www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เยี่ยมคารวะพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เขียนโดย สำนักเลขา 85
ประชุมกรรมการจัดการศึกษา ครั้งที่ 5 เขียนโดย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 80
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเขตการศึกษา 5 เขียนโดย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 78
ประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 เขียนโดย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 38
ภาวนาเพื่อสิ่งสร้าง วันที่ 21 กันยายน เขียนโดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคมแผนกสตรี 19
ขอคำภาวนาอุทิศแด่ยอแซฟ จุ้งคี แซ่โง้ว บิดาคุณพ่อนิพนธ์ สิริวราวุธ เขียนโดย สำนักเลขา 116
ภาวนาเพื่อสิ่งสร้าง วันที่ 20 กันยายน เขียนโดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคมแผนกสตรี 34
ประชุมคณะอนุกรรมการผู้สูงอายุ ระดับชาติ ครั้งที่ 4/2018 เขียนโดย ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 58
ขอเชิญร่วมมิสซาระลึกถึงพระอัครสังฆราชยอแซฟ ยวงนิตโย เขียนโดย อาสนวิหารอัสสัมชัญ 81
มอบใบแต่งตั้งสภาภิบาลวัดราชินีแห่งสันติสุข เขียนโดย วัดราชินีแห่งสันติสุข 94