หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2009 ( 2552 ) อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดพิธีเข้ารับตำแหน่งพระอัครสังฆราช อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ของพระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช  ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก ท่ามกลางความชื่นชมยินดี ของลูกๆในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

พิธีกรรม เิริ่มขึ้นอย่างสง่า ใน เวลา 9.45 น. ขบวนแห่เริ่มขึ้นที่โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก  ใช้เส้นทางภายใน โดยแห่ออกทางประตูอัสสัมชัญศึกษา ผ่านบ้านพักพระสังฆราช  ผ่านโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ แล้วแห่เข้าอาสนวิหาร  

ขบวนแห่ประกอบด้วย กำยาน  กางเขน  เทียน ขบวนธงจากวัดต่าง ๆ จำนวนกว่า 40 วัด
ตามด้วยขบวน ผู้แทนองค์กรและฆราวาส นักบวชและพระสงฆ์ มีคณะสงฆ์ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และ จากสังฆมณฑลต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 200 องค์์  พระสังฆราชจาก 10 สังฆมณฑลในประเทศไทย รวมถึง พระอัครสมณทูตซัลวาตอเร เปนนักคีโอ เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย และตัวแทนจากสถานเอกอัครสมทูตวาิติกิัน ประจำประเทศไทย เข้าร่วมแสดงความยินดี

เวลา 10.00 น. พระคาร์ดินัลกล่าวทักทายสัตบุรุษ จากนั้น ตามด้วยพิธีการรับตำแหน่งประ
มุขปกครองอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ของพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์
โกวิทวาณิช และพิธีขึ้นสู่อาสนะ

คุณพ่อยอแซฟ จำเนียร กิจเจริญ อุปสังฆราชอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แสดงสารแต่งตั้งฯ และอ่านตราสารแต่งตั้ง ใจความสรุป ว่า “พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ได้รับแต่งตั้งให้สืบตำแหน่งของนักบุญเปโตร มีความสาละวนต่อผลประโยชน์ของพระศาสนจัก รสากล ซึ่งเป็นเสมือนฝูงแกะขององค์พระผู้เป็นเจ้า ปรารถนาจะจัดหาประมุขปกครองดูแลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสังฆมณฑลสำคัญยิ่งของประเทศไทย หลังจากที่ตำแหน่งนี้ว่างลงเมื่อ ฯพณฯ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระประมุขกิตติคุณ ได้ขอลาจากตำแหน่ง

ดังนั้น หลังจากรับฟังความคิดเห็นของสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน พระองค์คิดว่าจะเป็น การดีมากถ้าจะมอบให้ท่าน ภราดรที่นับถือ เป็นผู้ปกครองดูแลอัครสังฆมณฑลฯ แห่งนี้ เพราะท่านมีคุณสมบัติทางจิตใจและสติปัญญาปรากฎชัด และเป็นที่ยอมรับแก่ทุกคน ท่านยังมีความเชี่ยวชาญในงานอภิบาลเป็นอย่างดีอีกด้วย เพราะฉะนั้น อาศัยอำนาจสูงสุดของผู้สืบตำแหน่งจากอัครสาวก เราจึงให้ท่านพ้นจากพันธะประมุขของสังฆมณฑลนครสวรรค์ และแต่งตั้งให้ท่านเป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พร้อมกับสิทธิืและหน้าที่ทุกประการของตำแหน่งนี้

เราสั่งท่านได้เอาใจใส่จัดการอ่านจดหมายฉบับนี้ ให้คณะสงฆ์และบรรดาสัตบุรุษของท่านได้รับรู้ เรายังขอเตือนเขาเหล่านั้นให้ยินดีต้อนรั บท่านและร่วมงานกับท่านตลอดไป” ประกาศแต่งตั้ง วันที่ 14 พฤษภาคม 2009 ซึ่งเป็นปีที่ ห้า แห่งสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16  

และเมื่ออ่านสารแต่งตั้งจบแล้วทุกคนตอบรับว่า “ขอขอบพระคุณพระเจ้า”จากนั้นคณะสงฆ์ แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเท พฯ นำโดยคุณพ่อสานิจ สถะวีระวงศ์ ผู้แทนคณะสงฆ์ กล่าวร่วมแสดงความยินดีกับพระอัครสังฆราช ใจความสรุปว่า “ ในนามของคณะสงฆ์ นักบวชชาย -หญิง และคริสตชนฆราวาส ในพระศาสนจักรท้องถิ่นแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประกาศร้องสรรเสริญและโมทนาพระคุณพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงเป็นศีรษะ แห่งพระศาสนจักร ซึ่งมีชาวเราเป็นองค์ประกอบดุจเป็นร่างกายของพระองค์ พระองค์ได้ประทานพรอันประเสริฐคือพระคุณท่านพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีัชัย กิจบุญชู ผู้เป็นที่รักและเคารพของชาวเรา ผู้รับใช้ที่ซื่ อสัตย์ของพระองค์ ให้เป็นนายชุมพาบาลของชาวเราตลอด 36 ปีที่ผ่านมา

บัดนี้ ชาวเราขอโมทนาขอบพระคุณพระเยซูคริสตเจ้าเช่นเดียวกัน ที่พระองค์ได้ ทรงเลือกสรร พระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ เกรีียงศักดิ์ โกวิทวาณิช จากหมู่คณะสงฆ์ ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯนี้เองใ้ห้เป็นพระอัครสังฆราชทำหน้าที่ชุมพาบาลปกครองดูแลเหล่าชุมพาซึ่งได้แก่ชาวเราทุกคน ทั้งคริสตชนฆราวาส นักบวช และพระสงฆ์ เพราะพระเจ้าตรัสว่า “เราจะให้ชุมพาบาลผู้ที่เราพอใจแก่ท่าน ( เทียบ ยรม 3: 15 )

ในนามของสมาชิกแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พวกเราขอประกาศยืนยันความเชื่อ ความศรัทธาภักดีในพระเจ้าและในนามพระศาสนจักรมารดาศักดิ์สิทธิ์ พวกเรายืนยันด้วยว่าจะติดตามพระคุณเจ้าผู้สืบทอดต่ออัครสาวกด้วยความเชื่อศรัทธา
ดังฝูงแกะติดตามผู้เลี้ยงของตน
ขอวิงวอนพระเจ้าได้โปรดเพิ่มพูนพระพรให้พระคุณเจ้าทวียิ่งขึ้นเสมอ เพื่อพระคุณเจ้าจะได้เป็นธารแห่งพระพร บันดาลความศักดิ์ิสิทธิ์ ประกาศยืนยันถึงความรักและความดีของพระเจ้า อภิบาลดูแล อีกทั้งปกครอง พวกเรา ให้เดินตรงสู่พระอาณาจักรของพระิเจ้า เป็นพระศาสนจักรของพระคริสตเจ้าที่มีชีวิตชีวา  เป็นแสงสว่างและเป็นเกลือดองแผ่นดิน ทั้งนี้สังคมไทย และสังคมโลกจะได้สรรเสริญพระเจ้าตลอดไป ขอสรรเสริญ ขอบพระคุณพระเจ้าสูงสุด และขอต้อนรับพระคุณเจ้านายชุมพาบาลของเราทุกคน “


จากนั้นพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทุกองค์ ตัวแทนคณะนักบวช และองค์กรฆราวาส ร่วมแสดงความคารวะต่อพระอัครสังฆราชฯ ด้วยการจูบแหวน คำนับ  ทุกคนร้องเพลง “เื่พื่อพ่อ”  เพลงพิเศษ ที่เคยร้องในโอกาสอภิเษกพระสังฆราชที่นครสวรรค์ เพื่อเป็นกำลังใจแด่พระอัครสังฆราช เป็นการจบขั้นตอนของการเข้ารับตำแหน่งพระอัครสังฆราช ปกครอง อัครสังฆม ณฑลกรุงเทพฯ  พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ทำหน้าที่ประธานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณต่อไปโดยการขับร้องบทเพลง พระสิริรุ่งโรจน์
หลังบทภาวนาหลังรับศีล เป็นพิธีแสดงความยินดีกับพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช  โดยประธานสภาพระสังฆราช พระสังฆราช ยอร์ช ยอด พิมพิสาร กล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบขวัญร่วมแสดงความยินดี จากนั้นพระอัครพระสมณทูตซัลวาตอเรเปนนักคีโอ  เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย กล่าวร่วมแสดงความยินดีจากนั้นพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู กล่าวร่วมแสดงความยินดี พร้อมกับฝากอัครสังฆมณฑล ไว้กับพระคุณเจ้าองค์ใหม่ ปิดท้ายด้วยการกล่าวขอบคุณของพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช อวยพรปิดพิธี และ ถวายกำยานรูปพระแม่ จบด้วยการถวายประเทศไทยแด่แม่พระ ถวายช่อดอกไม้ คณะพระสังฆราชถ่ายรูปร่วมกันหน้าพระแท่น

จากนั้นเป็นการร่วมแสดงความยินดีจากผู้แทนศาสนาต่าง ๆ อาทิบาทหลวง โอเล็กซ์ เชียรีพานิน จากหน่วยงาน Representative of The Russian Orthodox Church Z Moscow Patriarchate) in The Kingdom of Thailand

จากผู้นำคริสตจักร  ศจ.สยาม ม่วงศักดิ์  เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีผู้แทนศิษยาภิบาล คริสตจักรที่สอง สามย่าน  ผป.นิตย์ดา เจนวาณิชย์ ประธานคณะสตรีคริสตจักรภาค 7

ผู้นำศาสนาอิสลาม อิหม่าม วุฒิ หอมชื่น อิหม่ามมัสยิด ฮารูณ , อ.มิตร ดาราฉาย อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ผู้นำพราหมณ์ พราหมณ์ ชวิน รังสิพราหมณกุล สำนักพราหมณ์ราชครู

พระภิกษุในพระพุทธศาสนา พระราชวชิรโมลี ( โสรัจจ์ มหาโสรจโจ ป.ธ.9 ) เจ้าอาวาสวัดสวนพลู , รองเจ้าคณะภาค 10 ( รองเจ้าคณะภาค อันดับที่ 2 ) , พระครูวิมลกิตติญาณ เจ้าอาวาสวัดม่วงแค ,  พระสุธีวรญาณ ( ณรงค์ จิตตโสภโน เชิดสูงเนิน )  รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการต่างประเทศ , พระครูพิพิธสุธาทร ( พระมหาบุญช่วย ) รองอธิการบดีจุฬาฯ วิทยาเขตเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดสวนดอก เชียงใหม่ , พระม หาทองรัตน์ ถาวร วัดท่าข้ามเจริญศรัทธา ฉะเชิงเทรา ,  พระมหาปรกฤษณ์ กนตสีโล วัดดุสิดาราม, พระครูภาวนาวิรัช ( สุพันธ์ ) วัดร่ำเปิง ( ตะโปทาราม ) เชียงใหม่ , พระไพศาล ( เสี่ยเจียง ) วัดบำเพ็ญจีนพรต เยาวราช ( จีนนิกาย )

( ขอบคุณข้อมูลจากแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานธรรมทูต )