พระอัครสังฆราช อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พระอัครสังฆราช ฟรังซิสซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับพระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

  

+

แผนการจราจร

+

บัตรจอดรถ สำหรับบุคคลทั่วไป

+

แผนผังการจัดงาน

+

บัตรจอดรถ VIP

+

คำอธิบายของผู้ที่ต้องการถวายคารวะ   1 | 2  

+

บัตรจอดรถพระสงฆ์ นักบวช

ประกาศแต่งตั้งพระอัครสังฆมราช
อัครสังฆมณฑลกรุงเทำพฯ

ประวัติพระอัครสังฆราช ฟรังซิสเวเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

คติพจน์ และความหมายของตราประจำตำแหน่งพระอัครสังฆราช
 ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

ชมประมวลภาพย้อนหลังพิธีอภิเษกพระสังฆราช ฟรังซิสเ ซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

สัมภาษณ์พระอัครสังฆราช ฟรังซิศเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

ชมย้อนหลังพิธีอภิเษกพระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

ดาวน์โหลดรูปพระอัครสังฆราช

ดาวน์โหลดเพลงเพื่อพ่อ

ดาวน์โหลดโน้ตเพลงเพื่อพ่อ

ดาวน์โหลด ตราประจำตำแหน่ง

ดาวน์โหลดนตรีเพลงเพื่อพ่อ

+

เล่าเรื่องเตรียมงานพระอัครสังฆราชของเรา

+

กำหนดการดำเนินงาน

+

บุคลากรรับผิดชอบการเตรียมงาน

หน้าหลัก