสุอิต

คุณพ่อแฟรงค์ เด  ลอเรนซี

ผู้แทนคณะสงฆ์คณะซาเลเซียน

คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ

ผู้แทนคณะคามิลเลียน

คุณพ่อจอห์นสัน มานีปาดัท วากี

ผู้แทนคณะฟรันซิสกันภราดาน้อย

ภราดา ศักดา กิจเจริญ

ผู้แทนคณะภราดาเซนต์คาเบรียล

ภราดาพิชิต เวชรักษ์

ผู้แทนคณะภราดาลาซาล

ซิสเตอร์โนรา ระดมกิจ

ผู้แทนคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

ซิสเตอร์มยุรี งามวงศ์

ผู้แทนคณะธิดาพระราชิีนีมาเรียผู้นิรมล

แมร์ไอรีน ชำนาญธรรม

ผู้แทนคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

ซิสเตอร์แมรี่ รามณี ซิลวา

ผู้แทนคณะภคินีศรีชุมพาบาล

ซิสเตอร์พวงเพชร ฮวดศิริ

ผู้แทนคณะอุร์สุลิน

ซิสเตอร์วันทนา กิจมงคล

ผู้แทนคณะพระกุมารเยซู

ซิสเตอร์อันนา กราสซี

ผู้แทนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

ซิสเตอร์มารี จินดาหาญดำรง

ผู้แทนคณะภคินีลาซาล

คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์

ผู้แทนกลุ่มหน่วยงานเยาวชน

นางสาวพรรณทิพย์ ผิวเกลี้ยง

ผู้แทนคณะพลมารี

นางแสงเดือน โพธิ์ไทร

ผู้แทนสมาคมนักบุญวินเซนเดอปอลแห่งประเทศไทย

นายแพทย์วิษณุ ธาราฉัตร

ผู้แทนชมรมเวชบุคคลคาทอลิก

นายชาญณรงค์ รุจิเรศรังสิมา

ผู้แทนคณะคูร์ซิลโลแห่งพระคริสตศาสนา

นางสาวจินตนา สูงสว่าง

ผู้แทนคณะกิจการพระมารดา ( โฟโคลาเร )

นายนิพนธ์ แสงประดับ

ผู้แทนคณะเซอร์ร่าแห่งประเทศไทย

นางสุธีรา พุฒตาลศรี

ผู้แทนคณะเทเรเซียนแห่งประเทศไทย

นายพัลลภ เหมือนคีรี

ผู้แทนกลุ่มวิชาชีพคาทอลิก

นางศุภรดา แกาะสุวรรณ์

ผู้แทนคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

นางลำดวน ชิณมโนพันธ์

ผู้แทนสมาคมสตรีไทยคาทอลิก

นายรังสิมันต์ เจริญสุข

ผู้แทนสมาคมครูโรงเีรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

นายประสพจิต นิ่มอนงค์

ผู้แทนคณะแพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา

นายวิสิษฐ ศิริธนาศาสตร์

ผู้แทนสมาคมนานาชาติเพื่องานสงเคราะห์ (AIC-THAILAND)

นายประจวบ ตรีนิกร

ผู้แทนชมรมนักธุรกิจคาทอลิก

นายประคัลภ์ อุดมอัีกษร

กลุ่มคู่สมรสเพื่อพระคริสต์

นายมนูญ วิสิฐนนทชัย

ผู้แทนศูนย์ศิษย์เก่าสามเณราลัย

นางรัชนี จิระพิเชฐรัตนา

ผู้แทนคณะฆราวาสฟรังซิสกัน

นายประจวบ ตรีนิกร

ผู้ประสานงานขององค์กรฆราวาสจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ในคณะกรรมกาาคาทอลิกเพื่อฆราวาส

นางวนิดา วิศวพรบุตร

ผู้แทนชมรมฆราวาสเขต 1

นายมานพ ผิวเกลี้ยง

ผู้แทนชมรมฆราวาสเขต 2

นายประพันธ์ จินตไพจิตร

ผู้แทนชมรมฆราวาสเขต 3

นายอดิศักดิ์ พิชัยศรีสวิสต์

ผู้แทนชมรมฆราวาสเขต 4

นายวรวุฒิ ศิริวรศิลป์

ผู้แทนชมรมฆราวาสเขต 5

นายสมพร บุตรสละ

ผู้แทนชมรมฆราวาสเขต 6

นางสาวสุมิตรา พงศธร

( ผู้ทรงคุณวุฒิ )

นายชัยณงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย

( ผู้ทรงคุณวุฒิ )

