สังฆมณฑลนครราชสีมา

ประวัติอาสนวิหารแม่พระประจักษ์

แผนที่การเดินทาง

เส้นทางคมนาคม

กฏหมายพระศาสนจักรว่าด้วยเรื่องพระสังฆราชคาทอลิก

สถาปนาเป็นสังฆมณฑล

วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2508
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พื้นที่

41,148 ตารางกิโลเมตร
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประกอบด้วย 3 จังหวัด

คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

จำนวนประชากร

5,220,430  คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

จำนวนคาทอลิก

5,429 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พระสงฆ์สังฆมณฑล

15 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พระสงฆ์สังฆมณฑลจันทบุร

6 องค์
- - - - - - - - - - - - - - - - -

พระสงฆ์รอยแผลศักดิ์สิทธิ์ 

3 องค์
- - - - - - - - - - - - - - -

พระสงฆ์มิสซังต่างประเทศ ( MEP )

2 องค์
- - - - - - - - - - - -

พระสงฆ์ฟิลิปปินส์  (MSP) 

2 องค์
- - - - - - - - - -

ภราดาเซนต์คาเบรียล

3 คน
- - - - - - - -

ภคินี

32 คน
- - - - - -