สังฆมณฑลเชียงใหม่สังฆมณฑลเชียงใหม่
ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับพระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับพระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

   

กฎหมายพระศาสนจักรว่าด้วยเรื่องพระสังฆราชคาทอลิกประวัติอาสนวิหารแผนที่การเดินทางสังฆมณฑลเชียงใหม่

ประกาศแต่งตั้งพระสังฆราชเชียงใหม่

ประกาศแต่งตั้ง
พระัสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16
ประกาศแต่งตั้งพระสังฆราชเชียงใหม่

ประวัติพระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

ประวัติพระสังฆราช
พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

ตราประจำตำแหน่ง

ตราประจำตำแหน่งพระสังฆราช
ความหมายตราประจำตำแหน่ง