สังฆมณฑลนครราชสีมา

ประวัติอาสนวิหารแม่พระประจักษ์

แผนที่การเดินทาง

เส้นทางคมนาคม

กฏหมายพระศาสนจักรว่าด้วยเรื่องพระสังฆราชคาทอลิก

สถาปนาเป็นสังฆมณฑล

สถาปนาเป็นสังฆมณฑล   วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2508  พื้นที่ 41,148 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 3 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์

                                                                                                                                      
อ่านต่อ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

เล่าเรื่องเกี่ยวกับสังฆมณฑลนครราชสีมา

เล่าเรื่องเกี่ยวกับสังฆมณฑลนครราชสีมา  มีการกล่าวถึงเรื่องวัดโคราช  ในปี 2419/1876    คุณพ่อโปรดมได้มีโอกาสสอนคำสอนรุกจากอยุธยาเข้าสู่แก่งคอย  และขยายเข้าตั้งที่พักบนที่ราบสูงโคราช   ซึ่งเป็นที่พ่อค้ามักหยุดเดินทางพักแรมระหว่างสระบุรีกับโคราช   ในไม่ช้าคุณพ่อก็ได้ตั้งกลุ่มคริสตชนขึ้นที่แก่งคอยนี้เอง   ซึ่งบางพวกเป็นคนมาจากภาคอีสาน

                                                                                                                                      
อ่านต่อ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ประวัติพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์

ประวัติพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม อธิการโรงเรียนสาธุประดิษฐ์พณิชยการและโรงเรียนวรมงคล  การศึกษา  ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                                                                                                                                      
อ่านต่อ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ตราพระสังฆราช และความหมาย

ตราพระสังฆราช และความหมาย
คติพจน์ :  ก็เป็น “AD GLORIAM DEI”   แปลว่า  “เพื่อพระสิริของพระเจ้า”

                                                                                                                                      
อ่านต่อ...
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ประวัติอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ เมืองลูร์ด  นครราชสีมา

ประวัติอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ เมืองลูร์ด  นครราชสีมา กลุ่มคริสตชนโคราช ได้เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 92 ปีที่แล้ว โดยมีบาทหลวงคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส(MEP) ผู้ที่ได้บุกเบิกเผยแพร่คำสอนทางภาคอีสานได้บุกป่าดงมาถึงโคราช โดยมีคุณพ่อเอฟกอฟฟอง มาเป็นมิชชันนารีรุ่นแรก ที่เดินทางไปเผยแพร่ศาสนายังภาคอีสาน โดยมีเป้าหมายอยู่ที่อุบลราชธานี ซึ่งจะต้องเดินผ่านทางโคราชและต้องหยุดพัก หลังจากออกจากแก่งคอยและดงพญาไฟ แต่ไม่มีบันทึกเป็นหลักฐานยืนยันได้ จึงถือว่า พ.ศ 2448  ซึ่งเป็นปีที่คุณพ่อเอฟกอฟฟอง มาอยู่ประจำที่โคราชเป็นองค์แรก ได้บันทึกในใบรับศีลล้างบาปแก่คริสตชนเป็นคนแรก เป็นปีเริ่มต้นของกลุ่มคริสตชนที่โคราช ซึ่งหลังจากนั้นได้มีคริสตชนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยความร้อนรนและมานะอดทนของบรรดามิชชันนารีรุ่นแล้วรุ่นเล่า ทั้งชาวฝรั่งเศสและคนไทยเอง จนกระทั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ 2481–2488) จนทำให้กลุ่มคริสตชนกระจัดกระจายไป อันเนื่องจากเหตุการณ์ทางการเมือง
                                                                                                                                      
อ่านต่อ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

เแผนที่การเดินทาง

เแผนที่การเดินทาง เส้นทางคมนาคม  ห่างจากกรุงเทพฯ 259 กิโลเมตร  ทางรถยนต์ :- เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 ( มิตรภาพ) ที่สระบุรี เรื่อยไปจนถึงนครราชสีมา รวมระยะทาง 259 กิโลเมตร

                                                                                                                                      
อ่านต่อ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

เครื่องยศพระสังฆราช

เครื่องยศพระสังฆราช I.คทาพระสังฆราช   คทาพระสังฆราช (Baculus Pastorails, la crosse, croiser) เป็นไม้เท้าซึ่งพระสังฆราชได้รับในพิธีอภิเษก เป็นสัญลักษณ์ของเกียรติและอำนาจของท่านในการปกครองสัตบุรุษ

                                                                                                                                      
อ่านต่อ...
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

กฎหมายพระศาสนจักรคาทอลิก ว่าด้วยเรื่อง “พระสังฆราช

กฎหมายพระศาสนจักรคาทอลิก ว่าด้วยเรื่อง “พระสังฆราช “ คำว่า “พระสังฆราช” มาจากภาษากรีกคำว่า episkopos ซึ่งหมายความว่า “ผู้ควบคุม” หรือ   “ผู้จัดการ” ศัพท์คำนี้ได้เคยใช้หลายๆ ครั้งในพระธรรมใหม่เพื่อหมายถึงผู้นำของพระศาสนจักร ตำแหน่งหน้าที่นี้ ต่อมามีบทบาทสำคัญมากคือเป็นศูนย์กลางของพระศาสนจักรท้องถิ่น และได้รับการยอมรับนับถือว่าพระเป็นเจ้าเป็นผู้ทรงแต่งตั้งตำแหน่งนี้ขึ้นมา

                                                                                                                                      
อ่านต่อ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

กำหนดการ พิธีอภิเษกพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

กำหนดการ พิธีอภิเษกพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

                                                                                                                                      
อ่านต่อ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ขอบคุณ ข้อมูลจาก คุณพ่อยอแซฟ เกรียงไกร ยิ่งยง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด            

หน้าหลัก