รายงานข่าวโดย...ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ
ภาพข่าวโดย...มนต์สิงห์ ไกรสมสุขและสุดหทัย นิยมธรรม

Share |