หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

636ในถ้อยคำที่ว่า "พระเยซูเจ้าเสด็จลงใต้บาดาล" สัญลักษณ์แห่งอัครสาวกยืนยันว่าพระเยซูเจ้าได้สิ้นพระชนม์อย่างแท้จริง และอาศัยการสิ้นพระชนม์ของพระองค์เพื่อเรา พระองค์ก็ได้ทรงพิชิตความตายและปีศาจ "ผู้มีอำนาจแห่งความตาย" (ฮบ.2:14)

637พระคริสต์เมื่อสิ้นพระชนม์แล้ว ในพระวิญญาณซึ่งสนิทเป็นหนึ่งเดียวกับพระบุคคลของพระองค์ที่เป็นพระเจ้า ได้เสด็จลงไปยังแดนผู้ตาย พระองค์ได้ทรงเปิดประตูสวรรค์ให้แก่ผู้ที่ชอบธรรมที่ได้ถึงแก่ความตายไปก่อนพระองค์