สังฆมณฑลนครราชสีมา

ประวัติอาสนวิหารแม่พระประจักษ์

แผนที่การเดินทาง

เส้นทางคมนาคม

กฏหมายพระศาสนจักรว่าด้วยเรื่องพระสังฆราชคาทอลิก

ดาว

หมายถึง แม่พระ

ช่อซ่อนกลิ่น

อันเป็นสัญลักษณ์ของนักบุญยอแซฟ ซึ่งเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของพระสังฆราชชูศักดิ์

นกพิราบคาบกิ่งมะกอก

หมายถึง สันติภาพ ศาสนสัมพันธ์

พระคัมภีร์ และศีลมหาสนิท

เพราะปีนี้เป็นปีพระวาจา

คติพจน์ :  “AD GLORIAM DEI” 
แปลว่า “เพื่อพระสิริของพระเจ้า”