หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

มาตรา 5พระเยซูคริสตเจ้าเสด็จลงใต้บาดาล

ย่อหน้าที่ 1พระคริสตเจ้าเสด็จลงใต้บาดาล

 

โดยสรุป

ย่อหน้าที่ 2วันที่สาม พระเยซูเจ้าทรงคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย

 

 เหตุการณ์จากแง่ประวัติศาสตร์ และความสูงล้นพ้นธรรมชาติ

 

 การฟื้นคืนพระชนมชีพของพระคริสต์ - ผลงานของพระตรีเอกภาพ

 

 ความหมายและขอบข่ายการช่วยให้รอด

 

โดยสรุป

มาตรา 6"พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์

 

โดยสรุป

มาตรา 7 จากสวรรค์

 

 เพื่อพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย

 

โดยสรุป

บทที่สาม ข้าพเจ้าเชื่อถึงพระจิต

มาตรา 8"ข้าพเจ้าเชื่อถึงพระจิต"

 

พันธกิจร่วมของพระบุตรและพระจิต

 

พระนาม สมัญญาที่เรียกขาน

 

พระจิตและพระวาจาของพระเจ้า

 

พระจิตของพระคริสต์

 

พระจิตและพระศาสนจักรในยุคสุดท้าย

 

โดยสรุป