หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

บทที่สาม

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ข้าพเจ้าเชื่อถึงพระจิต

683"หากพระจิตเจ้ามิได้ทรงดลใจก็ไม่มีผู้ใดสามารถกล่าวได้ว่า พระเยซูคือองค์พระผู้เป็นเจ้า" (1คร.12:3) "พระเจ้าทรงส่งพระจิตของพระบุตรลงมาในดวงใจของเรา พระจิตผู้ตรัสด้วยเสียงอันดังว่า "อับบา พ่อจ๋า" (กท.4:6) การรู้ด้วยความเชื่อนี้จะเป็นไปได้ก็แต่ในพระจิต การที่จะติดต่อสัมผัสกับพระคริสต์ได้ จักต้องได้รับการดลใจจากพระจิตเสียก่อน เป็นพระจิตที่เสด็จมาหาเราก่อน และจุดความเชื่อขึ้นในใจ อาศัยการรับศีลล้างบาปของเรา -ศีลล้างบาปซึ่งเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ประการแรกแห่งความเชื่อ- องค์ชีวิตซึ่งมีบ่อเกิดอยู่ในพระบิดา และมอบมาให้เราในพระบุตร ก็ได้มีการติดต่อมายังเราอย่างสนิทเป็นส่วนตัว เดชะพระจิตในพระ-ศาสนจักร

ศีลล้างบาปช่วยให้เราได้รับพระหรรษทานแห่งการบังเกิดใหม่ในองค์พระเจ้า พระบิดา โดยอาศัยพระบุตรของพระองค์ในพระจิต เนื่องจากว่าผู้ที่มีพระจิตของพระเจ้าอยู่ในใจ จะได้รับการชักนำไปสู่พระวจนาตถ์ คือองค์พระบุตร พระบุตรจะเป็นผู้เสนอเขาเหล่านั้นแก่พระบิดา และพระบิดาจะทรงโปรดให้เขาพ้นจากการเปื่อยเน่าเสียผู้เสียคน ดังนั้น หากปราศจากพระจิต จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นองค์พระบุตรของพระเจ้า และปราศจากพระบุตรก็ไม่มีใครจะเข้าไปใกล้พระบิดาได้ เพราะการได้รู้จักพระบิดา ก็คือองค์พระบุตร และการรู้จักพระบุตรของพระเจ้าจะกระทำได้อาศัยพระจิต (น.อีเรเนอุส Dem. ap. 7: Sch 62,41-42)

684พระจิตเจ้า -เดชะพระหรรษทานของพระองค์- เป็นองค์แรกในการตื่นตัวแห่งความเชื่อของเรา และในชีวิตใหม่ ซึ่งก็คือ "การได้รู้จักพระบิดา และผู้ที่พระองค์ทรงส่งมา คือพระเยซูคริสตเจ้า" (ยน.17:3)  อย่างไรก็ตาม พระจิตเป็นองค์สุดท้ายในการเผยแสดงพระบุคคลในพระตรีเอกภาพผู้ศักดิ์สิทธิ์ นักบุญเกรโกรี่ แห่งนาเซียน "นักเทววิทยา" อธิยายความเป็นไปตามขั้นตอนอันนี้ตามหลักการสอนเรื่อง "การถ่อมพระองค์ลงมา" ของพระเจ้า

พันธสัญญาเดิมประกาศเรื่องพระบิดาอย่างชัดแจ้ง ส่วนเรื่องพระบุตร ค่อนข้างมืดมนกว่าพันธ- สัญญาใหม่แสดงพระบุตรให้เป็นที่ประจักษ์ และช่วยให้พอมองเห็นพระเทวภาพของพระจิต บัดนี้ พระจิตทรงมีสิทธิการเป็นพลเมืองอยู่ท่ามกลางเรา และโปรดให้เรามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนกว่าเดิมเกี่ยวกับพระองค์เอง เป็นความจริงที่ว่าไม่เป็นการรอบคอบ เมื่อเรายังไม่ได้ยืนยันความเชื่อในพระเทวภาพของพระบิดา ที่จะประกาศอย่างเปิดเผยถึงองค์พระบุตร และ -ในเมื่อพระเทวภาพขององค์พระบุตรยังมิได้เป็นที่ยอมรับ- ที่จะเพิ่มพระจิตให้เป็นภาระหนักเสริมเข้าไปอีก ถ้าจะใช้คำสำนวนที่ห้าวไปสักหน่อย...   อาศัยการก้าวหน้าไปตามขั้นตอนจาก"โรจนาการสู่โรจนาการ" นี้เองที่ความสว่างในเรื่องพระตรีเอกภาพจะเจิดจ้าออกมาเป็นความกระจ่างอย่างแรงกล้ากว่าเดิม (น.เกรโกรี่ แห่งนาเซียน Oratio 31,26: PG 36,161-163)

685ดังนั้น การเชื่อในพระจิตเจ้าจึงเป็นการประกาศยืนยันว่าพระเป็นพระบุคคลหนึ่งในพระตรี-เอกภาพ ร่วมอยู่ในพระธรรมชาติเดียวกับพระบิดาและพระบุตร "ทรงรับสักการะและพระ-สิริรุ่งโรจน์ ร่วมกับพระบิดาและพระบุตร" ด้วยเหตุนี้ ใน "เทววิทยา" เรื่องพระตรีเอกภาพจึงมีการพูดถึงธรรมล้ำลึกในการเป็นพระเจ้าขององค์พระจิต   ในที่นี้ จะกล่าวถึงพระจิตแต่เฉพาะใน "การจัดระบบ" ของพระเจ้า

686พระจิตทรงปฏิบัติงานร่วมกับพระบิดาและพระบุตร มาตั้งแต่แรกเริ่มแผนการแห่งความรอดของเรา จนบรรลุความสำเร็จบริบูรณ์ แต่ใน "ช่วงสุดท้ายแห่งกาลเวลา" นี้เองซึ่งเริ่มด้วยการรับธรรมชาติมนุษย์ขององค์พระบุตรเพื่อไถ่บาปมนุษย์ ที่องค์พระจิตได้รับการเผยแสดงและประทานมา เป็นที่ยอมรับ และต้อนรับในฐานะพระบุคคล ดังนี้ แผนการของพระเจ้า ซึ่งสำเร็จไปในพระคริสต์ "บุตรหัวปี" และ "ศีรษะ" ของสิ่งสร้างใหม่ ก็จะสามารถรับเอากายในสภาวะมนุษย์ โดยอาศัยพระจิตที่กระจายออกไป  คือพระศาสนจักร  สหพันธ์-นักบุญ การยกบาป การคืนชีพของเนื้อหนัง และชีวิตนิรันดร