รายงานข่าวโดย...ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ
ภาพข่าวโดย...มนต์สิงห์ ไกรสมสุขและสุดหทัย นิยมธรรม

Share |

“บีบลีโอดรามา (Bibliodrama) ไม่ใช่การแสดงละครให้คนอื่นชม
แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมมีประสบการณ์ด้วยตนเองกับพระวาจา
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม”

          แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีคุณพ่อทัศนุ หัตถการกุล เป็นผู้จัดการฯ ได้จัดคอร์สการศึกษาพระคัมภีร์ด้วยรูปแบบ Bibliodrama ในวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2555 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน จ.นครปฐม มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 65 คน (