รายละเอียด สัมมนาพระสงฆ์

15 กรกฎาคม 2011

สัมมนาพระสงฆ์ วันที่ 15 กรกฎาคม วันที่ห้าของการสัมมนาพระสงฆ์ประจำปีครั้งที่ 28

15 กรกฎาคม 2011

ประมวลภาพวันที่ห้าของการสัมมนาพระสงฆ์ประจำปีครั้งที่28 วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2554

14 กรกฎาคม 2011

สรุปสัมมนาพระสงฆ์ครั้งที่ 28 วันที่สี่ ช่วงที่ 2 โดย คุณพ่อถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ

14 กรกฎาคม 2011

สรุปสัมมนาพระสงฆ์ครั้งที่ 28 วันที่สี่ ช่วงที่ 1 โดย คุณพ่อถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ

14 กรกฎาคม 2011

สัมมนาพระสงฆ์ วันที่ 14 กรกฎาคม วันที่สี่ของการสัมมนาพระสงฆ์ประจำปีครั้งที่ 28

14 กรกฎาคม 2011

ประมวลภาพวันที่สี่ของการสัมมนาพระสงฆ์ประจำปีครั้งที่28 วันพฤหัสที่ 14 กรกฎาคม 2554

13 กรกฎาคม 2011

สรุปการสัมมนาวันที่สาม โดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช

13 กรกฎาคม 2011

ประมวลภาพการสัมมนาพระสงฆ์ประจำปีครั้งที่28 วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2554

13 กรกฎาคม 2011

วันที่สามของการสัมมนาพระสงฆ์ประจำปีครั้งที่ 28 วันที่ 13 กรกฎาคม 2554

12 กรกฎาคม 2011

ประมวลภาพวันที่สองของการสัมมนาพระสงฆ์ประจำปีครั้งที่28 วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2554

12 กรกฎาคม 2011

สรุปการสัมมนาวันที่สอง โดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช

12 กรกฎาคม 2011

วันที่สองของการสัมมนาพระสงฆ์ประจำปีครั้งที่ 28 วันที่ 12 กรกฎาคม 2554

11 กรกฎาคม 2011

สัมมนาพระสงฆ์ประจำปีครั้งที่ 28

11 กรกฎาคม 2011

ประมวลภาพพิธีเปิดการสัมมนาพระสงฆ์ประจำปีครั้งที่ 28

สรุปสัมมนาพระสงฆ์ วันที่ 4 ช่วงที่ 2 โดย คุณพ่อถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ
14 กรกฎาคม /2554

สรุปสัมมนาพระสงฆ์ วันที่ 4 ช่วงที่1 โดย คุณพ่อถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ
14 กรกฎาคม /2554

สรุปการสัมมนาวันที่สาม โดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช
13 กรกฎาคม /2554

สรุปการสัมมนาวันที่สอง โดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช
12 กรกฎาคม /2554

ภาพถ่าย : บ้านผู้หว่าน

ประมวลภาพการสัมมนาพระสงฆ์ประจำปีครั้งที่ 28
วันศุกร์ที่  15 กรกฎาคม 2554/ 2011

ประมวลภาพการสัมมนาพระสงฆ์ประจำปีครั้งที่ 28
วันพฤหัสที่ 14 กรกฎาคม 2554/ 2011

ประมวลภาพการสัมมนาพระสงฆ์ประจำปีครั้งที่ 28
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2554/ 2011

ประมวลภาพการสัมมนาพระสงฆ์ประจำปีครั้งที่ 28
วันอังคารที่ 12  กรกฎาคม 2554/ 2011

ประมวลภาพการสัมมนาพระสงฆ์ประจำปีครั้งที่ 28
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2554/ 2011

ข้อมูล : บ้านผู้หว่าน สามพราน จ.นครปฐม , เว็บไซต์คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์

 

AsIPA PPT-Thai Priests Seminar-July 11-15-2011

 

AsIPA Texts saminapriest

 

Bible_Text

 

Gospel_Sharing_CD

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมพระคัุมภีร์ 13 กรกฎาคม 54 พร้อมรายละเอียดการติดตั้ง

 

คำกล่าวเปิดการประชุมสงฆ์ทั่วถิ่นไทย ของพระอัครสังฆราช จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

 

คำกล่าวเปิดของเอกอัครสมณทูต พระอัครสังฆราช โจวานนี ดานีเอลโล

 

บทเทศน์มิสซา วันที่ 13 กรกฎาคม2011 การสร้างกลุ่มคริสตชนในพระจิตและสัจธรรม
โดยพระคุณเจ้า พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

 

หัวข้อแบ่งปันพระวาจาในกลุ่มย่อย

 

สถิติคาทอลิกทั่วโลก 2010

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาวันที่สอง เอกสารAsIPA C4

 

ตารางเวลา การสัมมนาพระสงฆ์ระดับประเทศ ครั้งที่ 28  ( ภาษาไทย )

 

ตารางเวลา การสัมมนาพระสงฆ์ระดับประเทศ ครั้งที่ 28  ( ภาษาอังกฤษ )

 

วัตถุประสงค์ของการสัมมนาพระสงฆ์

 

สัมมนาพระสงฆ์ที่ผ่านมา ปี ค.ศ. 1978 - 2010

 

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า สงฆ์นิรันดร์
โปรดคุ้มครองบรรดาพระสงฆ์ เพราะท่านเป็นสงฆ์ของพระองค์
ชีวิตของพวกท่านเป็นเครื่องบูชาต่อหน้าพระแท่นศักดิ์สิทธิ์
โปรดคุ้มครองพระสงฆ์  เพราะท่านยังอยู่ในโลก
แต่มิใช่เป็นของโลก โปรดพิทักษ์ท่านในพระหฤทัยของพระองค์

ข้าแต่พระเยซูเจ้า  ขอพระองค์ประทานพระพรแก่พระสงฆ์ 
และโปรดให้ท่านมั่นคงในกระแสเรียก
โปรดให้ท่านได้รับพระหรรษทาน ที่จะตอบสนองการเรียกของพระองค์ด้วยใจกว้างและยินดี
ข้าพเจ้าขอถวายคำภาวนาแด่พระสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้แทนของพระองค์
เป็นพี่น้องและเพื่อนของข้าพเจ้าทั้งหลาย

ข้าแต่พระมารดามารีย์ ราชินีของพระสงฆ์
ช่วยวิงวอนเทอญ.

ขอบคุณ : ภาพ และข้่อมูล จากศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” อ.สามพราน จ.นครปฐม
ขอขอบคุณ คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช และคุณพ่อถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ ที่ ช่วยสรุปข้อมูลการสัมมนาในครั้งนี้