ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพชุมนุมเยาวชนทั่วโลกร่วม 7,000 คน ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ปลายปีนี้ ในงานชุมนุมลูกเสือคาทอลิกโลก ครั้งที่ 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

กำหนดการ แถลงข่าวสื่อมวลชน

คำกล่าวสุนทรพจน์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล

คำกล่าวสุนทรพจน์ของ พระสังฆราช ยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ

คำแถลงข่าวของ บาทหลวง ดร. วิวัฒน์ แพร่สิริ

ซึ่งภายหลังจากการชี้แจงรายละเอียดการจัดงานแล้ว ได้มีพิธีมอบธงสัญลักษณ์ ICCS Jamboree โดย พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นผู้ส่งมอบในนาม ICCS แด่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล เพื่อส่งมอบต่อให้แก่ บาทหลวง ดร. วิวัฒน์ แพร่สิริ โดยมี คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการบริหารโรงแรมอโนมา นายนิวัตร นาคะเวช เลขาธิการสำนักงานลูหเสือแห่งชาติ นายประกอบ มุกุระ กรรมการลูกเสือเอเชียแปซิฟิก และนายสุธรรม พันธุศักดิ์ ผู้ตรวจการลูกเสือ ฝ่ายต่างประเทศ เป็นต้น ร่วมยินดีด้วย ท่ามกลางเสียงเพลง ICCS Jamboree อันไพเราะ ซึ่งแต่งขึ้นเป็นพิเศษสำหรับกิจกรรมครั้งนี้ โดยคณะนักร้องประสานเสียงจากคณะดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัย มหิดล

สมัชชาคาทอลิกนานาชาติเพื่อการลูกเสือ ( International Catholic Conference of Scouting : ICCS) ประเทศอิตาลี และสำนักงานกิจการลูกเสือแห่งชาติ (ชื่อเต็ม : NSOT ) มอบหมายให้ประเทศไทย โดยสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมลูกเสือ คาทอลิคโลกครั้งที่ 1 ( 1st ICCS Jamboree )   เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา และมิตรภาพที่ยืนนาน จากลูกเสือทั่วโลก ภายใต้คำขวัญ “พลังศรัทธา นำพาชีวิตสู่แสงสว่าง” ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 2553 – 2 ม.ค. 2554   ณ ค่ายลูกเสือแห่งชาติวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โรงแรม อโนมา กรุงเทพฯ...วันที่ 18 สิงหาคม /2553…เวลา 14.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายแพทย์ วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ให้เกียรติเป็นประธานแถลงข่าว การจัดงานชุมนุมลูกเสือคาทอลิกโลก ครั้งที่ 1      (1st International Catholic Conference Scouting : ICCS Jamboree) ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม ถึงวันที่ 2 มกราคม 2554

โดยได้รับการสนับสนุนจาก กรมประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานคณะกรรมการจัดการประชุมและนิทรรศการแห่งประเทศไทย และ โรงแรม อโนมา กรุงเทพฯ โดยมี  บาทหลวง   ดร. วิวัฒน์ แพร่สิริ ผู้บังคับค่าย และประธานคณะกรรมการดำเนินงาน  อาจารย์ชัยณรงค์ มณเฑียรวิเชียรฉาย ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมชี้แจงรายละเอียดการจัดงาน ตลอดจนโอกาสในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่บรรดาพ่อ-แม่ ผู้ปกครองที่ติดตามเยาวชนนานาชาติมาท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวนมาก

บาทหลวง ดร. วิวัฒน์ แพร่สิริ ดำรงตำแหน่งบาทหลวงสมัชชาคาทอลิกนานาชาติเพื่อการลูกเสือ เขตเอเชีย แปซิฟิก (ICCS Asia-Pacific Region) และที่ปรึกษาแห่งสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ในฐานะ ผู้บังคับค่าย ฯ เปิดเผยว่า “กว่า 100 ปี ที่กิจการลูกเสือไทยเติบโตและยืนยาว   ทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากสมัชชาคาทอลิกนานาชาติเพื่อการลูกเสือ (The International Caltholic Conference of Scouting : ICCS) และองค์กรลูกเสือนานาชาติ (World Organization of Scouting Movement : WOSM) ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมลูกเสือคาทอลิกโลกครั้งที่ 1 โดยทางสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินท์ หนึ่งในสมาชิกสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้รับเกียรติเป็นผู้ดำเนินการการชุมนุมลูกเสือระดับโลก โดยไม่คำนึงถึงว่าเยาวชนที่ร่วมงานจะนับถือศาสนาใด  ชาติ ภาษา วัฒนธรรมใด รวมถึงลูกเสือคนพิการ  และลูกเสือชาวเขาด้วย จำนวน 5,000-7,000 คนจากประเทศต่าง ๆทั่วโลก”

“  การที่ประเทศไทยได้แสดงจุดยืนให้นานาประเทศเห็นถึงความเป็นกลาง ไม่กีดกันเชื้อชาติ ศาสนา และชนชั้นทางสังคม  สอดคล้องกับเจตจำนงหลักของสมาชิกลูกเสือ ICCS ที่ต้องการเห็นลูกเสือจากทั่วทุกมุมโลกเข้าร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  สร้างมิตรภาพ และเสริมพลังแห่งศรัทธาความเชื่อทางศาสนา  โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และทางร่างกาย จุดยืนที่แน่วแน่ของประเทศไทยได้เสริมสร้างความมั่นใจให้นานาประเทศกับการเป็นเจ้าภาพงานชุมนุมในครั้งนี้”

งานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือแห่งชาติวชิราวุธ  จ.ชลบุรี  ทางสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ได้นำเยาวชนลูกเสือ เนตรนารี  จากสมาคม สโมสร และโรงเรียนต่างๆ ทั่วทุกภาคส่วนของโลก ไม่ว่าจะเป็น ภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟิค  ยุโรป เมดิเตอร์ริเนียน อเมริกา และแอฟริกา จำนวน 5,000 – 7,000 คน ที่มีอายุระหว่าง 12 – 17 ปี  ไม่แบ่งแยกศาสนา เชื้อชาติ วัฒนธรรม ร่วมชุมนุมให้เกิดมิตรภาพ สร้างศรัทธา ภายใต้คำขวัญ “พลังศรัทธา นำพาชีวิตสู่แสงสว่าง (Empowering the Will: the Light, the Truth and the Way)” และงานชุมนุมลูกเสือคาทอลิกโลก (ICCS) ที่ประเทศไทยถือเป็นครั้งแรกของการประชุมลูกเสือนานาชาติระดับโลกที่เปิดโอกาสให้เยาวชนคนพิการผู้ด้อยโอกาสในประเทศรวมทั้งลูกเสือชาวเขา และเยาวชนจากทั่วโลก ได้เข้าร่วมงานทำกิจกรรมด้วยกันอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
 

ภายในงานชุมนุมลูกเสือคาทอลิกโลก เหล่าเยาวชนลูกเสือจากทั่วโลกจะได้สัมผัสการใช้ชีวิตในค่ายพักแรม ที่ก่อสร้างให้เป็นบรรยากาศ 4 หมู่บ้านใหญ่ และแต่ละหมู่บ้านใหญ่ ก็จะมี 4 หมู่บ้านย่อย ซึ่งเยาวชนลูกเสือจะร่วมกันสร้างและตกแต่งกันเอง เยาวชนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตกินอยู่ร่วมกัน ภายใต้กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมศาสนาและศาสนสัมพันธ์ กิจกรรมเดินทางไกลและแสวงบุญไปเยี่ยมวัดคริสต์ วัดพุทธ และมัสยิด  กิจกรรมจตุรัสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม กิจกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต กิจกรรมหมู่บ้านพัฒนาและพัฒนาโลก กิจกรรมมรดกของที่เรา กิจกรรมทักษะชีวิตและทักษะลูกเสือ เป็นต้น  กิจกรรมต่างๆเหล่านี้  มีจุดประสงค์เพื่อสานมิตรภาพ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประสบการณ์ชีวิตที่ดี รวมถึงสร้างศรัทธาและความเชื่อทางศาสนาให้เข้มแข็ง ก่อให้เกิดเยาวชนที่เติบโตขึ้นด้วยจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดสันติสุข   อันเป็นเป้าหมายหลักของงาน

นอกจากนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้การสนับสนุนการชุมนุมลูกเสือคาทอลิกโลกครั้งที่ 1 อย่างเต็มที่โดยเฉพาะทางด้านการอำนวยความสะดวกสถานที่ท่องเที่ยวให้แก่บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองของเยาวชนชาวต่างประเทศที่เดินทางติดตามลูกหลานของตนเองเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งทางคณะกรรมการจัดงาน ICCS Jamboree ก็ได้นำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวในไทยผ่านทางสมาคมลูกเสือในแต่ละประเทศ เมื่อเดินทางไปเผยแพร่เชิญชวนให้มาร่วมงานชุมนุมลูกเสือคาทอลิกโลกในครั้งนี้  เชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้ อีกจำนวนมาก”

บาทหลวง วิวัฒน์ กล่าวเสริมว่า “ ขณะนี้ทางคณะกรรมการได้รับการยืนยันจากสมาคมลูกเสือประเทศต่าง ๆ ส่งเยาวชนเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งแรก บ้างแล้วจากการที่เราได้เดินทางไปเผยแพร่งานและเชิญชวนสมาคมลูกเสือประเทศนั้น ๆ อาทิ อินเดีย ศรีลังกา ฟินแลนด์ เป็นต้น คาดว่าจนถึงเวลาจัดงาน เราจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้  ไม่เพียงเท่านี้ ในแง่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว  เชื่อว่าจะมีพ่อแม่ ผู้ปกครองของเยาวชนนานาชาติจะเดินทางติดตามลูกหลานมาเที่ยวประเทศไทยอีกจำนวนมาก นำเงินตราต่างประเทศเข้าสู่กู้เศรษฐกิจไทยได้อีกทางหนึ่งด้วยไม่มากก็น้อย “งานชุมนุมลูกเสือคาทอลิกโลกครั้งที่ 1 (1st ICCS Jamboree) ภายใต้คำขวัญ “พลังศรัทธา นำพาชีวิตสู่แสงสว่าง” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม  พ.ศ. 2553 – 2 ธันวาคม พ.ศ 2554  ณ ค่ายลูกเสือแห่งชาติวชิราวุธ อำเภ อศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในโอกาสนี้ ทางสมาคมฯ เปิดรับอาสาสมัครสำหรับบุคคลที่สนใจเข้าร่วมเป็นผู้นำกิจกรรมในงาน  และพ่อแม่ผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานอายุระหว่าง 12 -17 ปี  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเวปไซท์ www.jamboreethailand.com

ขอขอบคุณที่พิจารณาเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์นี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อตัวแทนประชาสัมพันธ์โครงการ
สันทนา เจริญพงษ์     089-123 3209  E-mail: nongsc@hotmail.com
มนัสรา นิยมสิริวานิช 084-656 2662 E-mail: manassara@windowslive.com