สังฆมณฑลเชียงใหม่สังฆมณฑลเชียงใหม่
ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับพระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับพระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

   

กฎหมายพระศาสนจักรว่าด้วยเรื่องพระสังฆราชคาทอลิกประวัติอาสนวิหารแผนที่การเดินทางสังฆมณฑลเชียงใหม่

ประกาศแต่งตั้งพระสังฆราชเชียงใหม่