สังฆมณฑลอุดรธานีประวัติอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ แผนที่การเดินทางกฎหมายพระศาสนจักรว่าด้วยเรื่องพระสังฆราชคาทอลิก

ประกาศแต่งตั้ง
พระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16
ประกาศแต่งตั้งพระสังฆราชอุดรธานี

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประวัติพระสังฆราช ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตราประจำตำแหน่ง และความหมายของตราประจำตำแหน่ง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เครื่องยศพระสังฆราช

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เส้นทางการเดินทาง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

รายชื่อสถานที่พักที่อยู่ใกล้อาสนวิหาร

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ดาวน์โหลดประมวลภาพรูปพระสังฆราช

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เปิดอัลบั้มชมประมวลภาพ อิริยบถสบายๆของพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ดาวน์โหลดเพลง  กางเขนนำความรอด .mp3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ดนตรีเพลง  กางเขนนำความรอด

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โน้ตเพลง กางเขนนำความรอด

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ดาวน์โหลดตราประจำตำแหน่ง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ พิธีอภิเษกพระสังฆราช

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ชมย้อนหลังพิธีอภิเษกพระสังฆราช ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ จ.อุดรธานี

พิธีอภิเษกพระสังฆราช ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ จ.อุดรธานี  และประมวลภาพ พิธีอภิเษกพระสังฆราช

สัมภาษณ์พิเศษ  พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
“สำรวจเส้นทางชีวิต จากเด็กธรรมดา สู่บัลลังก์สังฆราชา”

สรุปผลล่าสุด เตรียมพิธีอภิเษกพระสังฆราช สังฆมณฑลอุดรธานี

รายงานข่าว สรุปผลการประชุมเตรียมงาน “ พิธีอภิเษกพระสังฆราช ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย”

สัมภาษณ์พิเศษ  พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย“สำรวจเส้นทางชีวิต จากเด็กธรรมดา สู่บัลลังก์สังฆราชา”

กำหนดการอภิเษกพระสังฆราช
ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย

สังฆมณฑลอุดรธานี

ประวัติประมุข ปกครอง
สังฆมณฑลอุดรธานี

129/18 ม.1 ถ.นิตโย ต. หมากแข้ง  อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 0- 4224- 1564 - 1712129/18 ม.1 ถ.นิตโย ต. หมากแข้ง  อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 0- 4224- 1564 - 1712