หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

665การเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระคริสต์ เป็นการแสดงถึงการที่สภาวะมนุษย์ของพระเยซูได้เข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้าอย่างเด็ดขาด ซึ่ง -จากอาณาจักรสวรรค์นั้น- พระองค์จะเสด็จกลับมา (เทียบ กจ.1:11) แต่ระหว่างนี้ อาณาจักรสวรรค์จะบดบังพระองค์เสียจากสายตามนุษย์ (เทียบ คส.3:3)

666พระเยซูคริสตเจ้า "ศีรษะ" หรือหัวหน้าของพระศาสนจักร ได้เสด็จล่วงหน้าไปก่อนเราแล้ว สู่อาณาจักรสวรรค์ของพระบิดา เพื่อว่าเราทั้งหลายซึ่งเป็นอวัยวะแห่งพระกายของพระองค์ จะได้ดำรงชีวิตอยู่ในความหวังว่า วันหนึ่งจะได้อยู่กับพระองค์ชั่วนิรันดร์

667พระเยซูคริสตเจ้า เมื่อได้เสด็จเข้าสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์ในครั้งนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ทรงวิงวอนเพื่อเราอยู่มิได้ขาด ในฐานะองค์สื่อกลางที่เป็นหลักประกันให้เราได้รับพระคุณจากพระจิตอยู่ตลอดกาล