หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

มาตรา 5"พระเยซูคริสตเจ้าเสด็จลงใต้บาดาล

วันที่สามกลับเป็นขึ้นมาจากบรรดาผู้ตาย"

631"พระเยซูเจ้าได้เสด็จลงไปยังแผ่นดินเบื้องล่างก่อนแล้ว และพระองค์ผู้เสด็จลงไปก็เป็นองค์เดียวกับผู้เสด็จขึ้นไปเหนือสวรรค์ทุกชั้น" (อฟ.4:9-10) สัญลักษณ์แห่งอัครสาวกยืนยันในข้อความเชื่อข้อเดียวกันนี้ว่า พระคริสต์เสด็จลงใต้บาดาล และกลับเป็นขึ้นมาจากบรรดาผู้ตายในวันที่สาม เนื่องจากว่าในปัสกาของพระองค์ พระองค์ได้ทรงโปรดให้ชีวิตพวยพุ่งขึ้นมาจากก้นบึ้งของความตายนั้นเอง

ดาวประจำรุ่งที่ไม่มีวันตกดวงนี้ ก็คือ

พระคริสต์ พระบุตรของพระองค์

ซึ่งเสด็จกลับคืนชีพจากแดนผู้ตาย

ส่องแสงนำสันติภาพมาให้มนุษยชาติ

พระองค์ท่านทรงจำเริญและครองราชย์ ตลอดนิรันดร อาแมน

(บทเพลงประกาศสมโภชปัสกา วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์)