สังฆมณฑลเชียงใหม่สังฆมณฑลเชียงใหม่

09.00 น.

พระสงฆ์ นักบวช และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่

09.15 น.

พระสมณทูต ซัลวาตอเร เพ็นนัคคีโอ พระคาร์ดินัล มีชัย กิจบุญชู พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศ
รางค์ พระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ถึงยังบริเวณพิธี
 

 

-วงโยธวาทิต โรงเรียนพระหฤทัย บรรเลงเพงสดุดีพระสังฆราชา
-มอบมาลัยกร แด่พระสมณทูต พระคาร์ดินัล และพระสังฆราช ทั้ง 2 องค์
-นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตีกลองสะบัดชัยต้อนรับตามธรรมเนียมชาวล้านนา

09.45 น.

บรรดาพระสงฆ์ นักบวช พร้อมกัน ณ บริเวณลานอนุบาล เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมพีถวายบูชามิสซา
ขอบพระคุณพระเจ้า

10.00 น.

พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณโอกาสการอภิเษกพระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
 

12.00 น.

พิธีรับมอบตำแหน่งประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่อย่างเป็นทางการ
- พระสงฆ์ ผู้แทนนักบวช และผู้แทนฆราวาสของสังฆมณฑลเชียงใหม่แสดงความนบนอบเชื่อฟัง
- การกล่าวแสดงความยินดีของบุคคลสำคัญ
-การอวยพระปิดพิธี
- ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบรรดาพระสงฆ์ ผู้แทนนักบวช และผู้แทนฆราวาสของสังฆมณฑลเชียงใหม่

13.00 น.

พระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวช รับประทานอาหารกลางวัน ณ บริเวณโรงเรียนพระหฤทัย
(สัตบุรุษทั่วไปจะมีอาหารกล่องให้สำหรับทุกคน)