นายพอล แมรี่ สุวิช สุวรุจิพร

( ผู้ทรงคุณวุฒิ )

คณะกรรมการบริหาร
ประธาน
คุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์
อุปสังฆราช
รองประธาน คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์
เลขาธิการ คุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ
เลขาธิการสังฆมณฑล

กรรมการอื่น  ๆ
คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์
ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานอภิบาล
คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร
ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมฑูต
คุณพ่อประเสริฐ กรรกเวศม์
ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายบุคลาภิบาล
คุณพ่อเดชา อาภรณรัตน์
ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายการศึกษาในโรงเรียน
คุณพ่อทนุ เจษฎาพงศ์ภักดี
ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายสังคม
คุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง
ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

ผู้ช่วยพระสังฆราชเขตปกครองวัด
หัวหน้าเขต 1
คุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์
หัวหน้าเขต 2
คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์
หัวหน้าเขต 3
คุณพ่อบุญเสริม เนื่องพลี
หัวหน้าเขต 4
คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร
หัวหน้าเขต 5
คุณพ่อสำรวย กิจสำเร็จ
หัวหน้าเขต 6
คุณพ่อวิทยาแก้วแหวน

คณะกรรมากรฝ่ายงานอภิบาล
ผู้ช่วยพระสังฆราชผ่ายฯ
คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ ผู้ำอำนวยการฝ่ายฯ
ผู้จัดการสำนักงานอำนวยการ
คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์
ผู้จัดการแผนกคริสตชนกลุ่มย่อย
คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์
ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์
ผู้จัดการแผนกสื่อมวลชน
คุณพ่อสุพจน์ ฤกษ์สุจริต
ผู้จัดการแผนกคริสตชนฆราวาส
คุณพ่อถิรลักษณ์ วิจิตรวงศ์
ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรม
คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม
ผู้จัดการแผนกเยาวชน บ้านมาีีรีอา บ้านสวนยอแซฟ
คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์

คณะกรรมากรฝ่ายงานธรรมฑูต
ผู้ช่วยพระสังฆราชผ่ายฯ
คุณพ่อสมเกียรติ บุญอันนตบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายฯ
ผู้จัดการสำนักงานอำนวยการ
คุณพ่อสมเกียรติ บุญอันนตบุตร
ผู้จัดการแผนกประสานสัมพันธ์
คุณพ่อสมเกียรติ บุญอันนตบุตร
ผู้จัดการแผนกสนับสนุนงานธรรมฑูต
คุณพ่อสมเกียรติ บุญอันนตบุตร
ผุ้จัดการแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส
คุณพ่ออภิเดช สุภาจักร
ผู้จัดการแผนกหน่วยเคลื่อนที่
คุณพ่อชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร
ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์และคริสตนศาสนจักรสัมพันธ์
คุณพ่อสมเกียรติ บุญอันนตบุตร
ผุ้จัดการแผนกสอนคริสตศาสนาธรรมแก่ผู้ใหญ่
คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม

คณะกรรมการฝ่ายบุคคลาภิบาล
ผู้ช่วยพระสังฆราชผ่าย ฯ
คุณพ่อประเสริฐ ตรรกเวศม์ ผู้อำนวยการผ่าย ฯ
ผู้จัีดการแผนกอำนวยการ
คุณพ่อประเสริฐ ตรรกเวศม์
ผู้ช่วยแผนกงานอำนวยการ
คุณพ่อประเสริฐ ตรรกเวศม์
ผู้ช่วยสำนักงาน
นางสาวลัดดาวัลลย์  วงศ์ภักดี
ผู้จัดการแผนกการอบรมต่อเนื่อง
คุณพ่อประเสริฐ ตรรกเวศม์
ผู้จัดการแผนกพิธีกรรม ดนตรี และศิลปศักดิ์สิทธิ์
คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร
ผู้จัดการแผนกส่งเสริมกระแสเรียก
คุณพ่อประทีป กีรติพงศ์
ผู้จัดการแผนกพักภารกิจฟื้นฟูชีวิตสงฆ์
Subbatical Programe
คุณพ่อประเสริฐ ตรรกเวศม์
ผู้จัดการแผนกพระคัมภีร์
คุณพ่อทัศนุ หัตถการกุล
ผู้ช่วยแผนกพระคัมภีร์
คุณอนุชา ภารนันต์
คุณมนต์สิงห์ ไกรสมสุข
ผู้จัดการแผนกงานศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน
คุณพ่อประเสริฐ ตรรกเวศม์
ผู้ช่วยแผนกงานศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน
คุณพ่อทัศนุ หัตถการกุล
ผู้จัดการแผนกสวัสดิการพระสงฆ์ผู้สูงอายุ
คุณพ่อประเสริฐ ตรรกเวศม์

คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑล
ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่าย ฯ ผู้อำนวยการฝ่ายฯ ประธานกลุ่ม
คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์
ประธานกลุ่มงานอำนวยการ
คุณพ่อประเสริฐ ตรรกเวศม์
ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล
คุณพ่อสุขุม กิจสงวน
ประธานกลุ่มงานวิชาการ
คุณพ่อวิชุกรณ์ เกตุภาพ
หัวหน้าเขตการศึกษาที่ 1
คุณพ่ออนุศักดิ์ กิจบำรุง
หัวหน้าเขตการศึกษาที่ 2
คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์
หัวหน้าเขตการศึกษาที่ 3
คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ
หัวหน้าเขตการศึกษาที่ 4
คุณพ่อศุภศิลป์ สุขสุศิลป์
หัวหน้าเตการศึกษาที่ 5
คุณพ่อเอกพร นิตตะโย
หัวหน้าเตการศึกษาที่ 6
คุณพ่อปรีชา รุจิพงศ์
ผู้แทนงานอาชีวศึกษา
เซอร์เทเรซิตา วงษ์ชื่น
ผู้แทนคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต
เซอร์อัลเฟรด วรศิลป์
เซอร์มอนิกา ประทุมเทา
ผู้แทนคณะภคินีพระหฤทัยฯ แห่งกรุงเทพฯ
ซิสเตอร์กาญจนา สิงห์สา
ซิสเตอร์ชวาลา เวชยันต์
ผู้แทนคณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล
ซิสเตอร์สุปราณี ระงับพิศม์

คณะกรรมการฝ่ายสังคม
ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่าย ฯ
ผู้อำนวยการฝ่าย / ประธานกลุ่มพัฒนา
คุณพ่อทนุ เจษฎาพงศ์ภักดี
ผุ้ัจัดการสำนักงานอำนวยการ
คุณพ่อทนุ เจษฎาพงศ์ภักดี
กลุ่มงานพัฒนา
ผู้จัดการแผนกสังคมพัฒนา
คุณพ่อทนุ เจษฎาพงศ์ภักดี
ผู้จัดการแผนกส่งเสริมและเผยแพร่กลุ่มออมทรัพย์/ เครดิตยูเนี่ยน
คุณพ่อทนุ เจษฎาพงศ์ภักดี
ผู้จัดการแผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัว
คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์
ผู้จัดการแผนกส่งเสริมสุขภาพอนามัย
คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ
ผู้จัดการแผนกสตรีคาทอลิก
ซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พันธ์
ผู้จัดการแผนกอภิบาลผู้สูงอายุ
คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร
กลุ่มงานสงเคราะห์ รองผู้อำนวยการฝ่าย
ประธานกลุ่มงานสงเคราะห์

คุณพ่อสมโภชน์ พูลโภคผล
ผู้จัดการแผนกอภิบาล
ผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว
คุณพ่อสมโภชน์ พูลโภคผล
ผู้จัดการแผนกผู้ถูกคุมขังและผู้ย้ายถิ่น
คุณพ่อวิทยา ลัดลอย
ผู้จัดการแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
คุณพ่อทนุ เจษฎาพงศ์ภักดี
งานบ้านหทัยการุณย์
คุณพ่อวรวุฒิ กิจสกุล ผู้จัดการ
ซิสเตอร์สุพรรณวดี ชาวปากน้ำ อธิการ
งานวินเซนต์เดอปอล
คุณพ่ออนุชา ชาวแพรกน้อย
งานผู้ประสบภัย
คุณพ่ออนุชา ชาวแพรกน้อย

คณกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่าย ฯ
คุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง ผู้อำนวยการฝ่ายฯ
ผู้จัดการแผนกงานอำนวยการ
คุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง
ผู้จัดการแผนกที่ดิน
คุณพ่อทนุ เจษฏาพงศ์ภักดี
ผู้จัดการแผนกก่อสร้าง
คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม
ผู้จัดการแผนกบริการ
คุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง
ผู้จัดการแผนกบัญชีและการตรวจสอบ
คุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง

สำนักงานวินิฉัยคดีอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯและปริสังฆมณฑล
ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายตุลาการ
คุณพ่อทวีศักดิ์ กิจเจริญ
ผุ้อำนวยการสำนักงาน
คุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า

 

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2010