หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

656ความเชื่อในการคืนชีพของพระคริสต์ มีรากฐานอยู่ที่เหตุการณ์ซึ่งได้รับการยืนยันในเชิงประวัติ-ศาสตร์จากสานุศิษย์ทั้งหลาย ผู้ซึ่งได้พบองค์พระผู้กลับคืนชีพอย่างแท้จริง ในเวลาเดียวกัน ก็เป็นเหตุการณ์ที่สูงส่งโพ้นธรรมชาติอย่างล้ำลึก  ในฐานะเป็นการที่สภาวะมนุษย์ของพระคริสต์เข้าสู่พระสิริโรจนาของพระเจ้า

657คูหาที่ว่างเปล่าและผ้าตราสังที่กองอยู่มีความหมายโดยตัวของมันเอง   แสดงว่าพระกายของพระคริสต์ได้หลุดพ้นจากพันธการแห่งความตายและสภาพเน่าเปื่อยไปแล้ว เดชะพระฤทธานุภาพของพระเจ้า คูหาและผ้าตราสังเป็นการเตรียมบรรดาสานุศิษย์ให้ได้พบองค์พระผู้ฟื้นคืนชีพแล้ว

658พระคริสต์ "ทรงเป็นบุคคลแรกในบรรดาผู้ตายที่กลับคืนชีพ" (คส.1:18) คือบ่อเกิดแห่งการกลับ-คืนชีพของตัวเราเอง นับแต่บัดนี้ อาศัยการคืนสู่ความชอบธรรมแห่งวิญญาณของเรา (เทียบ รม.6:4) แล้ววันหนึ่งในชีวิตใหม่พระองค์จะทำให้กายของเรากลับเป็นขึ้นมาใหม่ (เทียบ รม.8:11)