หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

ตามประเพณีของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ตราประจำตำแหน่งของพระสังฆราช ประกอบด้วย

โล่กับสัญลักษณ์ประจำตระกูล
มีความหมายเกี่ยวข้องกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ศาสนา และประวัติศาสตร์ และ/หรือกับนามชื่อของพระสังฆราช

กางเขนทองสำหรับแห่ ไม้ขวางหมายถึงตำแหน่งของพระสังฆราช ยึดติดกับไม้ตั้งซึ่งอยู่ด้านหลังของตัวโล่

หมวกเขียว มีภู่ห้อยสิบสองช่อ ด้านละหก เรียงกันสามชั้น ชั้นบนหนึ่งช่อ ชั้นสองสองช่อและชั้นสามสามช่อ

ม้วนหนังสือจารึก คติพจน์ เขียนด้วยสีดำ อยู่ล่างสุด


ส่วนที่ 1 พื้นสีน้ำเงิน มีเปลวไฟส่องแสงเหนือหนังสือพระคัมภีร์ที่เปิดออก พร้อมตัวอักษรอัลฟา (A) และ โอเมก้า (?)
ส่วนที่ 2 พื้นสีเงิน มีแถบลายหมากรุกคาดระหว่างดาวสีน้ำเงิน 7 แฉก และยอดภูเขาสีเขียว 6 ลูกที่ฐาน

คติพจน์
“Omnia Facio Propter Evangelium”
(1 โครินธ์ 9.23)
“ข้าพเจ้าทำทุกอย่างเพราะเห็นแก่ข่าวดี” มาจากบทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ หมายความว่า งานอภิบาลของพระสังฆราชนี้เพื่อข่าวดีแห่งความรัก และการไถ่กู้ของพระเยซูเจ้าสีฟ้า หมายความถึง การแยกจากคุณค่าฝ่ายโลก เพื่อนำชีวิตมุ่งสู่พระเจ้า ดังนั้น คุณธรรมฝ่ายจิตช่วยยกเราจากสิ่งของฝ่ายโลก มุ่งสู่สิ่งถาวรในฟ้าสวรรค์

เปลวไฟส่องแสง สัญลักษณ์ถึง แสงสว่างจากพระเจ้า จากพระวาจา ซึ่งมีหนังสือพระคัมภีร์เป็นเครื่องหมาย และแฝงความคิดถึงสามเณราลัย และวิทยาลัยแสงธรรม ซึ่งพระสังฆราชรับการศึกษาอบรม และเป็นอาจารย์ นอกจากนั้นรัศมี 8 เส้น หมายถึง 8 จังหวัดในสังฆมณฑลเชียงใหม่

เปลวไฟและพระคัมภีร์ เป็นสีทอง ซึ่งเป็นสิ่งมีคุณค่า เป็นสัญลักษณ์หมายถึง ฤทธิ์กุศลประการแรกคือ ความเชื่อ อาศัย ความเชื่อเราจึงสามารถเข้าใจพละกำลังที่ช่วยนำเราว่ามาจากพระเจ้าและพระวาจา

อักษรอัลฟาและโอเมก้า สีแดง สีแห่งความรักที่พระบิดาทรงรักเรา

สีเงิน เป็นสัญลักษณ์หมายถึงความโปร่งใส แห่งความจริงและความยุติธรรม ซึ่งเป็นพรสวรรค์พื้นฐานในงานอภิบาลของพระสังฆราช

ดวงดาว หมายถึง พระมารดาพรหมจารีมารีย์

แถบลายหมากรุก มาจากตราประจำตระกูลของนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ซึ่งเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของพระสังฆราช

ภูเขาสีเขียว เป็นเครื่องหมายถึงลักษณะภูมิประเทศของสังฆมณฑลเชียงใหม่

In according to the Roman Catholic Church heraldic tradition, the Coat of Arms of a Bishop is normally composed by:
-a shield with its charges (symbols) coming from family, geographic, religious and historical meanings and/or referred to the name of the Bishop;
-a golden processional cross, with one traversal bar, to represent the rank of the Bishop, “impaled” (vertically) behind the shield;
-a green hat (galero) with 12 (six on each side) attached tassels, ordained 1; 2; 3; from the top;
-a scroll with the motto, written generally in black, below everything.

Heraldic description (blazonry) of the Coat of Arms of Bishop Vira Arpondratana

“Per Pale: 1st azure, a flame radiant or, surmounting an open book of the same, charged with the letters A and ? gules; 2nd argent, a fess chequy sable and or between a seven points star azure and a mount of six coupeaux vert issuant from the base”

Motto
“OMNIA FACIO PROPTER EVANGELIUM”
(1 Cor 9,23)

For his motto, Bishop Vira, has chosen the words from the 1st Epistle to the Corinthians of St.Paul to mean that his pastoral plan is founded on the total adhesion to the message of love and salvation of the Gospel.

Interpretation
The blue (azure) symbolizes the separation from the worldly values and the ascent of the soul toward God, therefore the run of the spiritual Virtues which raise themselves from the things of the earth toward the incorruptibility of the sky. On this background we see the flame radiant, symbol of the light which comes from God, from His Word here represented by the book of the Holy Scripture. The concept of the light wants also to recall the “Lux Mundi” seminary where Msgr. Vira Arpondratna served as a teacher. The flame and the book are in gold (or) the metal most noble, the symbol of the first virtue, the Faith; indeed is by the Faith that we can totally understand the strength of the guiding light which comes from God and from His Word. The letters Alpha and Omega are in red, the colour of love, the love of the Father for us.

The silver (argent) is the symbol of the transparency, then of the Truth and Justice, fundamental dowries of the pastoral solicitude of the Bishop.

The star symbolizes Our Celestial Mother, the Blessed Virgin Mary; the chequy fess comes from the coat of arms of St.Xavier family, to remind the name of the Bishop while the green mountains, in heraldic shape, want to underline the nature of the diocese of Chiang Mai.