หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ย่อหน้าที่ 2วันที่สาม พระเยซูเจ้าทรงคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย

638"เราขอประกาศช่าวดีให้ท่านทั้งหลายทราบว่า พระสัญญาที่ประทานแก่บรรดาบรรพบุรุษนั้น พระเจ้าทรงกระทำเป็นความจริงสำหรับเราทั้งหลายผู้เป็นลูกหลาน   โดยทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้ากลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย" (กจ.13:32-33) การฟื้นคืนชีพของพระเยซู เป็นความจริงสุดยอดแห่งความเชื่อของเราในพระคริสต์ ซึ่งเป็นที่เชื่อและยึดถือว่าเป็นความจริงศูนย์กลางอยู่ในชีวิตของชุมชนชาวคริสต์รุ่นแรก   ถ่ายทอดลงมาในฐานะเป็นความจริงพื้นฐานโดยธรรมประเพณี สถาปนาขึ้นไว้โดยเอกสารในพระคัมภีร์ใหม่และเทศนาสั่งสอนออกไป ในฐานะเป็นส่วนสำคัญของธรรมล้ำลึกแห่งปัสกา พร้อมๆ กับมหากางเขน

พระคริสต์ได้ทรงฟื้นคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย

โดยการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ พระองค์ได้ทรงพิชิตความตาย

แก่ผู้ตาย พระองค์ได้ประทานชีวิต

(พิธีกรรมไบเซนไทน์ Troparion of Easter)