รายงานข่าวโดย...ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ
ภาพข่าวโดย...มนต์สิงห์ ไกรสมสุขและสุดหทัย นิยมธรรม

Share |

“บีบลีโอดรามา (Bibliodrama) ไม่ใช่การแสดงละครให้คนอื่นชม
แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมมีประสบการณ์ด้วยตนเองกับพระวาจา
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม”

          แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีคุณพ่อทัศนุ หัตถการกุล เป็นผู้จัดการฯ ได้จัดคอร์สการศึกษาพระคัมภีร์ด้วยรูปแบบ Bibliodrama ในวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2555 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน จ.นครปฐม มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 65 คน (ดูรายชื่อได้ที่นี่) โดยเชิญวิทยากรจากประเทศฟิลิปปินส์ คือ Father Oscar Apolinar Alunday,SVD (Divine Word Missionary SVD Mission Secretary PhC) และ Miss Maria “Mary Almonte” ,Nostre Dame de Vie –Philippines และวิทยากรผู้ช่วย 3 ท่าน คือ พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสต ศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์  สภาพระสังฆราชฯ ซิสเตอร์บังอร มธุรสสุวรรณ คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ และคุณครูประภา วีระศิลป์ กรรมการแต่งตั้ง คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสต ศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ และทีมงานผู้ร่วมจัดการอบรม 4 ท่าน คือคุณพ่อทัศนุ หัตถการกุล อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ และคุณครูสุดหทัย นิยมธรรม 

          อนึ่งคอร์สการศึกษาพระคัมภีร์ด้วยวิธีBibliodrama นี้จัดทำขึ้นตามแผนอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ค.ศ. 2010-2015 เป้าหมายที่ 2 วิถีชุมชนวัด (BEC) ข้อ 24-25 กล่าวว่า “ผู้อภิบาลคือ พระสังฆราช พระสงฆ์ และสังฆานุกร ผู้ร่วมงานอภิบาล คือ นักบวช ครูคำสอน ผู้นำกลุ่มคริสตชน ฯลฯ ต้องได้รับการอบรม และ