หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

742"ข้อพิสูจน์ว่าท่านเป็นบุตร  ก็คือพระเจ้าทรงส่งพระจิตของพระบุตรลงมาในดวงใจของเรา   พระจิตผู้ตรัสด้วยเสียงอันดังว่า "อับบา พ่อจ๋า"" (กท.4:6)

743แต่แรกเริ่มจนถึงการสิ้นสุดไปแห่งกาลเวลา เมื่อพระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์ลงมา พระองค์จะทรงส่งพระจิตของพระองค์มาด้วยเสมอ พันธกิจของทั้งสองพระองค์เชื่อมโยงร่วมกัน และแยกจากกันมิได้

744ในบูรณภาพแห่งกาลเวลา พระจิตเจ้าทรงเตรียมการทุกอย่างสำเร็จไปในพระนางมารีอา เมื่อพระคริสต์เสด็จมาท่ามกลางประชากรของพระองค์ อาศัยการปฏิบัติงานของพระจิตในพระนางมารีอา พระบิดาก็ประทานองค์เอมมานูแอล "พระเจ้าสถิตกับเรา" ให้แก่โลก (มธ.1:23)

745พระบุตรของพระเจ้าได้รับการอภิเษกขึ้นเป็นพระคริสต์ (พระเมสสิยาห์) โดยการเจิมของพระจิตในการรับธรรมชาติมนุษย์ของพระองค์ (เทียบ สดด.2:6-7)

746โดยการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระองค์ พระเยซูได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเป็นพระคริสต์ในโรจนาการ (เทียบ กจ.2:36) จากบูรณภาพของพระองค์ พระองค์ทรงหลั่งพระจิตลงเหนือบรรดาอัครสาวกและพระศาสนจักร

747พระจิตซึ่งพระคริสต์ผู้เป็น "ศีรษะ" กระจายออกไปในองค์พยาน คือบรรดาสมาชิกของพระองค์นั้น เป็นการสร้างพระศาสนจักร  ทั้งให้ชีวิตชีวาและบันดาลให้ศักดิ์สิทธิ์  พระศาสนจักรคือเครื่องหมายความศักดิ์สิทธิ์แห่งการร่วมเป็นหนึ่งเดียวระหว่างพระตรีเอกภาพและมนุษย์ทั้งหลาย