รายงานข่าวโดย...ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ
ภาพข่าวโดย...มนต์สิงห์ ไกรสมสุขและสุดหทัย นิยมธรรม

Share |

“บีบลีโอดรามา (Bibliodrama) ไม่ใช่การแสดงละครให้คนอื่นชม
แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมมีประสบการณ์ด้วยตนเองกับพระวาจา
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม”

          แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีคุณพ่อทัศนุ หัตถการกุล เป็นผู้จัดการฯ ได้จัดคอร์สการศึกษาพระคัมภีร์ด้วยรูปแบบ Bibliodrama ในวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2555 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน จ.นครปฐม มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 65 คน (ดูรายชื่อได้ที่นี่) โดยเชิญวิทยากรจากประเทศฟิลิปปินส์ คือ Father Oscar Apolinar Alunday,SVD (Divine Word Missionary SVD Mission Secretary PhC) และ Miss Maria “Mary Almonte” ,Nostre Dame de Vie –Philippines และวิทยากรผู้ช่วย 3 ท่าน คือ พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสต ศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์  สภาพระสังฆราชฯ ซิสเตอร์บังอร มธุรสสุวรรณ คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ และคุณครูประภา วีระศิลป์ กรรมการแต่งตั้ง คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสต ศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ และทีมงานผู้ร่วมจัดการอบรม 4 ท่าน คือคุณพ่อทัศนุ หัตถการกุล อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ และคุณครูสุดหทัย นิยมธรรม 

          อนึ่งคอร์สการศึกษาพระคัมภีร์ด้วยวิธีBibliodrama นี้จัดทำขึ้นตามแผนอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ค.ศ. 2010-2015 เป้าหมายที่ 2 วิถีชุมชนวัด (BEC) ข้อ 24-25 กล่าวว่า “ผู้อภิบาลคือ พระสังฆราช พระสงฆ์ และสังฆานุกร ผู้ร่วมงานอภิบาล คือ นักบวช ครูคำสอน ผู้นำกลุ่มคริสตชน ฯลฯ ต้องได้รับการอบรม และฝึกฝนตนเองให้มีประสบการณ์ความเชื่อ เรียนรู้พระวาจาของพระเจ้าและคำสอนของพระองค์อย่างลึกซึ้ง มีชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้า และพระศาสนจักจนกระทั่งสามารถเจริญชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้าอย่างแท้จริงมากขึ้นทุกวัน……..ในที่สุดบรรดาผู้อภิบาลและผู้ร่วมงานอภิบาลสามารถร่วมกันสร้า และพัฒนา คริสตชนกลุ่มย่อยให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ตามเป้าหมาย”

          วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้ผู้อภิบาลและผู้ร่วมงานอภิบาล มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และวิธีศึกษาพระคัมภีร์ด้วยรูปแบบ Bibliodrama

          2. เพื่อให้ผู้อภิบาลและผู้ร่วมงานอภิบาล เรียนรู้วิธีศึกษา พระวาจาด้วยรูปแบบใหม่ๆ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตของตนและชีวิตคริสตชนในกลุ่มวิถีชุมชนวัด

          หลังจากการอบรมฯ ในคอร์สนี้แล้วทางแผนกพระคัมภีร์ได้จัดมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมฯ โดยมีพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรต่อจากนั้นกล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร

          แผนกพระคัมภีร์ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนทำให้คอร์สฯ นี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมรับการอบรมฯ ทุกท่าน ...ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน

1.สิ่งที่ประทับใจของผู้เข้ารับการอบรมฯ (ดูได้ที่นี่)
2. การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยรูปแบบบีบลีโอดรามา (ดูได้ที่นี่)