พระอัครสังฆราชซัลวาตอเร  เปนนักคีโอ เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย ได้มีจดหมายถึงสภาพระสังฆราชคาทอลิก แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2009 เวลา 17.00 น. แจ้งให้ทราบว่า

“สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่16 ได้อนุมัติการลาของพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชูประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และแต่งตั้งให้พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์ เป็นประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ”

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู อายุ 80 ปี เกิดเมื่อวันที่ 24 มกราคม ค.ศ. 1929 ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน      ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์วันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1959 ที่กรุงโรม ได้รับอภิเษกเป็นพระอัครสังฆราชวันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 1973 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ได้สถาปนาเป็นพระคาร์ดินัล วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1983

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นพระคาร์ดินัลองค์แรกของประเทศไทย และในหนังสือ  “อุดมสาร”  ฉบับที่ 18 วันที่ 26 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม ค.ศ. 2009ได้ลงข่าวว่า“พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 อายุ 80 ปี เป็นผู้มีอายุมากที่สุดในโลก ขณะนี้  ที่ยังบริหารงานอยู่”

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ได้รับอภิเษกจากพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เมื่อวันที่  2 มิถุนายน ค.ศ. 2007  เป็นประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์

พระสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้อง 4 คน ของยอแซฟ ปิติ  และเทเรซา พัชรินทร์ โกวิทวาณิช สัตบุรุษอาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร เกิดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ.1949 พระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์จบการศึกษาระดับมัธยมต้นจากโรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ และได้เข้าศึกษาที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ อ.สามพราน จ.นครปฐม จากนั้นได้ไปศึกษาต่อใน สาขาวิชาปรัชญาและเทววิทยา ที่วิทยาลัยโปรปากันดา ฟีเด กรุงโรม ประเทศอิตาลี ตั้งแต่ปี 1970-1976 เมื่อจบการศึกษาแล้วได้เดินทางกลับมาประเทศไทย รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ.1976 หลังจากได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพระสงฆ์หลายปี     ก็กลับไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกรโกเรียน ในกรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง   จนสำเร็จมหาบัณฑิตในสาขาชีวิตฝ่ายจิตในปี 1983

วันที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 2007 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16  ทรงประกาศแต่งตั้งให้คุณพ่อเกรียงศักดิ์ เป็นประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์สืบต่อจากพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพระสงฆ์

ค.ศ. 1976-1979 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมารีย์สมภพ บ้านแพน และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ อยุธยา 

ค.ศ. 1979-1981 ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน 

ค.ศ. 1981-1983 ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกรโกเรียน กรุงโรม

ค.ศ. 1983-1989 อธิการบ้านเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา

ค.ศ. 1989-1993 รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ค.ศ. 1992-2000 อธิการสามเณราลัยแสงธรรม สามพราน

ค.ศ. 2000-2003 เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้

ค.ศ. 2003-2007 เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

ค.ศ. 2007-2009 พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์ และประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เกิดวันที่ 25 มกราคม ค.ศ. 1929 วัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม    ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์วันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1959 จากพระคาร์ดินัลอากาเยียเนียน

สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ทรงแต่งตั้งให้เป็นพระอัครสังฆราชลำดับที่ 2 ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (Second Metropolitan Archbishop of Bangkok) วันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 1972 และได้รับพิธีอภิเษก วันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 1973 และได้รับอภิเษกจากพระอัครสังฆราชยอแซฟ  ยวง นิตโย  และผู้ร่วมอภิเษกคือพระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต    และพระสังฆราชมีเชล ลังเยร์ (เอ็มอีพี.)

ได้รับแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัล จากสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 เมื่อวันที่  2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1983  ซึ่งเป็นพระคาร์ดินัลองค์แรกของประเทศไทย และวันที่ 18-19 เมษายน ค.ศ. 2005  ได้เข้าร่วมประชุม    (conclave)    เลือกตั้งสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16

 พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ได้บวชพระสงฆ์ ให้แก่พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช สังฆมณฑลนครสวรรค์ และพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ แห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่

ได้เป็นประธานอภิเษกพระสังฆราชยอแซฟ บรรจง อารีพรรค สังฆมณฑลนครสวรรค์ พระอัครสังฆราชหลุยส์   จำเนียร   สันติสุขนิรันดร์ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ สังฆมณฑลราชบุรี และพระสังฆราชฟรังซิส    เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช แห่งนครสวรรค์ พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

เป็นประธานร่วมพิธีอภิเษกพระสังฆราชยอแซฟ เอก ทับปิง สังฆมณฑลราชบุรีพระสังฆราชมีคาแอล บุญเลื่อน  หมั้นทรัพย์ สังฆมณฑลอุบลราชธานี พระสังฆราชไมเกิ้ล ประพนธ์ ชัยเจริญ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

พระคาร์ดินัล ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ 49 ปี ครบ 50 ปีในเดือนธันวาคมนี้ เป็นพระสังฆราช 36 ปี ในเดือนมิถุนายนนี้    และ  เป็นพระคาร์ดินัล 26 ปี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2010