หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. ความหมายและขอบข่ายการช่วยให้รอด

แห่งการฟื้นคืนชีพของพระคริสตเจ้า

651"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ การเทศน์สอนของเราก็ไร้ประโยชน์และความเชื่อของเราก็ไร้ประโยชน์เช่นกัน" (1คร.15:14) ก่อนอื่น การฟื้นคืนชีพของพระคริสต์ เป็นการยืนยันทุกสิ่งทุกอย่างที่พระคริสต์พระองค์ได้ทรงกระทำและได้ทรงสั่งสอน ความจริงทุกข้อ แม้ที่สติปัญญาของมนุษย์เข้าไม่ถึงแม้แต่น้อย ก็จะได้รับการพิสูจน์ว่าถูกต้อง หากว่าในการฟื้นคืนชีพนั้น พระคริสต์ได้ประทานหลักฐานเป็นการพิสูจน์ให้เห็นแล้วอย่างเด็ดขาดตามที่ได้ทรงสัญญาไว้ ถึงอำนาจของพระองค์ในฐานะพระเจ้า

652การคืนชีพของพระคริสต์เป็นการกระทำให้สำเร็จไปตามคำมั่นสัญญาในพันธสัญญาเดิม และตามคำสัญญาของพระเยซูพระองค์เองในชีวิตของพระองค์บนแผ่นดิน (เทียบ มธ.28:6; มก. 16:7; ลก.24:6-7,26-27,44-48) ถ้อยคำที่ว่า "ตามความในพระคัมภีร์" (เทียบ 1คร.15:3-4) ชี้ให้เห็นว่าการคืนชีพของพระคริสต์เป็นการทำให้สำเร็จไปตามคำทำนายนั้น

653ความจริงในเรื่องพระเทวภาพของพระเยซู ได้รับการยืนยันจากการที่พระองค์ทรงกลับเป็นขึ้นมานั้น พระองค์ได้ตรัสไว้ว่า "เมื่อพวกท่านจะได้ยกบุตรแห่งมนุษย์ขึ้น เมื่อนั้นแหละท่านจะเข้าใจว่าเราคือ "ผู้เป็น" (ยน.8:28) การคืนชีพขององค์พระผู้ถูกตรึงกางเขน แสดงให้เห็นว่าพระองค์คือ "ผู้นั้น" จริงๆ คือพระบุตรของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง นักบุญ เปาโล สามารถประกาศแก่ชาวยิวว่า "พระสัญญญาที่ประทานแก่บรรดาบรรพบุรุษนั้น พระเจ้าทรงกระทำให้เป็นความจริงสำหรับเราทั้งหลายผู้เป็นลูกหลาน โดยทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้ากลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย ดังที่มีเขียนไว้ในเพลงสดุดีบทที่สองว่า ท่านเป็นบุตรของเรา เราให้กำเนิดท่านในวันนี้" (กจ.13:32-33) การคืนชีพของพระคริสต์ มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงอย่างใกล้ชิดกับธรรมล้ำลึกแห่งการรับธรรมชาติมนุษย์ของพระบุตรพระเจ้า เป็นการทำให้สำเร็จไปตามแผนการนิรันดรของพระเจ้า

654ในธรรมล้ำลึกแห่งปัสกามีโฉมหน้าอยู่สองด้าน อาศัยการสิ้นพระชนม์ พระคริสต์ได้ทรงปลดปล่อยเราให้พ้นจากบาป อาศัยการกลับคืนชีพ พระองค์ได้ทรงเผยช่องทางให้เราเข้าสู่ชีวิตใหม่ ชีวิตใหม่นี้ ก่อนอื่น คือการ (ที่มนุษย์) รับความชอบธรรม ซึ่งทำให้เราได้รับการอภัยจากพระเจ้า "เพื่อว่าพระคริสตเจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย เดชะพระสิริรุ่งโรจน์ของพระบิดาฉันใด เราก็จะได้ดำเนินชีวิตแบบใหม่ด้วยฉันนั้น" (รม.6:4) ชีวิตใหม่ประกอบด้วยชัยชนะเหนือความตาย อันเกิดจากบาป และการได้มีส่วนร่วมครั้งใหม่ในพระหรรษทาน (เทียบ อฟ.2:4-5; 1ปต.1:3) ชีวิตใหม่ทำให้การรับเข้ามาเป็นบุตรพระเจ้าสำเร็จไปเนื่องจากว่ามนุษย์ได้กลายมาเป็นพี่น้องของพระคริสต์ เช่นที่พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงเรียกสานุศิษย์ของพระองค์ หลังการฟื้นคืนพระชนมชีพแล้ว "จงไปแจ้งข่าวแก่พี่น้องของเรา" (มธ.28:10; ยน.20:17) เป็นพี่น้องกัน มิใช่โดยธรรมชาติ แต่อาศัยพระคุณแห่งพระหรรษทาน เพราะการรับเข้ามาเป็นบุตรบุญธรรมนั้น ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงกับชีวิตของพระบุตรหนึ่งเดียว ซึ่งได้เผยแสดงพระองค์อย่างเต็มที่ในการฟื้นคืนชีพของพระองค์

655สุดท้าย การคืนชีพของพระองค์ -และพระคริสต์ผู้กลับฟื้นคืนพระชนม์แล้วพระองค์เอง- คือบ่อเกิดและที่มาแห่งการคืนชีพของเราทั้งหลายในอนาคต "พระคริสตเจ้าได้ทรงกลับคืน-พระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย เป็นผลแรกของบรรดาผู้ล่วงหลับไปแล้ว... มนุษย์ทุกคนต้องตายเพราะอาดัมฉันใด มนุษย์ทุกคนก็จะกลับมีชีวิตเพราะพระคริสตเจ้าฉันนั้น" (1คร.15:20-22) ในระหว่างการรอคอยให้เรื่องนี้สำเร็จไป  พระคริสต์ผู้คืนชีพแล้วก็มีชีวิตอยู่ในหัวใจของผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์ ในพระคริสต์ คริสตชนได้ "สัมผัส... อานุภาพของโลกหน้าครึ่งหนึ่งแล้ว" (ฮบ.6:5) และชีวิตของพวกเขาก็จะได้รับการชักนำโดยพระคริสต์ให้เข้าสู่อ้อมอกแห่งชีวิตของพระเจ้า เพื่อว่าคนเหล่านั้นจะ "ไม่มีชีวิตเพื่อตนเองอีกต่อไป แต่มีชีวิตเพื่อพระองค์ผู้ได้สิ้นพระชนม์ และได้กลับคืนพระชนมชีพเพื่อเขา" (2คร.5:15)