www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

กระบวนการฟื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์

กระบวนการฟื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์

ปี 2016

 

เดือนพฤศจิกายน 2016 จงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณา   

เดือนกันยายน 2016 วิถีชุมชนวัด องค์กรคาทอลิก และศาสนสัมพันธ์   

เดือนสิงหาคม 2016 มารดาเป็นสื่อกลางพระเมตตาของพระเจ้า  

เดือนกรกฎาคม 2016 คุณค่าและความสำคัญกับความสัมพันธ์ในครอบครัว  

เดือนมิถุนายน 2016 การเสวนากับผู้นับถือศาสนาอื่นๆ  

เดือนพฤษภาคม 2016 การช่วยเหลือผู้อื่น 

เดือนเมษายน2016  การอภัยและการคืนดีเป็นข้อปฏิบัติของคริสตชนในปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม 

เดือนมีนาคม2016  งานเมตตาจิตด้านร่างกาย และงานเมตตาจิตด้านจิตใจ 

เดือนกุมภาพันธ์  2016  การเจริญชีวิตในเทศกาลมหาพรต 

เดือนมกราคม 2016 ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม 

เดือนธันวาคม 2015  สิ่งดีๆ เริ่มทำได้ในปีแห่งเมตตาธรรม

เดือนพฤศจิกายน 2015   ไม่มีทาสอีกต่อไปทั้งหญิงและชายต่างเป็นพี่น้องกัน


ดาวน์โหลดเอกสาร 36 ชุด 


ดาวน์โหลด ชุดที่ 37-41 

ดาวน์โหลด ชุดที่  31- 36

ดาวน์โหลด ชุดที่ 25- 30 

ดาวน์โหลด ชุดที่  19-24

ดาวน์โหลดชุด 13-18 

ดาวน์โหลชุด 7- 12

ดาวน์โหลดชุด 1-6 

ดาวน์โหลด เอกสาร กระบวนการฟื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์ ชุดที่ 1- 21