หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

มาตรา 8"ข้าพเจ้าเชื่อถึงพระจิต"

687"ไม่มีผู้ใดล่วงรู้ถึงความคิดของพระเจ้านอกจากพระจิตของพระเจ้า" (1คร.2:11) และพระจิตที่เผยแสดงพระเจ้านี้เองที่ทรงโปรดให้เราได้รู้จักพระคริสต์ พระวจนาตถ์ของพระเจ้า   พระวาจาทรงชีวิต แต่ไม่มีการตรัสถึงพระองค์เอง  องค์พระผู้ได้ "ตรัสผ่านทางประกาศกทั้งหลาย" ทรงช่วยให้เราได้ยินพระวาจาของพระบิดา แต่พระองค์เอง เราไม่ได้ยินเลย เรารู้จักพระองค์ก็แต่ในความเคลื่อนไหว ซึ่งในความเคลื่อนไหวนั้น พระองค์ทรงเผยแสดงพระวจนาตถ์แก่เรา และเตรียมใจเราให้พร้อมจะต้อนรับพระวจนาตถ์ในความชื่อ พระจิตแห่งความจริงผู้ทรงเผยให้เราได้รู้จักพระคริสต์ "ไม่ตรัสถึงพระองค์เอง" (ยน.16:13) การลบความสำคัญของพระองค์เองออกไปเช่นนี้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของพระเจ้าโดยเฉพาะ คือคำอธิบายว่าเพราะเหตุใด "โลกจึงรับพระองค์ไม่ได้ เพราะโลกมองไม่เห็นพระองค์ และไม่รู้จักพระองค์" ในขณะที่ผู้ซึ่งเชื่อในพระคริสต์จะรู้จักพระองค์ เพราะพระองค์ประทับอยู่กับพวกเขา (ยน.14:17)

688พระศาสนจักร ศูนย์รวมความเป็นหนึ่งเดียวอันทรงชีวิตในความเชื่ออัครสาวก ซึ่งพระ-ศาสนจักรถ่ายทอดต่อๆ ไปนั้น คือแหล่งความรู้ของเราเกี่ยวกับพระจิตเจ้า

๏ ในพระธรรมคัมภีร์ ซึ่งพระจิตทรงดลใจให้เขียนขึ้น

๏ ในธรรมประเพณี ซึ่งบรรดาปิตาจารย์ของพระศาสนจักรเป็นสักขีพยานอยู่ในลักษณะที่เป็นปัจจุบันเสมอ

๏ ในอำนาจคำสั่งสอนของพระศาสนจักร ซึ่งพระจิตประทานความช่วยเหลืออยู่

๏ ในพิธีกรรมแห่งศีลศักดิ์สิทธิ์ โดยอาศัยถ้อยคำและสัญลักษณ์ ซึ่งพระจิตทรงโปรดให้เราได้ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์

๏ ในการภาวนาซึ่งพระจิตทรงวิงวอนเพื่อเรา

๏ ในพระพรพิเศษและศาสนบริกรทั้งหลาย     ซึ่งเป็นเหตุให้พระศาสนจักรได้รับการยกย่องเชิดชู

๏ ในหมายสำคัญแห่งชีวิตการแพร่ธรรมและการเป็นธรรมทูต

๏ ในการเป็นประจักษ์พยานของบรรดานักบุญ ซึ่งพระจิตทรงสำแดงศักดิ์สิทธิภาพของพระองค์ และปฏิบัติกิจการเพื่อความรอดสืบไป